Tõendite kogumine

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Määruse artikli 3 lõikes 1 loetletud kohustusi täitva keskaustuse nimi ja aadress on järgmised:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Telefon: 070 361 9723

Faks: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak on ainuke keskasutus ja seepärast kõikidel juhtudel pädev täitma määruse artiklis 3 loetletud ülesandeid.

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Määruse artiklist 5 lähtuvad taotlused võib koostada ka inglise keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Dokumendid võib Madalmaade kohtutele saata faksi teel.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Määruse artiklist 17 lähtuvate taotluste põhjal otsuste tegemise eest vastutava pädeva asutuse nimi ja aadress on järgmised:

Haagi ringkonnakohus

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage

Telefon: 070 381 3495

Faks: 070 381 1972

Haagi ringkonnakohus on ainuke pädev asutus ja seepärast pädev käsitlema kõiki artiklist 17 lähtuvaid taotlusi.

Viimati uuendatud: 21/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site