Pierādījumu iegūšana

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Pierādījumu iegūšana


*jāaizpilda obligāti

2. pants – Pieprasītāja tiesas

Francijā izpildīt pieprasījumus par pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās kompetentas ir tikai apgabaltiesas.

Apgabaltiesa ar teritoriālo jurisdikciju ir tā tiesa, kuras jurisdikcijā ir jāizpilda pieprasījums par pierādījumu iegūšanu.

Kompetento tiesu un tās kontaktinformāciju var atrast Eiropas Tiesu atlantā, kas pieejams e-tiesiskuma portālā.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. pants – Centrālā institūcija

Francija par vienīgo institūciju ar valsts jurisdikciju izraudzījās Tieslietu ministrijas Biroju jautājumos par ES tiesībām, starptautiskajām privāttiesībām un savstarpējo palīdzību civillietās (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)), kura kontaktinformācija ir šāda:

Adrese:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tālr.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fakss: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pasta adrese: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Veidlapas, ko nosūta apgabaltiesām un Francijas centrālajai institūcijai, jāsagatavo vai jāiztulko franču valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieprasījumus Francijas tiesām un Francijas centrālajai institūcijai var nosūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tālr.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fakss: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pasta adrese: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

21. pants – Nolīgumi vai vienošanās, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 21. panta 2. punkta nosacījumiem

21. panta 3. punkta a) apakšpunkts: Tiks piemēroti tie Francijas noslēgtie nolīgumi ar citām dalībvalstīm, kuru mērķis ir vēl vairāk atvieglot pierādījumu iegūšanu un kuri ir saderīgi ar regulu.

Lai atvieglotu pieteikumu izpildi starp Francijā un Lielbritānijā dzīvojošām personām, piemērota tikai 1992. gada 2. februāra Francijas-Lielbritānijas konvencija.

Šo konvenciju paplašināja, ietverot Sadraudzības valstis un Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijas, ar kurām mūsu attiecības netiek reglamentētas ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001.

Lapa atjaunināta: 21/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu