Vykonávanie dôkazov

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

článok 3 – ústredný orgán

Ústredný orgán:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefón: +352 475 981 2336
Fax: +352 470 550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Luxembursko akceptuje tlačivá žiadosti vyplnené v nemeckom alebo vo francúzskom jazyku.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Luxembursko akceptuje tlačivá doručené:

– poštou,

– faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ústredný orgán:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefón: +352 475 981 2336
Fax: +352 470 550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

  • Dodatočná dohoda zo 17. marca 1972 medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a Rakúskou republikou k Haagskemu dohovoru z 1. marca 1954 o občianskom konaní.
  • Výmena vyhlásení z 23. júla 1956 medzi Francúzskom a Luxemburskom o postupovaní dožiadaní.
Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom