Vykonávanie dôkazov

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 – ROME – ITALY

Tel.: +39 6 6885 2480/2517

Fax: +39 6 6889 7529

Email: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Taliančina

alebo: formulár vyplnený v jazyku žiadajúcej krajiny, ak je spolu s ním zaslaný taliansky preklad overený orgánom verejnej moci alebo úradným prekladateľom.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti súvisiace s vykonávaním dôkazov sa môžu zasielať poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – Affari civili internazionali –

Vía Arenula n. 70

00186 – ROME – ITALY

Tel.: +39 6 6885 2480/2517

Fax: +39 6 6889 7529

Email: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Taliansko nemá v úmysle využiť možnosť ponechať v platnosti alebo uzatvárať dohody či dojednania s inými členskými štátmi EÚ, ktoré by uľahčovali vykonávanie dôkazov, keďže je názoru, že ustanovenia uvedené v nariadení (ES) č. 1206/2001 sú primerané a vhodné.

Posledná aktualizácia: 26/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom