Vykonávanie dôkazov

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

článok 2 – dožiadané súdy

Príslušným rumunským orgánom prijímania žiadostí je okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza dôkaz, ktorého vykonanie orgány členských štátov Európskej únie žiadajú.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Ústredný orgán

Ústredným rumunským orgánom je ministerstvo spravodlivosti.

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiţiei)

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077 Sekretariát

Tel.: + 40372041083, + 40372041218 [Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)]

Fax: + 40372041079; + 40372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Žiadosti a iné oznámenia sa zasielajú v rumunskom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Písomnosti sa môžu prijímať, ak sú zaslané poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiţiei)

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych veciach

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077 Sekretariát

Tel.: + 40372041083, + 40372041218 (Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach)

Fax: + 40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 17/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.