Pierādījumu iegūšana

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

3. pants – Centrālā institūcija

Centrālā iestāde ir Ģenerālprokuratūra:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tālr.: (352) 47 59 81-336
Fakss: (352) 47 05 50
E-pasta adrese: parquet.general@justice.etat.lu

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Luksemburga pieņems pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas vācu un franču valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Luksemburgā ir atzīti šādi iesniegšanas līdzekļi:

- pasts

- fakss

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Centrālā iestāde ir Ģenerālprokuratūra:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg

Tālr.: (352) 47 59 81-336
Fakss: (352) 47 05 50
E-pasta adrese: parquet.general@justice.etat.lu

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

  • 1972. gada 17. marta Konvencija, kas noslēgta starp Luksemburgas Lielhercogisti un Austrijas Republiku papildus 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijai civilprocesa jautājumos.
  • 1956. gada 23. jūlija deklarāciju apmaiņa starp Franciju un Luksemburgu par tiesiskās palīdzības lūgumu pārsūtīšanu.
Lapa atjaunināta: 29/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu