Bevisupptagning

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Direcção Geral da Administração da Justiça (Generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISSABON

Tfn: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Följande språk får användas för att fylla i standardformulären: portugisiska eller spanska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar och andra meddelanden kan tas emot via

- post,

- fax, och

- e-post.

I brådskande fall går det även bra att använda

- telegram,

- telefon (åtföljt av en skriftlig bekräftelse) eller

- andra liknande kommunikationsmedel.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Centralt organ och behörig myndighet som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning:

Direcção Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISSABON

Portugal

Tfn: (351) 21 790 62 00

Fax: (351) 211545100/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Enligt artikel 21.3 bifogas kopior av dekret nr 14/98 av den 27 maj 1998, meddelande 274/98 och förteckning nr 73/2000, som alla rör avtalet mellan Republiken Portugal och Konungariket Spanien om civilrättsligt och straffrättsligt samarbete.

Senaste uppdatering: 02/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats