Vykonávanie dôkazov

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

článok 2 – dožiadané súdy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Vo Francúzsku je vybavovanie žiadostí o vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach vo výlučnej právomoci súdov prvého stupňa.

Územne príslušný súd prvého stupňa je súd, v rámci ktorého sa má vybaviť žiadosť o vykonávanie dôkazov.

Príslušný súd možno určiť a jeho kontaktné údaje možno získať prostredníctvom Európskeho justičného atlasu uvedeného na webovom sídle e-justice.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Francúzsko si zvolilo možnosť určiť jeden orgán s celoštátnou právomocou, ktorým je Úrad pre právo Únie, medzinárodné súkromné právo a vzájomnú pomoc v občianskych veciach (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile) na Ministerstve spravodlivosti. Jeho kontaktné údaje sú:

Adresa:
Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Odbor pre občianske veci a pečate)
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Úrad pre právo Únie, medzinárodné súkromné právo a vzájomnú pomoc v občianskych veciach)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Formuláre zaslané na súdy prvého stupňa a na ústredný francúzsky orgán musia byť vyplnené vo francúzštine alebo preložené do francúzštiny.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Žiadosti adresované francúzskym súdom a ústrednému francúzskemu orgánu je možné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Odbor pre občianske veci a pečate)
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Úrad pre právo Únie, medzinárodné súkromné právo a vzájomnú pomoc v občianskych veciach)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

článok 21 ods. 3 písm. a): Dohody, ktoré Francúzsko uzatvorilo s inými členskými štátmi s cieľom ešte viac uľahčiť vykonávanie dôkazov, ktoré sú v súlade s nariadením a ktoré sa budú naďalej uplatňovať

Naďalej sa bude uplatňovať len Dohovor medzi Francúzskom a Veľkou Britániou z 2. februára 1922, ktorého cieľom je zjednodušiť vykonávanie procesných úkonov medzi osobami, ktoré majú bydlisko vo Francúzsku a vo Veľkej Británii.

Tento dohovor bol rozšírený na krajiny Spoločenstva národov a zámorské územia Spojeného kráľovstva, s ktorými nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 naše vzťahy neupravuje.

Posledná aktualizácia: 21/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom