Taking evidence

National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001

General information

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: taking of evidence through the requested court and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

The Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Bevisupptagning - Belgien

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ som ansvarar för de uppgifter som avses i artikel 3.1.a och 3.1 c i förordningen är Service public fédéral Justice.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bryssel

BELGIEN

Telefon: 32.2 542.65.11

Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: Länken öppnas i ett nytt fönstereu1206ue@just.fgov.be

Arbetsspråk: franska, nederländska och engelska.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Framställningarna (standardformulär) och bifogade handlingar skall upprättas på eller översättas till arbetsspråket vid den förstainstansdomstol till vilken framställningen görs.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Belgien kan ta emot framställningar och andra meddelanden som sänds med följande medel:

-Post

-Fax

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: Länken öppnas i ett nytt fönstereu1206ue@just.fgov.be

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Belgien deklarerar att när det gäller frågor som omfattas av förordningen skall förordningen, i förbindelserna mellan de medlemsstater som har tillträtt den, gälla framför följande konventioner:

 • Konvention mellan Belgien och Storbritannien av den 21 juni 1922 om översändning av handlingar i mål och ärenden samt om bevisupptagning.
 • Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
 • Konvention mellan Belgien och Frankrike av den 1 mars 1956 om ömsesidigt bistånd i civil- och handelsrättsliga ärenden.
 • New York-konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet.
 • Avtal mellan Belgiens regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering av den 25 april 1959 om att förenkla tillämpningen av Haag-konventionen av den 1 mars 1954 i civilrättsliga förfaranden.
 • Konvention mellan Belgien och Österrike av den 23 oktober 1989 om ömsesidigt juridiskt bistånd och samarbete, vilken fogats till Haag-konventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
Senaste uppdatering: 28/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Bulgarien

Artikel 2 – Anmodad domstol

Framställningar om bevisupptagning ska sändas till den distriktsdomstol [rayonen sad] inom vars jurisdiktion bevisupptagningen ska ske. (artikel 617.1 i civilprocesslagen)

Domstol behörig att tillåta direkt bevisupptagning i Republiken Bulgarien är den regiondomstol [okrazhen sad] inom vars jurisdiktion bevisupptagningen ska ske. (artikel 617.2 i civilprocesslagen)

Behörig domstol söks med hjälp av portalens sökfunktion.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Justitieministeriet

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete och EU-frågor

Enheten för civilrättsligt samarbete

Tfn: +359 2 9237544

Fax: +359 2 9809223

Adress: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgarien

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Begäranden från en annan medlemsstat om bevisupptagning och vittnesmål ska författas på bulgariska eller åtföljas av en översättning till bulgariska (artikel 618 i civilprocesslagen)

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

De tekniska resurser som de domstolar som ingår i förteckningen enligt artikel 2.2 förfogar över för att motta framställningar är post, kurirpost, rekommenderat brev med mottagningsbevis eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Domstol behörig att tillåta direkt bevisupptagning i Republiken Bulgarien är den regiondomstol inom vars jurisdiktion bevisupptagningen ska ske (artikel 617.2 i civilprocesslagen)

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Republiken Bulgarien har varken ingått eller fortsätter att tillämpa några avtal eller överenskommelser med andra EU-medlemsstater som syftar till att underlätta bevisupptagning och som måste överensstämma med den här förordningen.

Den här förordningen ska gälla framför avtal som Republiken Bulgarien har ingått med andra medlemstater om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Senaste uppdatering: 13/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Tjeckien

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor (internationella avdelningen vid justitieministeriet)
Vyšehradská 16
128 10 Prag 2
Tfn: +420-221-997-111
Fax: +420-224-919-927
E-post: posta@msp.justice.cz

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Godkända språk: engelska och tjeckiska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan mottas per post, fax och e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor (internationella avdelningen vid justitieministeriet)
Vyšehradská 16
128 10 Prag 2
Tfn: +420-221-997-157
Fax: +420-224-919-927
E-post: posta@msp.justice.cz

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

 • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Polen om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Warszawa den 21 december 1987 och i kraft mellan Tjeckien och Polen.
 • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Ungern om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Bratislava den 28 mars 1989 och i kraft mellan Tjeckien och Polen.
 • Fördrag mellan Republiken Tjeckien och Republiken Slovakien om rättslig hjälp som lämnas av rättsliga organ och om reglering av vissa rättförhållanden i civilrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Prag den 29 oktober 1992
 • Fördrag mellan Republiken Tjeckien och Förbundsrepubliken Tyskland om att ytterligare underlätta lämnandet av rättslig hjälp som utgår från Haagkonventionen rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen, ingången den 1 mars 1954, Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, ingången den 15 november 1965 samt Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur, ingången den 18 mars 1970
Senaste uppdatering: 25/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Tyskland

Artikel 2 – Anmodad domstol

För bevisupptagning är den anmodade domstol som avses i artikel 2.1 i förordningen den lokala domstolen (Amtsgericht) i det distrikt där rättegången ska hållas. I distrikt med flera lokala domstolar kan delstatsregeringarna utfärda ett direktiv i vilket en domstol åläggs att utföra den anmodade domstolens uppgifter.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organets uppgifter utförs av en myndighet som utses av delstatsregeringen i varje delstat. Dessa myndigheter är vanligtvis delstatens rättsliga myndigheter eller en högre regional domstol (Oberlandesgericht) i den aktuella delstaten.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

De framställningar och meddelanden som avses i förordningen får bara avfattas på tyska. I formuläret (ansökan) får också bara tyska användas.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Följande metoder får användas:

– för att ta emot och sända framställningar och meddelanden: post, inbegripet privata budfirmor, fax,

– för informell kommunikation: telefon och e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Det centrala organets uppgifter utförs av en myndighet som utses av delstatsregeringen i varje delstat. Dessa myndigheter är vanligtvis delstatens rättsliga myndigheter eller en högre regional domstol (Oberlandesgericht) i den aktuella delstaten.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Senaste uppdatering: 05/12/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Estland

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Justitieministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tfn (372) 620 8183

Fax (372) 620 8109

E-post central.authority@just.ee

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Ansökningar och meddelanden upprättas på den anmodade medlemsstatens officiella språk, dvs. estniska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Ansökningar kan skickas per post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tfn (372) 620 8183

Fax (372) 620 8109

E-post: central.authority@just.ee

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Avtal mellan Republiken Lettland, Republiken Estland och Republiken Litauen angående rättshjälp och rättsliga kontakter.

Avtal mellan Estland och Polen om beviljande av rättshjälp och rättsliga kontakter i civilrättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor.

Senaste uppdatering: 11/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Irland

Artikel 2 – Anmodad domstol

Anmodad domstol för bevisupptagning enligt denna förordning:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tfn: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

E-post: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktperson: Mary O'Mara

Territoriell behörighet: Nationell nivå

(Grevskapen Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan och Monaghan.)

Artikel 3 – Centralt organ

Centralt organ för att ge information till domstolarna och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå:

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tfn: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

E-post: MaryO'Mara@courts.ie

Territoriell behörighet: Nationell nivå.

(Grevskapen Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan och Monaghan.)

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulär godtas endast på engelska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan skickas med post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15–24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tfn: (353-01) 888 60 45/(353-01) 888 60 69

Fax: (353-01) 888 60 63

E-post: PatMoynan@courts.ie

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Saknas

Senaste uppdatering: 18/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Bevisupptagning - Grekland

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det grekiska ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Avdelningen för internationellt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga frågor

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Aten, Grekland

Τfn (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax (0030) 210 7767499
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercivilunit@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönstergkouvelas@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönsteravasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Grekiska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Med post, eller på elektronisk väg med fax eller e-post

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Det grekiska ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Avdelningen för internationellt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga frågor

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Aten Grekland

Τfn (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax (0030) 210 7767499
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercivilunit@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönstergkouvelas@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönsteravasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

– Konventionen mellan Konungariket Grekland och Republiken Österrike om inbördes rättshjälp på privaträttens område, undertecknad i Aten den 6 december 1965 (lagstiftningsdekret nr 137/1969 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 45/1969)

– Konventionen mellan Grekland och Tyskland av den 11 maj 1938 om inbördes rättshjälp i privaträttsliga mål (undantagslag nr 1432/1938 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 399/1938)

– Konventionen mellan Folkrepubliken Ungern och Republiken Grekland om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Budapest den 8 oktober 1979 (lag nr 1149/1981 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 117/1981)

– Konventionen mellan Folkrepubliken Polen och Republiken Grekland om rättshjälp i civil‑ och brottmål, undertecknad i Aten den 24 oktober 1979 (lag nr 1184/1981 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 198/1981)

– Konventionen mellan Republiken Grekland och Socialistiska republiken Tjeckoslovakien om rättshjälp i civil- och brottmål, som undertecknades i Aten den 22 oktober 1980 och fortfarande gäller mellan Tjeckien, Slovakien och Grekland (lag nr 1323/1983 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 8/1983)

– Konventionen mellan Republiken Cypern och Republiken Grekland om rättsligt samarbete i civil-, familje-, handels- och straffrättsliga frågor, undertecknad i Nicosia den 5 mars 1984 (lag nr 1548/1985 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 95/1985)

– Konventionen mellan Folkrepubliken Bulgarien och Republiken Grekland om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Aten den 10 april 1976 (lag nr 841/1978 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 228/1978)

– Konventionen mellan Socialistiska republiken Rumänien och Republiken Grekland om rättshjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Bukarest den 19 oktober 1972 (lagstiftningsdekret nr 429/1974 – Greklands officiella tidning, serie I, nr 178/1974).

Senaste uppdatering: 16/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Frankrike

Artikel 2 – Anmodad domstol

I Frankrike har de övre underrätterna för tvistemål exklusiv behörighet i fråga om verkställighet av framställningar om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Den övre underrätt för tvistemål som har territoriell behörighet är den domstol inom vars domkrets framställningen om bevisupptagning ska verkställas.

Behörig domstol och kontaktuppgifterna till denna går att hitta med hjälp av den europeiska civilrättsliga atlasen på e-juridikportalen.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Frankrike har valt att endast ha ett behörigt organ på nationell nivå, nämligen justitieministeriets kontor för EU-rätt, internationell privaträtt och ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile – BDIP):

Adress:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulär som översänds till de övre underrätterna för tvistemål och det franska centrala organet måste vara avfattade på eller översatta till franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan sändas till de franska domstolarna och det franska centrala organet via post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Artikel 21.3 a: Avtal som slutits mellan Frankrike och andra medlemsstater om att förenkla och underlätta bevisupptagning vilka är förenliga med förordningen och som bibehålls:

Endast konventionen mellan Frankrike och Förenade kungariket av den 2 februari 1922 om att förenkla och underlätta förfarandena i ärenden som avser personer som bor i Frankrike och Förenade kungariket kommer att bibehållas.

Konventionen har också utvidgats till de länder inom samväldet och Förenade kungarikets utomeuropeiska territorier som inte omfattas av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001.

Senaste uppdatering: 21/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Kroatien

Artikel 2 – Anmodad domstol

Den anmodade domstol som är behörig att ta upp bevis i Kroatien är följande:

– den distriktsdomstol (općinski sud) i vars domkrets processåtgärder måste vidtas. Detta kan vara en eller flera lokala domstolar som av ordföranden för Kroatiens högsta domstol (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) bemyndigats att ta upp bevis. Domstolen eller domstolarna ingår i domkretsen för en eller flera regiondomstolar (županijski sudovi).

Förteckningen över mottagande organ (prijamna mjesta) i Kroatien innehåller de behöriga rättsorganens namn, adress och domkretsar och återfinns i den domstolsdatabas som är tillgänglig via e-juridikportalen.

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ med ansvar för att a) ge information till domstolarna, b) söka lösningar på svårigheter som kan uppstå i fråga om en framställning, c) i undantagsfall och på begäran av en ansökande domstol vidarebefordra en framställning till den behöriga domstolen är följande:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (Kroatiens justitieministerium)

Ulica grada Vukovara 49

tfn: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

webbplats: http://www.mprh.hr

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Kroatien godtar endast formulär som fyllts i på kroatiska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar och annan korrespondens får översändas med post (och i undantagsfall fax eller e-post).

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Kroatiens justitieministerium

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tfn: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

webbplats: http://www.mprh.hr

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Förhållandet till gällande eller kommande avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater – avtal eller arrangemang mellan Kroatien och andra medlemsstater:

– Avtal mellan Kroatien och Slovenien av den 7 februari 1994 om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden.

Senaste uppdatering: 05/07/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Italien

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Justitieministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 – ROM – ITALIEN

Tfn: + 39 06 6885 2480/2517

Fax: + 39 06 6889 7529

E-post: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Italienska

Eller: formulär som fyllts i på det ansökande landets språk, förutsatt att de åtföljs av en italiensk översättning som bestyrkts av en offentlig myndighet eller en auktoriserad översättare.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar om bevisupptagning kan skickas med post eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Justitieministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali -

Vía Arenula n. 70

00186 – ROM – ITALIEN

Tfn: + 39 06 6885 2480/2517

Fax: + 39 06 6889 7529

E-post: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Italien tänker inte utnyttja möjligheten att bibehålla eller ingå avtal eller överenskommelser med andra EU-medlemsstater för att ytterligare underlätta och förenkla bevisupptagning, eftersom landet anser att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1206/2001 är lämpliga och tillräckliga.

Senaste uppdatering: 03/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Cypern

Artikel 2 – Anmodad domstol

Alla distriktsdomstolar (Eparchiakó Dikastírio) i Cypern som har civilrättslig behörighet, även familjedomstolarna (Oikogeneiakó Dikastírio).

 • Distriktsdomstolen i Nicosia (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Adress: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cypern

Tfn: +357 22865518

Fax: +357 22304212 / 22805330

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Distriktsdomstolen i Limassol (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Adress: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypern

Tfn: +357 25806100/25806128

Fax: +357 25305311

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Distriktsdomstolen i Larnaca (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Adress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cypern

Tfn: +357 24802721

Fax: +357 24802800

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Distriktsdomstolen i Pafos (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Adress: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypern

Tfn: +357 26802601

Fax: +357 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Distriktsdomstolen i Famagusta (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Adress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypern

Tfn: +357 23730950/23742075

Fax: +357 23741904

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Familjedomstolen i Nicosia (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Tfn: Tfn: +357 22369717-718

Fax: +357 22660028

Adress: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

 • Familjedomstolen i Limassol (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Tfn: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Adress: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

 • Familjedomstolen i Larnaca/Famagusta (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Tfn: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Adress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

 • Familjedomstolen i Pafos (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Tfn: +357 26802626

Fax: +357 26306395

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ och den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 är följande:

Ministry of Justice and Public Order (Ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning)

International Legal Cooperation Unit (Enheten för internationellt rättsligt samarbete)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cypern

Ansvariga personer

Yioulika Hadjiprodromou

Juridisk handläggare

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tfn: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodia Dionysiou

Handläggare

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tfn: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

De språk som godtas för de handlingar som avses i artikel 5 är Cyperns officiella språk (grekiska och turkiska), plus engelska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Post eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cypern

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 17/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Lettland

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Vid sidan av lettiska godtar Lettland formulär ifyllda på engelska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan sändas per post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Lettland bibehåller inga avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater av den typ som nämns i artikel 21.2 (avtal eller överenskommelser mellan två eller flera medlemsstater för att ytterligare underlätta och förenkla bevisupptagning, så länge dessa är förenliga med förordning 1206/2001, eller utkast till sådana avtal eller överens­kommelser som de avser att ingå samt uppgift om hävande eller ändring av dessa avtal eller överenskommelser).

Senaste uppdatering: 05/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Litauen

Artikel 2 – Anmodad domstol

Anmodade domstolar är förstainstansdomstolarna, dvs. distriktsdomstolar och, i de fall som anges i lag, regionala domstolar. I sin roll som förstainstansdomstol prövar de regionala domstolarna tvistemål

1) som rör fordringar som överstiger 43 500 euro, dock inte mål som rör familjerätt, anställningsförhållanden eller ersättning för ideell skada,

2) som rör upphovsrättsliga förhållanden,

3) som rör rättsliga förhållanden till följd av en offentlig upphandling,

4) som rör konkurs och rekonstruktion, dock inte mål som rör fysiska personers konkurs,

5) där en av parterna är en utländsk stat,

6) som rör fordringar för tvångsförsäljning av aktier (ränta, medlemmars andelar),

7) som rör fordringar i samband med en utredning av en juridisk persons verksamhet,

8) som rör ersättning för materiell och ideell skada i strid med fastställda patienträttigheter,

9) andra tvistemål som enligt lag prövas av regionala domstolar som förstainstansdomstol.

Artikel 3 – Centralt organ

Litauens justitieministerium är central enhet

Litauens justitieministerium
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-post: rastine@tm.lt

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Förutom formulär på litauiska godtar Litauen formulär som har fyllts i på engelska eller franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Ansökningar om bevisupptagning godtas om de sänts med post eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Litauens justitieministerium
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-post: rastine@tm.lt

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Litauen har inte ingått några avtal eller överenskommelser med medlemsstater för att ytterligare underlätta bevisupptagning, i den mening som avses i artikel 21.2.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Luxemburg

Artikel 3 – Centralt organ

Centralt organ är:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Tfn: +352 475981336
Fax: +352 470550
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Luxemburg godtar formulär som fyllts i på tyska eller franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Luxemburg godtar följande översändningssätt:

–  Post

–  Fax

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Centralt organ är:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Tfn: +352 475981336
Fax: +352 470550
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

 • Konventionen av den 17 mars 1972 mellan Storhertigdömet Luxemburg och Republiken Österrike utgörande tillägg till Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
 • Utbyte av förklaringar av den 23 juli 1956 mellan Frankrike och Luxemburg om vidarebefordran av framställningar om bevisupptagning.
Senaste uppdatering: 29/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Ungern

Artikel 2 – Anmodad domstol

Den domstol som har behörighet att bevilja rättshjälp vid bevisupptagning är den distriktsdomstol (i Budapest den centrala distriktsdomstolen i Buda [Budai Központi Kerületi Bíróság]) i vars domkrets

a) den person som ska höras har sin hemvist eller varaktiga vistelseort i Ungern,

b) synföremålet finns, eller

c) det är mest praktiskt att genomföra bevisupptagningen, särskilt om flera av de personer som ska höras har sin hemvist eller varaktiga bosättning där och/eller om flera synföremål omfattas av flera domstolars behörighet.

Artikel 3 – Centralt organ

I Ungern utförs det centrala organets arbetsuppgifter av ministern med ansvar för rättsväsendet.

Justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium)

Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Besöksadress: Kossuth Lajos tér 2–4., H-1055 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn +36 1 795 6094

Fax +36 1 795 0463

E-post: nmfo@im.gov.hu

Språk: ungerska, tyska, engelska och franska

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Ungerska domstolar godtar framställningar på ungerska, engelska eller tyska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Ungerska domstolar godtar framställningar som lämnas med post, med fax eller på elektronisk väg.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

I Ungern utförs det centrala organets arbetsuppgifter av ministern med ansvar för rättsväsendet.

Justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium)

Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Besöksadress: Kossuth Lajos tér 2–4, H-1055 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn +36 1 795 6094

Fax +36 1 795 0463

E-post: nmfo@im.gov.hu.

Senaste uppdatering: 11/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Malta

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Office of the Attorney General, The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190, Malta.

Tfn:       +356 25 68 31 62

Fax:    + 356 21 23 72 81

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Officiellt språk: Engelska

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Domstolarna kan ta emot framställningar per fax och e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Office of the Attorney General, The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190, Malta.

Tfn: + 356 25 68 31 62

Fax: + 356 21 23 72 81

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Avtal: Inga

Senaste uppdatering: 31/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Nederländerna

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Namn och adress till det centrala organ som ansvarar för de uppgifter som anges i artikel 3.1 i förordningen:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tfn.: 070 361 9723

Fax: 070 361 9715

De Raad voor de Rechtspraak det enda centrala organet och är som sådant alltid behörigt att utföra de uppgifter som anges i artikel 3 i förordningen.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Det andra språk som i enlighet med artikel 5 godkänns i kontakten med domstolarna är engelska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Handlingar kan tillsändas nederländska domstolar per fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Namn och adress till den behöriga myndighet som med stöd i artikel 3.3 ansvarar för att fatta beslut i fråga om framställningar enligt artikel 17 i förordningen:

Rechtbank ’s-Gravenhage

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tfn.: 070 381 3495

Fax: 070 381 1972

De rechtbank ’s-Gravenhage är den enda centrala myndigheten och som sådan behörig att behandla alla framställningar enligt artikel 17 i förordningen.

Senaste uppdatering: 21/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Österrike

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

För hela Österrike är det centrala organ som avses i artikel 3.1 och den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 jämförd med artikel 17 i förordningen följande:

Förbundsministeriet för konstitutionen, reformer, avreglering och justitiefrågor (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Wien

Tfn:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-post: Team.z@bmvrdj.gv.at

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulären kan fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan översändas via post, bud eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Förbundsministeriet för konstitutionen, reformer, avreglering och justitiefrågor (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Wien

Tfn:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-post:  Team.z@bmvrdj.gv.at

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

För närvarande finns inga planer på att behålla några bilaterala avtal.

Senaste uppdatering: 22/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Polen

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ som avses i artikel 3 är justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości), avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49
E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Språk: polska, engelska, tyska och franska.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Polska är det språk som godtas för de handlingar som avses i artikel 5.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Handlingar får endast sändas med post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 11/01/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Portugal

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Centralt organ som utsetts av Portugal enligt artikel 3 i förordning nr 1206/2001:

Direcção Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

1990-097 Lissabon

PORTUGAL

Tfn: (351) 21 790 62 00 - (351) 21 790 62 23

Fax: (351) 211545100/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Följande språk får användas för att fylla i standardformulären: portugisiska eller spanska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar och andra meddelanden kan tas emot via

- post,

- fax, och

- e-post.

I brådskande fall går det även bra att använda

- telegram,

- telefon (åtföljt av en skriftlig bekräftelse) eller

- andra liknande kommunikationsmedel.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Centralt organ och behörig myndighet som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning:

Direcção Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 Lissabon

PORTUGAL

Tfn: (351) 21 790 62 00

Fax: (351) 211545100/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Enligt artikel 21.3 i förordning nr 1206/2001 bifogas en kopia av dekret nr 14/98 av den 27 maj 1998, meddelande 274/98 och förteckning nr 73/2000 som avser avtalet mellan Republiken Portugal och Konungariket Spanien om rättsligt samarbete inom civil- och straffrätt.

Senaste uppdatering: 26/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Rumänien

Artikel 2 – Anmodad domstol

Behörig att ta emot framställningar är den distriktsdomstol inom vars domkrets bevisupptagning på begäran av en av Europeiska unionens medlemsstater ska äga rum.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Central myndighet

I Rumänien är den centrala myndigheten justitieministeriet.

Justitieministeriet

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete)

Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (Enheten för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)

Strada Apollodor 17, Sector 5, Bukarest, Cod 050741

Tfn: +40 372041077 (sekretariat)

Tfn: +40 372041083, +40 372041218 (Enheten för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)

Fax: +40 372041079; +40 372041084

E-postadress: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Översändande av framställningar och andra meddelanden: rumänska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Handlingar mottas per post och fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete)

Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (Enheten för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)

Strada Apollodor 17, Sector 5, Bukarest, Cod 050741

Tfn: +40 372041077 (sekretariat)

Tfn: +40 372041083, +40 372041218 (Enheten för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)

Fax: +40 372041079

E-postadress: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Ej tillämpligt

Senaste uppdatering: 06/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Slovenien

Artikel 2 – Anmodad domstol

Information kan fås via domstolarnas sökverktyg.

Artikel 3 – Centralt organ

Sloveniens justitieministerium (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije) är centralt organ.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tfn: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-post: gp.mp@gov.si

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Slovenien godtar formulär som fyllts i på slovenska eller engelska.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

Tfn: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-post: mp@gov.si

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

 • Fördraget mellan Slovenien och Kroatien om rättslig hjälp i civil- och brottmål av den 7 februari 1994.
Senaste uppdatering: 22/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Slovakien

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Ministry of Justice of the Slovak Republic (Slovakiens justitieministerium)

International Private Law Division (Avdelningen för internationell privaträtt)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: 421 2 888 91258

Fax: 421 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Språk: slovakiska, tjeckiska, engelska, franska, tyska.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Slovakiska

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

De slovakiska myndigheterna godtar skriftliga ansökningar i pappersform.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministry of Justice of the Slovak Republic (International Private Law Division)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Tfn: +421 2 888 91 549

Fax: +421 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

 • Fördrag mellan Tjeckien och Slovakien om rättslig hjälp som tillhandahålls av rättsliga organ samt reglering av vissa rättsliga förhållanden i civilrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Prag den 29 oktober 1992 (Treaty between the Czech Republic and the Slovak Republic on Legal Aid provided by Judicial Bodies and on Settlements of Certain Legal Relations in Civil and Criminal Matters, signed at Prague on 29 October 1992).
 • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Polen om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsliga förhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Warszawa den 21 december 1987 (Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and the Polish People’s Republic on Legal Aid and Settlement of Legal Relations in Civil, Family, Labour and Criminal Matters signed at Warsaw on 21 December 1987).
 • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Ungern om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsliga förhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Bratislava den 28 mars 1989 (Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian Peoples’ Republic on Legal Aid and Settlement of Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, signed at Bratislava on 28 March 1989).
Senaste uppdatering: 07/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Finland

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ som avses i artikel 3.1 är justitieministeriet. Dess verksamhetsområde är hela landet. Det centrala organet, dvs. justitieministeriet, utses i enlighet med artikel 3.3 till den behöriga myndighet som har ansvar för att fatta beslut i fråga om framställningar enligt artikel 17. Justitieministeriet har följande adress:

Besöksadress:

Justitieministeriet

Södra Esplanaden 10

FIN-00130 Helsingfors

Postadress:

Justitieministeriet

Box 25

FIN-00023 Statsrådet

Tfn: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority@om.fi

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Språk: finska, svenska, engelska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan tas emot per post, telefax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet

Södra Esplanaden 10

FIN-00130 Helsingfors

Postadress:

Justitieministeriet

Box 25

FIN-00023 Statsrådet

Tfn: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority@om.fi

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 02/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Bevisupptagning - Sverige

Artikel 2 – Anmodad domstol

- tingsrätter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organet och den myndighet som är behörig att fatta beslut i fråga om framställningar enligt artikel 17 i förordningen är:

Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete
Centralmyndigheten
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterju.birs@gov.se

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Förutom svenska godtas engelska för ifyllande av formulären.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Översändande av handlingar till Sverige får ske genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete
Centralmyndigheten
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterju.birs@gov.se

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Det finns inga avtal eller överenskommelser som bibehålls.

Senaste uppdatering: 07/04/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.