Bevisupptagning

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2 – Anmodad domstol

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Justitieministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tfn (372) 620 8183

Fax (372) 620 8109

E-post central.authority@just.ee

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Ansökningar och meddelanden upprättas på den anmodade medlemsstatens officiella språk, dvs. estniska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Ansökningar kan skickas per post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Justitieministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tfn (372) 620 8183

Fax (372) 620 8109

E-post: central.authority@just.ee

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Avtal mellan Republiken Lettland, Republiken Estland och Republiken Litauen angående rättshjälp och rättsliga kontakter.

Avtal mellan Estland och Polen om beviljande av rättshjälp och rättsliga kontakter i civilrättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor.

Senaste uppdatering: 02/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats