Taking evidence

National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001

General information

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: taking of evidence through the requested court and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

The Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Vykonávanie dôkazov - Belgicko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom povereným vykonávaním úloh ustanovených v článku 3 pododseku 1 a pododseku 3 nariadenia je Federálny štátny orgán spravodlivosti.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile

(Oddelenie vzájomnej medzinárodnej súdnej pomoci v občianskoprávnych záležitostiach)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Brusel

BELGICKO

Telefon: 32.2 542.65.11

Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneeu1206ue@just.fgov.be

Jazykové znalosti: francúzsky, holandský a anglický jazyk.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Tlačivo žiadosti (vzorové tlačivo) a priložené dokumenty na podporenie žiadosti sú napísané alebo preložené do jazyka súdneho obvodu súdu prvého stupňa, ktorému je žiadosť adresovaná.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Technické spôsoby odovzdania akceptované Belgickom:

-poštou

-faxom

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneeu1206ue@just.fgov.be

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Belgicko prehlasuje, že v jeho vzťahoch s ostatnými členskými štátmi má nariadenie vyššiu právnu hodnotu vo veci zahrnutej do jeho oblasti uplatnenia ako tieto dokumenty:

 • Dohovor z 21. júna 1922 medzi Belgickom a Veľkou Britániou o odovzdávaní súdnych a mimosúdnych aktov a určovaní dôkazov;
 • Haagsky dohovor o civilnom konaní z l. marca 1954;
 • Dohovor z 1. marca 1956 medzi Belgickom a Francúzskom o vzájomnej súdnej pomoci v občianskoprávnej a obchodnej oblasti;
 • Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, New York 20. júna 1956;
 • Dohoda z 25. apríla 1959 medzi vládou Belgicka a vládou Spolkovej republiky Nemecko s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru o civilnom konaní z 1. marca 1954;
 • Dohovor z 23. októbra 1989 medzi Belgickom a Rakúskom o vzájomnej súdnej pomoci a právnej spolupráci, doplňujúci Haagsky dohovor o civilnom konaní z 1. marca 1954.
Posledná aktualizácia: 28/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Bulharsko

článok 2 – dožiadané súdy

Žiadosti o vykonávanie dôkazov by sa mali zasielať okresnému súdu (rayonen sad), z ktorého právomoci sa majú dôkazy vykonávať. (Článok 617 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

Súd, ktorý môže povoliť priame vykonávanie dôkazov v Bulharskej republike, je krajský súd (okrazhen sad), z ktorého právomoci sa majú dôkazy vykonávať. (Článok 617 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

Príslušný súd možno nájsť cez vyhľadávač portálu.

článok 3 – ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti

Odbor „Medzinárodná právna spolupráca a európske záležitosti“

Oddelenie pre spoluprácu v občianskych veciach

Tel.: +359 2 923 7544

Fax: +359 2 980 9223

Adresa: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgaria

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Žiadosti o vykonávanie dôkazov a vyjadrenia z iných členských štátov by mali byť vypracované v bulharčine alebo by k nim mal byť priložený bulharský preklad. (Článok 618 Občianskeho súdneho poriadku)

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Súdy uvedené na zozname podľa článku 2 ods. 2 môžu prijímať žiadosti zaslané: poštou, kuriérskou službou, doporučeným listom s doručenkou a faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Súd, ktorý môže povoliť priame vykonávanie dôkazov v Bulharskej republike, je krajský súd, z ktorého právomoci sa majú dôkazy vykonávať. (Článok 617 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Bulharská republika nemá a neuzavrela s inými členskými štátmi EÚ žiadne dohody či dojednania, ktoré by uľahčovali vykonávanie dôkazov a boli v súlade s týmto nariadením.

Nariadenie má v súvislosti s vykonávaním dôkazov v občianskych a obchodných veciach prednosť pred dohodami, ktoré Bulharská republika uzatvorila s inými členskými štátmi.

Posledná aktualizácia: 14/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Česká republika

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefón: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneposta@msp.justice.cz

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Prípustné jazyky: angličtina a čeština.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Technické prostriedky na prijímanie žiadostí sú pošta, fax, e-mail.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefón: +420 221 997 157
Fax: +420 224 919 927
E-mail: posta@msp.justice.cz

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach uzavretá vo Varšave 21. decembra 1987, platná medzi Českou republikou a Poľskom;
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, uzavretá v Bratislave 28. marca 1989, platná medzi Českou republikou a Maďarskom;
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach, uzavretá v Prahe 29. októbra 1992;
 • Zmluva medzi Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o ďalšom uľahčovaní styku pri poskytovaní právnej pomoci na základe Haagskeho dohovoru o občianskom konaní z 1. marca 1954 a o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v zahraničí v občianskych a obchodných veciach uzavretá 15. novembra 1965 a o vykonávaní dôkazov v zahraničí v občianskych alebo obchodných veciach uzavretá 18. marca 1970.
Posledná aktualizácia: 20/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Nemecko

článok 2 – dožiadané súdy

V zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia dožiadaným súdom v Nemeckej spolkovej republike na vykonávanie dôkazov je ten okresný súd (Amtsgericht), v ktorého obvode sa má konanie viesť. Krajinské vlády môžu nariadením prideliť úlohy dožiadaného súdu určitému okresnému súdu pre obvody viacerých okresných súdov.

článok 3 – ústredný orgán

Úlohy ústredného orgánu v každej spolkovej krajine plní orgán určený krajinskou vládou. Spravidla sú ním krajinské justičné správy alebo vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht) príslušnej spolkovej krajiny.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Dožiadania a oznámenia zasielané podľa tohto nariadenia sa vyhotovujú a formulár (žiadosť) sa vypĺňa len v nemeckom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Spôsoby prijímania, ktoré sú dostupné:

– na prijímanie a zasielanie: pošta vrátane súkromných doručovacích služieb, telefax,

– na neoficiálnu komunikáciu: telefón a e-mail.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Úlohy ústredného orgánu v každej spolkovej krajine plní orgán určený krajinskou vládou. Spravidla sú ním krajinské justičné správy alebo vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht) príslušnej spolkovej krajiny.

Posledná aktualizácia: 22/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Estónsko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estónsko

Tel.: + 372 620 8183

Fax: + 372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Žiadosti a oznámenia sa predkladajú v úradnom jazyku dožiadaného členského štátu, t. j. v estónčine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti možno zasielať poštou, faxom alebo elektronickou poštou.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estónsko

Tel.: + 372 620 8183

Fax: + 372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Dohoda medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch.

Dohoda medzi Estónskom a Poľskom o poskytovaní právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, pracovných a trestných veciach.

Posledná aktualizácia: 02/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Írsko

článok 2 – dožiadané súdy

Príslušný súd na vykonávanie dôkazov podľa tohto nariadenia:

District Court (Okresný súd)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

IE-Dublin 7

Tel.: +353 1 888 6152

Fax: +353 1 878 3218

email: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktná osoba: Ms Mary O'Mara

Miestna príslušnosť: V rámci štátu

(Grófstva Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

článok 3 – ústredný orgán

Centrálny orgán zodpovedný za poskytovanie informácií súdom a hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu nastať.

Courts Service (Služby súdov)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

IE-Dublin 7

Tel.: +353 1 888 6152

Fax: +353 1 878 3218

email: MaryO'Mara@courts.ie

Miestna príslušnosť: V rámci štátu

(Grófstva Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formuláre budú akceptované len v anglickom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti môžete zasielať poštou, faxom alebo emailom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Riaditeľstvo pre operácie obvodného a okresného súdu

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 – 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: +3531 888 6045/+353 1 888 6069

Fax: +353 1 888 6063

Email: PatMoynan@courts.ie

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Žiadne

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Vykonávanie dôkazov - Grécko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights
Ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv
Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases

Oddelenie medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach
96 Mesogion Av.
11527 Atény, Grécko

Telephone/Τelefón: +30 210 7767529, +30 210 7767322, +30 210 7767312
Fax: +30 210 7767499
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecivilunit@justice.gov.gr, Odkaz sa zobrazí v novom oknegkouvelas@justice.gov.gr, Odkaz sa zobrazí v novom okneavasilopoulou@justice.gov.gr

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Jazyky, v ktorých sa prijímajú sťažnosti: gréčtina.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Poštou a prostriedkami elektronickej komunikácie: faxom a elektronickou poštou

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights
Ministerstvo spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv
Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases

Oddelenie medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach
96 Mesogion Av.
11527 Atény, Grécko

Telephone/Τelefón: +30 210 7767529, +30 210 7767322, +30 210 7767312
Fax: +30 210 7767499
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecivilunit@justice.gov.gr, Odkaz sa zobrazí v novom oknegkouvelas@justice.gov.gr, Odkaz sa zobrazí v novom okneavasilopoulou@justice.gov.gr

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

– Dohovor medzi Helénskym kráľovstvom a Rakúskou republikou o vzájomnej justičnej spolupráci v oblasti občianskeho a obchodného práva, podpísaný v Aténách 6. decembra 1965 (legislatívne nariadenie č. 137/1969 – vládny vestník, séria I, č. 45/1969)

– Dohovor medzi Gréckom a Nemeckom z 11. mája 1938 „o vzájomnej justičnej pomoci vo veciach občianskeho a obchodného práva“ (zákon o výnimočnom stave č. 1432/1938 – vládny vestník, séria I, č. 399/1938)

– Dohovor medzi Maďarskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Budapešti 8. októbra 1979 (zákon č. 1149/1981 – vládny vestník, séria I, č. 117/1981)

– Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténách 24. októbra 1979 (zákon č. 1184/1981 – vládny vestník, séria I, č. 198/1981)

– Dohovor medzi Helénskou republikou a Československou socialistickou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténách 22. októbra 1980, ktorý je stále v platnosti pre Českú republiku, Slovensko a Grécko (zákon č. 1323/1983 – vládny vestník, séria I, č. 8/1983)

– Dohovor medzi Cyperskou republikou a Helénskou republikou o právnej spolupráci vo veciach občianskeho, rodinného, obchodného a trestného práva, podpísaný v Nikózii 5. marca 1984 (zákon č. 1548/1985 – vládny vestník, séria I, č. 95/1985)

– Dohovor medzi Bulharskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Aténách 10. apríla 1976 (zákon č. 841/1978 – vládny vestník, séria I, č. 228/1978)

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Helénskou republikou o justičnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísaný v Bukurešti 19. októbra 1972 (legislatívne nariadenie č. 429/1974 – vládny vestník, séria I, č. 178/1974)

Posledná aktualizácia: 16/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Španielsko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Ústredný orgánom, ktoré Španielsko určilo, je „Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia“ (Riaditeľstvo pre medzinárodnú justičnú spoluprácu Ministerstva spravodlivosti).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 62

E – 28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Španielsko akceptuje žiadosti a iné písomnosti podľa nariadenia, ktoré sú vyhotovené v španielčine alebo portugalčine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Španielsko prehlasuje, že v súčasnosti ako spôsob zasielania akceptuje poštu.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Posledná aktualizácia: 27/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Francúzsko

článok 2 – dožiadané súdy

Vo Francúzsku je vybavovanie žiadostí o vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach vo výlučnej právomoci súdov prvého stupňa.

Územne príslušný súd prvého stupňa je súd, v rámci ktorého sa má vybaviť žiadosť o vykonávanie dôkazov.

Príslušný súd možno určiť a jeho kontaktné údaje možno získať prostredníctvom Európskeho justičného atlasu uvedeného na webovom sídle e-justice.

článok 3 – ústredný orgán

Francúzsko si zvolilo možnosť určiť jeden orgán s celoštátnou právomocou, ktorým je Úrad pre právo Únie, medzinárodné súkromné právo a vzájomnú pomoc v občianskych veciach (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile) na Ministerstve spravodlivosti. Jeho kontaktné údaje sú:

Adresa:
Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Odbor pre občianske veci a pečate)
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Úrad pre právo Únie, medzinárodné súkromné právo a vzájomnú pomoc v občianskych veciach)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formuláre zaslané na súdy prvého stupňa a na ústredný francúzsky orgán musia byť vyplnené vo francúzštine alebo preložené do francúzštiny.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti adresované francúzskym súdom a ústrednému francúzskemu orgánu je možné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Odbor pre občianske veci a pečate)
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Úrad pre právo Únie, medzinárodné súkromné právo a vzájomnú pomoc v občianskych veciach)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

článok 21 ods. 3 písm. a): Dohody, ktoré Francúzsko uzatvorilo s inými členskými štátmi s cieľom ešte viac uľahčiť vykonávanie dôkazov, ktoré sú v súlade s nariadením a ktoré sa budú naďalej uplatňovať

Naďalej sa bude uplatňovať len Dohovor medzi Francúzskom a Veľkou Britániou z 2. februára 1922, ktorého cieľom je zjednodušiť vykonávanie procesných úkonov medzi osobami, ktoré majú bydlisko vo Francúzsku a vo Veľkej Británii.

Tento dohovor bol rozšírený na krajiny Spoločenstva národov a zámorské územia Spojeného kráľovstva, s ktorými nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 naše vzťahy neupravuje.

Posledná aktualizácia: 21/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Chorvátsko

článok 2 – dožiadané súdy

Pri vykonávaní dôkazov v Chorvátskej republike je ako dožiadaný súd príslušný:

– mestský súd, v ktorého obvode sa majú vykonať procesné úkony, respektíve len jeden mestský súd alebo len niektoré z mestských súdov v obvode jedného alebo viacerých okresných súdov, ktoré vykonávaním dôkazov v zmysle nariadenia poverí predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.

Zoznam prijímajúcich orgánov v Chorvátskej republike, respektíve názvy, adresy a geografické oblasti príslušných justičných orgánov sa nachádzajú v databáze súdov, ktorá je dostupná na Európskom portále elektronickej justície.

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom zodpovedným za a) doručovanie informácií súdom; b) hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dožiadaním; c) vo výnimočných prípadoch zasielanie dožiadania príslušnému súdu na žiadosť dožadujúceho súdu je:

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 4000

Fax: +385 1 371 4507

Web: http://www.mprh.hr

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Chorvátska republika prijíma formuláre v chorvátskom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Doručovanie dožiadaní a iných oznámení je možné poštou (výnimočne faxom alebo e-mailom).

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Č. tel.: +385 1 371 4000

Fax: +385 1 371 4507

Web: http://www.mprh.hr

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Vzťah k platným alebo budúcim dohovorom alebo dohodám medzi členskými štátmi – zmluvy alebo dohody uzavreté medzi Chorvátskou republikou a členskými štátmi:

– Dohoda medzi Chorvátskou republikou a Slovinskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach zo 7. februára 1994.

Posledná aktualizácia: 05/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Taliansko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 – ROME – ITALY

Tel.: +39 6 6885 2480/2517

Fax: +39 6 6889 7529

Email: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Taliančina

alebo: formulár vyplnený v jazyku žiadajúcej krajiny, ak je spolu s ním zaslaný taliansky preklad overený orgánom verejnej moci alebo úradným prekladateľom.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti súvisiace s vykonávaním dôkazov sa môžu zasielať poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – Affari civili internazionali –

Vía Arenula n. 70

00186 – ROME – ITALY

Tel.: +39 6 6885 2480/2517

Fax: +39 6 6889 7529

Email: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Taliansko nemá v úmysle využiť možnosť ponechať v platnosti alebo uzatvárať dohody či dojednania s inými členskými štátmi EÚ, ktoré by uľahčovali vykonávanie dôkazov, keďže je názoru, že ustanovenia uvedené v nariadení (ES) č. 1206/2001 sú primerané a vhodné.

Posledná aktualizácia: 14/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Cyprus

článok 2 – dožiadané súdy

Každý okresný súd v Cyperskej republike, ktorý vykonáva civilnú jurisdikciu aj vrátane súdov pre rodinné právo.

 • Okresný súd Lefkosía/Nikózia

ulica: Charalambou Moúskou, 1405, Lefkosía/Nikózia, Cyprus

Telefón: +357 22865518

Fax: +357 22304212 / 22805330

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okresný súd Lemesos/Limassol

ulica: Leof. Lórdou Výronos 8, P. O. 54619, 3726 Lemesos (Limassol), Cyprus

telefón: +357 25806100 / 25806128

fax: +357 25305311

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okresný súd Larnaka

ulica: Leof. Artemídos, 6301 Larnaka, P. O. 40107, Cyprus

Telefón: +357 24802721

Fax: +357 24802800

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov

 • Okresný súd Pafos

ulica: Gonía ton odón Neofýtou kai Níkou Nikolaidi, 8100 – Pafos, P. O. 60007, Cyprus

telefón: +357 26802601

fax: +357 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okresný súd Ammochóstos/Famagusta

ulica: Sotiras 2, Megáro Tsiváni, 5286 Paralimni, Cyprus

Telefón: +357 23730950 / 23742075

Fax: +357 23741904

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Súd pre rodinné právo Lefkosía/Nikózia

Telefón: +357 22369717-718

Fax: +357 22660028

Adresa: Diagorou 8, Kritikos Τοwer 9nd – 11th floor

 • Súd pre rodinné právo Lemesos/Limassol

Telefón: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Adresa: Leof. Lórdou Výronos 8, 3276 – Limassol

 • Súd pre rodinné právo Larnarka/Famagusta

Telefón: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Adresa: Leof. Artemidos, 6301 – Larnaka

 • Súd pre rodinné právo Pafos

Telefón: +357 26802626

Fax: +357 26306395

článok 3 – ústredný orgán

Na účely článku 3 ods. 3 je ústredným orgánom a príslušným orgánom:

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce (International Legal Cooperation Unit)

Athalassas Avenue 125

Dasoupolis 1461, Lefkosía/Nikózia

Cyprus

Zodpovedné osoby

Pani pani Yioulika Hadziprodromou

právna referentka

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce (International Legal Cooperation Unit)

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Telefón: +357 22805943

Fax: +357 22518328

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneyhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Pani pani Troodia Dionysiou

administratívna referentka

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce (International Legal Cooperation Unit)

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Telefón: +357 22805932

Fax: +357 22518328

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknetdionysiou@mjpo.gov.cy

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Na účely článku 5 je okrem úradných jazykov Cyperskej republiky, t. j. gréckeho a tureckého jazyka, prípustný aj anglický jazyk.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

pošta, fax

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce (International Legal Cooperation Unit)

Athalassas Avenue 125

1461 Lefkosía/Nikózia

Cyprus

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

neuvádza sa

Posledná aktualizácia: 08/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Lotyšsko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Okrem lotyšského jazyka Lotyšsko prijíma formuláre, ktoré sú vyplnené v angličtine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti sa môžu zasielať poštou, faxom alebo e-mailom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Lotyšsko nemá žiadne dohody alebo dojednania s členskými štátmi uvedenými v článku 21 ods. 2 (dohody alebo dojednania medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi s cieľom zjednodušiť proces vykonávania dôkazov za predpokladu, že sú zlučiteľné s nariadením 1206/2001, ako aj návrhy takýchto dohôd alebo dojednaní, ktoré plánuje uzatvoriť, a vypovedanie takýchto dodôd alebo dojednaní, alebo zmeny a doplnenia k takýmto dohodám a dojednaniam.

Posledná aktualizácia: 25/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Litva

článok 2 – dožiadané súdy

Dožiadané súdy sú súdy prvého stupňa: okresné súdy a, v prípadoch stanovených právnymi predpismi, regionálne súdy. Regionálne súdy konajúce ako súdy prvého stupňa prerokúvajú občianskoprávne veci:

1. týkajúce sa nárokov na sumy prekračujúce 43 500 EUR okrem vecí týkajúcich sa rodinného práva, pracovnoprávnych vzťahov alebo kompenzácie za nemajetkovú ujmu;

2. týkajúce sa morálnych právnych vzťahov v zmysle autorských práv;

3. týkajúce sa právnych vzťahov vyplývajúcich z občianskeho verejného obstarávania;

4. týkajúce sa konkurzu a reštrukturalizácie okrem vecí týkajúcich sa konkurzu fyzických osôb;

5. veci, v ktorých je jedným z účastníkov cudzí štát;

6. týkajúce sa nárokov súvisiacich s povinným predajom akcií (úrokov, akcií členov);

7. týkajúce sa nárokov súvisiacich s prešetrovaním činností právneho subjektu;

8. týkajúce sa kompenzácie za hmotnú a nehmotnú ujmu, ktorá vznikla nedodržiavaním stanovených práv pacientov;

9. iné občianskoprávne veci, ktoré sa podľa právnych predpisov prerokúvajú na regionálnych súdoch ako na súdoch prvého stupňa.

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom je: Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky

the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefón: +370 5 266 2984/+370 5 266 2938/+370 5 266 2942/+370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40/+370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Okrem tlačív vyplnených v litovčine prijíma Litovská republika tlačivá v angličtine alebo vo francúzštine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti o vykonávanie dôkazov sa prijímajú poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefón: +370 5 266 2984/+370 5 266 2938/+370 5 266 2942/+370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40/+370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Litovská republika neuzavrela s členskými štátmi žiadne dohody ani neprijala opatrenia na podporu ďalšieho vykonávania dôkazov podľa článku 21 ods. 2.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Luxembursko

článok 3 – ústredný orgán

Ústredný orgán:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefón: +352 475 981 336
Fax: +352 470 550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Luxembursko akceptuje tlačivá žiadosti vyplnené v nemeckom alebo vo francúzskom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Luxembursko akceptuje tlačivá doručené:

– poštou,

– faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ústredný orgán:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefón: +352 475 981 336
Fax: +352 470 550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

 • Dodatočná dohoda zo 17. marca 1972 medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a Rakúskou republikou k Haagskemu dohovoru z 1. marca 1954 o občianskom konaní.
 • Výmena vyhlásení z 23. júla 1956 medzi Francúzskom a Luxemburskom o postupovaní dožiadaní.
Posledná aktualizácia: 29/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Maďarsko

článok 2 – dožiadané súdy

Žiadosti o stretnutie na účely poskytnutia právnej pomoci pri vyšetrovacom úkone, ktorý spadá do právomoci a spôsobilosti okresného súdu [v Budapešti, Centrálny okresný súd časti Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)] v týchto oblastiach

a) vypočúvaná osoba má bydlisko alebo obvyklý pobyt v Maďarsku,

b) predmet vyšetrovania spadá do jeho kompetencií alebo

c) vyšetrovací úkon sa vedie čo najpraktickejším spôsobom, najmä ak viacero vypočúvaných osôb má bydlisko alebo obvyklý pobyt a/alebo predmety vyšetrovania spadajú do právomoci viacerých súdov.

článok 3 – ústredný orgán

V Maďarsku sa úlohy ústredného orgánu vykonávajú ministerstvom, v ktorého kompetencii je súdny systém.

Ministerstvo spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium)

Oddelenie medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Fax: +36 1 795 0463

Email: nmfo@im.gov.hu

Jazyky: maďarčina, nemčina, angličtina a francúzština.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Maďarské súdy prijímajú žiadosti v maďarčine, angličtine alebo nemčine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Maďarské súdy prijímajú žiadosti zaslané poštou, faxom alebo elektronicky.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

V Maďarsku sa úlohy ústredného orgánu vykonávajú ministerstvom, v ktorého kompetencii je súdny systém.

Ministerstvo spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium)

Oddelenie medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Fax: +36 1 795 0463

Email: nmfo@im.gov.hu.

Posledná aktualizácia: 11/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Malta

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Office of the State Advocate, Mainguard Building, St George’s Square, Valletta, VLT1190.

Tel.: +356 25683105

Fax: +356 21237281

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Úradný jazyk: angličtina.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Súd môže prijímať žiadosti zasielané prostredníctvom elektronickej pošty a faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Office of the State Advocate, Mainguard Building, St George’s Square, Valletta, VLT1190.

Tel.: +356 2568 3162

Fax: +356 21237281

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Dohoda: žiadna.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Holandsko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Názov a adresa centrálneho orgánu, ktorý má vykonávať úlohy uvedené v článku 3, odsek 1 nariadenia:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Fax: 070 361 9715

Súdna rada je jediným centrálnym orgánom, a preto je vo všetkých prípadoch kompetentná na vykonávanie úloh na základe článku 3 nariadenia.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Druhým jazykom, v ktorom možno podávať žiadosti je anglický jazyk.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Technickým prostriedkom pre príjem, ktorým disponujú súdy v Holandsku je fax.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Názov a adresa oprávneného orgánu, ktorého úlohou je na základe článku 3, odsek 3, rozhodovať o žiadostiach podľa článku 17 nariadenia:

Okresný súd ’s-Gravenhage

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

POBOX 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 381 3495

Fax: 070 381 1972

Okresný súd ’s-Gravenhage je jediným oprávneným orgánom, a preto je kompetentným pre všetky žiadosti podľa článku 17.

Posledná aktualizácia: 21/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Rakúsko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom podľa článku 3 ods. 1 a príslušným orgánom podľa článku 3 ods. 3 v spojení s článkom 17 nariadenia je pre celé územie Rakúska

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (spolkové ministerstvo ústavných záležitostí, reforiem, deregulácie a spravodlivosti).

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: Team.z@bmvrdj.gv.at

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formuláre možno vyplniť v nemčine alebo angličtine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti možno zaslať poštou, kuriérnou službou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (spolkové ministerstvo ústavných záležitostí, reforiem, deregulácie a spravodlivosti)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-mail:  Team.z@bmvrdj.gv.at

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

V súčasnosti sa nepredpokladá zachovanie akejkoľvek dvojstrannej dohody.

Posledná aktualizácia: 09/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Poľsko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom uvedeným v článku 3 je: Ministerstvo spravodlivosti – Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Ministerstwo Sprawiedliwości/Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego)

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tel./fax: +48 22 239 0870, +48 22 628 0949
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknedwmpc@ms.gov.pl

Jazyky: poľština, angličtina, nemčina a francúzština

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Jazykom podľa článku 5, v ktorom sa prijímajú žiadosti, je poľština.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Dokumenty možno zasielať výlučne poštou.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./fax: +48 22 239 0870, +48 22 628 0949

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

nevzťahuje sa

Posledná aktualizácia: 11/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Portugalsko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: +351 217906500 – +351 217906200/1

Fax: +351 211545116 – +351 211545100

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecorreio@dgaj.mj.pt

Webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgaj.justica.gov.pt/

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Vzorové formuláre musia byť vyplnené v portugalčine alebo španielčine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti a iné oznámenia sa môžu doručovať:

poštou

faxom

telematickými prostriedkami

Tieto spôsoby sa môžu použiť v naliehavých prípadoch:

telegram

telefonát (po ktorom nasleduje písomný dokument)

iné analogické komunikačné prostriedky

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Príslušným orgánom pre posudzovanie dožiadaní o priame dokazovanie je ústredný orgán:

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugalsko

Tel.: +351 217906200

Fax: +351 211545100/60

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecorreio@dgaj.mj.pt

Webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgaj.justica.gov.pt/

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

V súlade s článkom 21 ods. 3 sú priložené kópie Odkaz sa zobrazí v novom oknedekrétu č. 14/98 z 27. mája 1998, Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenia 274/98Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznamu č. 73/2000, ktoré sa týkajú Dohody medzi Portugalskou republikou a Španielskym kráľovstvom o justičnej spolupráci v trestných a občianskych veciach.

Posledná aktualizácia: 14/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Rumunsko

článok 2 – dožiadané súdy

Príslušným rumunským orgánom prijímania žiadostí je okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza dôkaz, ktorého vykonanie orgány členských štátov Európskej únie žiadajú.

článok 3 – ústredný orgán

Ústredný orgán

Ústredným rumunským orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiţiei)

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077 Sekretariát

Tel.: + 40372041083, + 40372041218 [Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)]

Fax: + 40372041079; + 40372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Žiadosti a iné oznámenia sa zasielajú v rumunskom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Písomnosti sa môžu prijímať, ak sú zaslané poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiţiei)

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych veciach

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077 Sekretariát

Tel.: + 40372041083, + 40372041218 (Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach)

Fax: + 40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 17/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Slovinsko

článok 2 – dožiadané súdy

Informácie sú k dispozícii prostredníctvom nástroja na vyhľadávanie súdov.

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom je slovinské ministerstvo spravodlivosti (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel. č.: +386 1369 5342

Fax: +386 1369 5783

E-mail: gp.mp@gov.si

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Slovinsko bude prijímať formuláre vyplnené v slovinčine a angličtine.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Tel. č.: +386 1369 5342

Fax: +386 1369 5783

E-mail: mp@gov.si

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

 • Zmluva medzi Slovinskou republikou a Chorvátskou republikou o právnej spolupráci v občianskych a trestných veciach, podpísaná 7. februára 1994.
Posledná aktualizácia: 03/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Slovensko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Telefon: (421) 2 888 91258

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecivil.inter.coop@justice.sk

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/

Jazykové znalosti: Slovenčina, Čeština, Angličtina, Francúzština, Nemčina.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

slovenský jazyk

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Dožiadania prijímajú slovenské orgány písomne, v listinnej podobe.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Župné nám. 13

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel.: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-Mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecivil.inter.coop@justice.sk

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach (Varšava 21. december 1987).
 • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Bratislava 28. marec 1989).
Posledná aktualizácia: 17/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Fínsko

článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom podľa článku 3 ods. 1 je ministerstvo spravodlivosti. V jeho pôsobnosti je celá krajina. Ústredný orgán, t. j. ministerstvo spravodlivosti, sa určuje za príslušný orgán podľa článku 3 ods. 3, ktorý je zodpovedný za prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí o bezodkladnom vykonávaní dôkazov podľa článku 17 predmetného nariadenia.

Kontaktné údaje:

Oikeusministeriö

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Poštová adresa:

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Jazyky: fínčina, švédčina, angličtina.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti je možné doručiť poštou, faxom alebo elektronickou poštou.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Oikeusministeriö

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Poštová adresa:

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 31/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Vykonávanie dôkazov - Švédsko

článok 2 – dožiadané súdy

– okresné súdy (tingsrätter).

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom a orgánom zodpovedným za rozhodovanie o žiadostiach podľa článku 17 nariadenia je:

Ministerstvo spravodlivosti (Justitiedepartementet)
Oddelenie pre trestné veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústredný orgán (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Štokholm
Tel.: + 46 8 405 45 00
Fax: + 46 8 405 46 76
E-mail: ju.birs@gov.se

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Formulár možno okrem švédčiny vyplniť aj v angličtine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Dokumenty môžu byť do Švédska zaslané poštou, kuriérom alebo faxom alebo – po dohode v jednotlivých prípadoch – aj iným spôsobom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti (Justitiedepartementet)
Oddelenie pre trestné veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústredný orgán (Centralmyndigheten)
S-103 33 Štokholm
Tel.: + 46 8 405 45 00
Fax: + 46 8 405 46 76
E-mail: ju.birs@gov.se

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

V súčasnosti žiadne takéto dohody alebo dojednania neexistujú.

Posledná aktualizácia: 06/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.