Vykonávanie dôkazov

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ústredný orgán určený Portugalskom podľa článku 3 nariadenia Rady č. 1206/2001:

Generálne riaditeľstvo pre súdnictvo (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tel.: +351 21 790 62 00, +351 21 790 62 23

Fax: +351 21 154 51 00

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Webová lokalita: http://www.dgaj.mj.pt/

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Jazyky, ktoré treba používať na vyplnenie štandardných tlačív, sú portugalčina alebo španielčina.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti a iné oznámenia sa môžu doručovať:

poštou

faxom

telematickými prostriedkami

Tieto spôsoby sa môžu použiť v naliehavých prípadoch:

telegram

telefonát (po ktorom nasleduje písomný dokument)

iné analogické komunikačné prostriedky

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ústredný orgán je príslušný orgán na posudzovanie žiadostí o priame dokazovanie:

Generálne riaditeľstvo pre súdnictvo (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Tel.: +351 21 790 62 00

Fax: +351 21 154 51 00/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Webová lokalita: http://www.dgaj.mj.pt/

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Na účely článku 21 ods. 3 nariadenia Rady č. 1206/2001 sú priložené kópie dekrétu č. 14/98 z 27. mája, oznámenia 274/98 a zoznamu č.73/2000 s odkazom na dohodu uzatvorenú medzi Portugalskou republikou a Španielskym kráľovstvom o justičnej spolupráci v trestných a občianskych veciach.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.