Pierādījumu iegūšana

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

2. pants – Pieprasītāja tiesas

Rumānijas tiesa, kas ir kompetenta saņemt pieprasījumus, ir apgabaltiesa, kuras jurisdikcijā ir jāiegūst pierādījumi, ko pieprasa ES dalībvalstis.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālā iestāde

Rumānijas centrālā iestāde ir Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrija

Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās dienests (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālr.: +40372041077 (sekretariāts),

Tālr.: +40372041083, +40372041218 (Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un komerclietās dienests) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fakss: +40372041079; +40372041084

E-pasts: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Pieprasījumu iesniegšana un cita saziņa: rumāņu valodā

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Documentus var iesniegt pa pastu vai nosūtīt pa faksu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Tieslietu ministrija

Starptautisko tiesību un tiesiskās sadarbības direktorāts

Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās dienests

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālr.: +40372041077 (sekretariāts),

Tālr.: +40372041083, +40372041218 (Starptautiskās tiesiskās sadarbības civillietās un komerclietās dienests)

Fakss: +40372041079 (nodaļā).

E-pasts: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Nav piemērojams

Lapa atjaunināta: 17/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.