Bevisupptagning

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Polen

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organ som avses i artikel 3 är justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości), avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka).

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49
E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Språk: polska, engelska, tyska och franska.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Polska är det språk som godtas för de handlingar som avses i artikel 5.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Handlingar får endast sändas med post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 11/01/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats