Vykonávanie dôkazov

Malta

Autor obsahu
Malta

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Office of the Attorney General, The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Tel:       + 356 25 68 31 62

Fax:    + 356 21237281

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Úradný jazyk: angličtina.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Súd môže prijímať žiadosti zasielané prostredníctvom elektronickej pošty a faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Office of the Attorney General, The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Tel: + 356 2568 3162

Fax: + 356 2123 7281

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Dohoda: žiadna.

Posledná aktualizácia: 31/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.