Pierādījumu iegūšana

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Pieprasītāja tiesas

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Portugāles izraudzītā centrālā institūcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1206/2001 3. pantu:

Tiesu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tālr.: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Fakss: +351 21 154 51 00

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: http://www.dgaj.mj.pt/

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Valodas, kuras būtu izmantojamas standarta veidlapas aizpildīšanai, ir portugāļu vai spāņu.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus un citus paziņojumus var saņemt:

pa pastu

pa faksu

izmantojot telemātiskus līdzekļus

Steidzamības gadījumos var izmantot šādus līdzekļus:

telegrammu

tālruņa zvanu (kam seko rakstisks dokuments)

citus analogus saziņas līdzekļus

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Centrālā institūcija, kas ir kompetentā iestāde tiešas pierādījumu iegūšanas pieprasījumu izvērtēšanai:

Tiesu administrācijas ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Tālr.: +351 21 790 62 00

Fakss: +351 21 154 51 00/60

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: http://www.dgaj.mj.pt/

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

Padomes Regulas (EK) Nr. 1206/2001 21. panta 3. punkta izpildes nolūkā tiek pievienota 27. maija Rīkojuma Nr. 14/98, Paziņojuma Nr. 274/98 un Saraksta Nr. 73/2000 kopija ar atsauci uz Nolīgumu starp Portugāles Republiku un Spānijas Karalisti par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un civillietās.

Lapa atjaunināta: 12/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu