Taking evidence

National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001

General information

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: taking of evidence through the requested court and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

The Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Įrodymų rinkimas - Belgija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga atsakinga už reglamento 3 straipsnio 1 ir 3 pastraipoje nurodytų užduočių vykdymą yra Federacinė teisingumo ministerija.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIQUE

Telefonas: 32.2 542.65.11

Faksas: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

Elektroninis paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaseu1206ue@just.fgov.be

Priimtinos kalbos: prancūzų, olandų ir anglų kalbos.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Prašymo forma (pavyzdinė forma) ir prašymą pagrindžiantys dokumentai yra rašomi arba išverčiami į kalbą, priimtiną apylinkės pirmosios instancijos teismui, kuriam siunčiamas prašymas.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Belgijai priimtinos perdavimo techninės priemonės:

-paštas

-faksas

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaseu1206ue@just.fgov.be

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Belgija pareiškia, kad santykiuose su kitomis valstybėmis narėmis šiam reglamentui, kalbant apie bylas, kurioms jis taikomas, teikiama pirmenybė palyginti su kitomis priemonėmis:

 • 1922 m. birželio 21 d. Belgijos ir Didžiosios Britanijos konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų perdavimo ir įrodymų rinkimo;
 • 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso;
 • 1956 m. kovo 1 d. Belgijos ir Prancūzijos konvencija dėl abipusės teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose;
 • 1956 m. birželio 20 d. Niujorko Konvencija dėl užsienyje gyvenančių sutuoktinių išlaikymo;
 • 1959 m. balandžio 25 d. Belgijos Vyriausybės ir Federacinės Vokietijos Respublikos Vyriausybės susitarimas, supaprastinantis 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijos dėl civilinio proceso taikymą;
 • 1989 m. spalio 23 d. Belgijos ir Austrijos konvencija dėl teisinės savitarpio pagalbos ir teismų bendradarbiavimo, papildanti 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvenciją dėl civilinio proceso.
Paskutinis naujinimas: 28/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Bulgarija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Prašymai dėl įrodymų rinkimo turėtų būti siunčiami apylinkės teismui [rayonen sad], kurio jurisdikcijoje turi būti renkami įrodymai (Civilinio proceso kodekso 617 straipsnio 1 dalis).

Teismas, kompetentingas leisti tiesiogiai rinkti įrodymus Bulgarijos Respublikoje yra apygardos teismas [okrazhen sad], kurio jurisdikcijoje turi būti renkami įrodymai (Civilinio proceso kodekso 617 straipsnio 2 dalis).

Kompetentingą teismą galima rasti pasinaudojant portalo paieškos sistema.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktoratas

Bendradarbiavimo civilinėse bylose skyrius

Tel. (+359 2) 9237544

Faks. (+359 2) 9809223

Adresas: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofija

Bulgarija

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Kitos valstybės narės prašymai rinkti įrodymus ir teikti pranešimus turėtų būti parengti bulgarų kalba arba pridėtas jų vertimas į bulgarų kalbą (Civilinio proceso kodekso 618 straipsnis).

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Pagal 2 straipsnio 2 dalį teismai gali naudoti šias technines prašymų priėmimo priemones: paštą, kurjerio paslaugas, siuntimą registruotu laišku su gavimo patvirtinimu ir faksą.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Teismas, kompetentingas leisti tiesiogiai rinkti įrodymus Bulgarijos Respublikoje yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje turi būti renkami įrodymai (Civilinio proceso kodekso 617 straipsnio 2 dalis).

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Bulgarija neturi ir nėra sudariusi jokių susitarimų su kitomis ES valstybėmis narėmis, kuriais siekiama supaprastinti įrodymų rinkimą ir kurie turi atitikti šį reglamentą.

Reglamentas pirmenybės tvarka taikomas Bulgarijos Respublikos su kitomis valstybėmis narėmis sudarytiems susitarimams, jeigu jie susiję su įrodymų rinkimu civilinėse ir komercinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 14/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Čekija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerijos tarptautinių reikalų departamentas (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Tel. Nr. +420-221-997-111
Faksas +420-224-919-927
E. paštas posta@msp.justice.cz

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Priimtinos kalbos: anglų ir čekų.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Techninės priemonės prašymams priimti – paštas, faksas ir e. paštas.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Teisingumo ministerijos tarptautinių reikalų departamentas (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Tel. Nr. +420-221-997-157
Faksas +420-224-919-927
E. paštas posta@msp.justice.cz

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir dėl teisinių santykių civilinėje, šeimos, darbo ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1987 m. gruodžio 21 d. Varšuvoje (galiojanti Čekijos ir Lenkijos sutartis) (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem);
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir dėl teisinių santykių civilinėje, šeimos ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1989 m. kovo 28 d. Bratislavoje (galiojanti Čekijos ir Vengrijos sutartis) (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem);
 • Čekijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutartis dėl teisminių institucijų teikiamos teisinės pagalbos ir dėl tam tikrų teisinių santykių civilinėje ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1992 m. spalio 29 d. Prahoje (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992);
 • Čekijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl tolesnio teisinės pagalbos teikimo palengvinimo, grindžiama 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso, 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencija dėl teisinių ir neteisinių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje ir 1970 m. kovo 18 d. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse ar komercinėse bylose rinkimo užsienyje (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Paskutinis naujinimas: 20/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Vokietija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Renkant įrodymus prašomasis teismas, kaip apibrėžta reglamento 2 straipsnio 1 dalyje, yra tos apylinkės, kurioje turi būti nagrinėjama byla, teismas (Amtsgericht). Žemių vyriausybės gali išduoti vykdomąjį raštą, nurodydamos vienam teismui atlikti prašomojo teismo užduotis apylinkėse, kuriose yra keli vietos apylinkės teismai.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinės įstaigos užduotis kiekvienoje žemėje atlieka žemės vyriausybės paskirta įstaiga. Šios institucijos paprastai yra žemės teisminės institucijos arba atitinkamos žemės aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht).

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Prašymai ir pranešimai pagal reglamentą.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Galima naudotis toliau nurodytomis ryšio priemonėmis:

- gavimui ir siuntimui: paštu, įskaitant pasiuntinių paslaugas, faksu,

- neformaliam bendravimui: telefonu ir e. paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Centrinės įstaigos užduotis kiekvienoje žemėje atlieka žemės vyriausybės paskirta įstaiga. Šios institucijos paprastai yra žemės teisminės institucijos arba atitinkamos žemės aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht).

Paskutinis naujinimas: 22/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Estija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estija

Tel. (372) 620 8183

Faks. (372) 620 8109

E. paštas: central.authority@just.ee

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Prašymai ir pranešimai surašomi oficialiąja prašomosios valstybės kalba, t. y. estų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai gali būti siunčiami paštu, faksu arba e. paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Teisingumo ministerija

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estija

Tel. (372) 620 8183

Faks. (372) 620 8109

E. paštas: central.authority@just.ee

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių.

Estijos ir Lenkijos susitarimas dėl teisinės pagalbos teikimo ir teisinių santykių civilinėse, darbo ir baudžiamosiose bylose.

Paskutinis naujinimas: 02/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Airija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Teismas, kompetentingas rinkti įrodymus pagal šį reglamentą:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonas: (353-01) 888 6152

Faksas: (353-01) 878 3218

E. paštas: MaryO'Mara@courts.ie

Asmuo ryšiams: Mary O'Mara

Teritorinė jurisdikcija: nacionalinė

(Dublino, Lauto, Mido, Vestmido, Ofalio, Viklou, Veksfordo, Longfordo, Lišo, Kildero, Karlou, Kilkenio, Korko, Klero, Limeriko, Tipererio, Vaterfordo, Kerio, Golvėjaus, Roskomono, Mėjo, Slaigo, Leitrimo, Donegolo, Kavano, Monachano grafystės).

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga teikia informaciją teismams, ieško sprendimų iškilus sunkumams.

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefonas: (353-01) 888 6152

Faksas: (353-01) 878 3218

E. paštas: MaryO'Mara@courts.ie

Teritorinė jurisdikcija: nacionalinė

(Dublino, Lauto, Mido, Vestmido, Ofalio, Viklou, Veksfordo, Longfordo, Lišo, Kildero, Karlou, Kilkenio, Korko, Klero, Limeriko, Tipererio, Vaterfordo, Kerio, Golvėjaus, Roskomono, Mėjo, Slaigo, Leitrimo, Donegolo, Kavano, Monachano grafystės).

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Formos priimamos tik anglų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai gali būti siunčiami paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield,Dublin 7

Telefonas: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Faksas: (353-01) 888 60 63

E. paštas: PatMoynan@courts.ie

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Nėra

Paskutinis naujinimas: 21/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įrodymų rinkimas - Graikija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Graikijos teisingumo ministerija, Skaidrumas ir žmogaus teisės
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamentas

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Telefonas: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faksas (0030) 210 7767499
E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascivilunit@justice.gov.gr, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgkouvelas@justice.gov.gr, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasavasilopoulou@justice.gov.gr

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Skundai priimami graikų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Paštu arba elektroniniu būdu faksu arba elektroniniu paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Graikijos teisingumo ministerija, Skaidrumas ir žmogaus teisės
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose departamentas

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Telefonas: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faksas (0030) 210 7767499
E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascivilunit@justice.gov.gr, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgkouvelas@justice.gov.gr, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasavasilopoulou@justice.gov.gr

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

- Graikijos Karalystės ir Austrijos Respublikos konvencija dėl abipusės teisinės pagalbos civilinės ir komercinės teisės srityje, pasirašyta Atėnuose 1965 m. gruodžio 6 d. (Įstatyminis dekretas Nr. 137/1969 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 45/1969);

- 1938 m. gegužės 11 d. Graikijos ir Vokietijos konvencija dėl abipusės teisinės pagalbos bylose pagal civilinę ir komercinę teisę (Nepaprastosios padėties įstatymas Nr. 1432/1938 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 399/1938);

- Vengrijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisminės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Budapešte 1979 m. spalio 8 d. (Įstatymas Nr. 1149/1981 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 117/1981);

- Lenkijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Atėnuose 1979 m. spalio 24 d. (Įstatymas Nr. 1184/1981 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 198/1981);

- Graikijos Respublikos ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Atėnuose 1980 m. spalio 22 d. ir vis dar galiojanti Čekijos, Slovakijos ir Graikijos santykiams (Įstatymas Nr. 1323/1983 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 8/1983);

- Kipro Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinio bendradarbiavimo civilinėse, šeimos, komercinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Nikosijoje 1984 m. kovo 5 d. (Įstatymas Nr. 1548/1985 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 95/1985);

- Bulgarijos Liaudies Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Atėnuose 1976 m. balandžio 10 d. (Įstatymas Nr. 841/1978 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 228/1978);

- Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Graikijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta Bukarešte 1972 m. spalio 19 d. (Įstatyminis dekretas Nr. 429/1974 – Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 178/1974).

Paskutinis naujinimas: 21/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Ispanija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Ispanijos paskirta centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Faksas 34 91 390 44 57

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Ispanija priima pagal šį reglamentą prašymus ir raštus, parengtus ispanų arba portugalų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Ispanija pareiškia, kad šiuo metu prašymai ir kiti raštai gali būti perduodami tik paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Paskutinis naujinimas: 27/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Prancūzija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Prancūzijoje prašymų rinkti įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas yra išimtinai apygardų teismų kompetencija.

Teritoriniu požiūriu kompetentingas yra tas apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje yra prašymo rinkti įrodymus vykdymas.

Kompetentingą teismą ir jo kontaktinius duomenis bus galima rasti e. teisingumo interneto svetainėje pateikiamame Europos teisminiame atlase.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Prancūzija pasirinko vieną įstaigą, kompetentingą nacionaliniu lygiu – Teisingumo ministerijos Sąjungos teisės, tarptautinės privatinės teisės ir teisinės savitarpio pagalbos biurą (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)), kurio kontaktiniai duomenys yra:

Adresas:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefonas: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faksas: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Apygardos teismams ir Prancūzijos centrinei įstaigai pateikiamos formos turi būti parengtos prancūzų kalba arba į ją išverstos.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymus Prancūzijos teismams ir Prancūzijos centrinei įstaigai galima siųsti paštu, faksu arba e. paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefonas: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faksas: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

21 straipsnio 3 dalies a punktas: Prancūzijos ir kitų valstybių narių sudarytos sutartys dėl tolesnio įrodymų rinkimo palengvinimo, neprieštaraujančios reglamentui, kurios toliau galios

Toliau galios tik 1922 m. vasario 2 d. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos konvencija dėl procesinių formalumų tarp asmenų, gyvenančių Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje, supaprastinimo.

Šios konvencijos taikymo sritis buvo išplėsta įtraukiant Sandraugos šalis ir Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijas, o mūsų santykių su jomis 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 neapima.

Paskutinis naujinimas: 21/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Kroatija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Prašomasis teismas, kompetentingas rinkti įrodymus Kroatijoje, yra:

– savivaldybės teismas (općinski sud), kurio teritorijoje reikia atlikti procesinius veiksmus. Tai gali būti vienas ar keli savivaldybės teismai, turintys Kroatijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininko (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) leidimą rinkti įrodymus. Teismas ar teismai yra vieno ar kelių apygardos teismų (županijski sudovi) teritorijoje.

Kroatijos Respublikos gaunančiųjų agentūrų (prijamna mjesta) sąrašą, kuriame nurodyti kompetentingų teisminių institucijų pavadinimai, adresai ir geografiniai rajonai, galima rasti teismų duomenų bazėje, kuri prieinama per e. teisingumo portalą.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga, atsakinga už a) informacijos teikimą teismams, b) visų problemų, kurių gali atsirasti dėl prašymo, sprendimą, c) prašymo persiuntimą kompetentingam teismui išimties tvarka, prašančiojo teismo reikalavimu, yra:

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel. +385 1 371 40 00

faksas +385 1 371 45 07

svetainė http://www.mprh.hr

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Kroatijos Respublika priima formas kroatų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai ir kiti pranešimai gali būti perduodami paštu (o išimtiniais atvejais – faksu arba elektroniniu paštu).

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel. +385 1 371 40 00

faksas +385 1 371 45 07

svetainė http://www.mprh.hr

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Ryšys su esamais ar būsimais valstybių narių susitarimais arba sutartimis – Kroatijos Respublikos ir kitų valstybių narių susitarimai arba sutartys:

– 1994 m. vasario 7 d. Kroatijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

Paskutinis naujinimas: 05/07/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Italija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Teisingumo ministerija)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Telefonas + 39 06 6885 2480/2517

Faksas + 39 06 6889 7529

E. paštas ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Italų

Arba: formos, užpildytos prašančiosios šalies kalba, jeigu kartu pateikiamas valdžios institucijos arba oficialaus vertėjo patvirtintas vertimas į italų kalbą.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai, susiję su įrodymų rinkimu, gali būti siunčiami paštu arba faksu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Teisingumo ministerija)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali -

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Telefonas + 39 06 6885 2480/2517

Faksas + 39 06 6889 7529

E. paštas ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Italija neketina pasinaudoti galimybe palikti galioti arba sudaryti sutartis arba susitarimus su kitomis ES valstybėmis narėmis, siekdama sudaryti dar palankesnes sąlygas įrodymams rinkti, nes jos nuomone Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 nuostatos yra tinkamos ir pakankamos.

Paskutinis naujinimas: 12/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Kipras

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Bet kuris Respublikos apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio), turintis jurisdikciją nagrinėti civilines bylas, įskaitant šeimos bylų teismus (Oikogeneiakó Dikastírio).

 • Nikosijos apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Adresas Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Telefonas +357 22865518

Faksas +357 22304212 / 22805330

El. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Limasolio apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Adresas Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Telefonas +357 25806100 / 25806128

Faksas +357 25305311

El. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Larnakos apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Adresas: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefonas +357 24802721

Faksas +357 24802800

El. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Pafo apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Adresas: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefonas +357 26802601

Faksas +357 26306395

El. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Famagustos apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Adresas: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Telefonas +357 23730950 / 23742075

Faksas +357 23741904

El. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Nikosijos šeimos bylų teismas (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Telefonas +357 22369717-718

Faksas +357 22660028

Adresas: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

 • Limasolio šeimos bylų teismas (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Telefonas +357 25806133

Faksas +357 25305054

Adresas: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

 • Larnakos / Famagustos šeimos bylų teismas (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Telefonas +357 24802754

Faksas +357 24802800

Adresas: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

 • Pafo šeimos bylų teismas (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Telefonas +357 26802626

Faksas +357 26306395

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Pagal 3 straipsnio 3 dalį centrinė įstaiga ir kompetentinga institucija yra:

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cyprus

Atsakingi asmenys

Yioulika Hadjiprodromou

Teisininkė

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Telefonas +357 22805943

Faksas +357 22518328

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasyhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodia Dionysiou

Administracijos pareigūnė

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Telefonas +357 22805932

Faksas +357 22518328

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastdionysiou@mjpo.gov.cy

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Pagal 5 straipsnį priimtinos kalbos yra oficialios Kipro Respublikos kalbos (graikų ir turkų) bei anglų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Paštu arba faksu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyrius

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 08/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Latvija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Latvija priima formas, užpildytas ne tik latvių, bet taip pat ir anglų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai gali būti siunčiami paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Latvija su valstybėmis narėmis nėra sudariusi sutarčių ar susitarimų, nurodytų 21 straipsnio 2 dalyje (dviejų ar keleto valstybių narių sutartys ar susitarimai dėl tolesnio įrodymų rinkimo palengvinimo, jeigu jie neprieštarauja Reglamentui 1206/2001, taip pat ir tokių sutarčių ar susitarimų projektai, kuriuos jos ketina priimti, bei visi šių sutarčių ar susitarimų denonsavimo dokumentai ir pakeitimai).

Paskutinis naujinimas: 25/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Lietuva

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Prašomieji teismai yra pirmąja instancija bylas nagrinėjantys teismai: apylinkių teismai ir įstatymų numatytais atvejais, apygardų teismai. Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas:

1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo;

2) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;

3) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;

4) dėl bankroto ir restruktūrizavimo, išskyrus bylas dėl fizinių asmenų bankroto;

5) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;

6) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;

7) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;

8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;

9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefonas: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Faksas: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
El. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrastine@tm.lt

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Lietuvos Respublika priima formas, užpildytas ne tik lietuvių, bet taip pat ir anglų ar prancūzų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai rinkti įrodymus priimami paštu ir faksu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefonas: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Faksas: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
El. pašta: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrastine@tm.lt

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Lietuva su valstybėmis narėmis nėra sudariusi sutarčių ar susitarimų, nurodytų 21 straipsnio 2 dalyje, t. y. dėl tolesnio įrodymų rinkimo palengvinimo.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Liuksemburgas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel. (352) 47 59 81-2336
Faksas (352) 47 05 50
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasparquet.general@justice.etat.lu

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Liuksemburgas priima prašymo formas, užpildytas vokiečių ir prancūzų kalbomis.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Liuksemburgas priima prašymus ir kitą korespondenciją:

- paštu

- faksu

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Centrinė įstaiga:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tel. (352) 47 59 81-2336
Faksas (352) 47 05 50
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasparquet.general@justice.etat.lu

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

 • 1972 m. kovo 17 d. Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Austrijos Respublikos konvencija, kuria papildoma 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso.
 • 1956 m. liepos 23 d. Prancūzijos ir Liuksemburgo apsikeitimas deklaracijomis dėl teismo pavedimų perdavimo.
Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Vengrija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Nagrinėti teisinės pagalbos prašymus dėl įrodymų rinkimo priklauso apylinkės teismo (Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (Budai Központi Kerületi Bíróság)), jurisdikcijai ir kompetencijai, kurio teritorijoje

(a) asmuo, kuris turi būti išklausytas, turi nuolatinę arba įprastinę gyvenamąją vietą Vengrijoje,

(b) yra patikros objektas, arba

(c) rinkti įrodymus yra praktiškiausia, visų pirma, kai keli asmenys, kuriuos reikia išklausyti, jo teritorijoje turi nuolatinę arba įprastinę gyvenamąją vietą ir (arba) kai keli patikros objektai priklauso kelių teismų jurisdikcijai.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Vengrijoje centrinės įstaigos užduotis vykdo už teismų sistemą atsakingas ministras.

Teisingumo ministerija (Igazságügyi Minisztérium)

Tarptautinės privatinės teisės departamentas (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresas: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Pašto adresas: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefonas +36 1 795 6094

Faksas +36 1 795 0463

E. paštas nmfo@im.gov.hu

Kalbos: Vengrų, vokiečių, anglų ir prancūzų.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Vengrijos teismai priima prašymus vengrų, anglų arba vokiečių kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Vengrijos teismai priima prašymus paštu, faksu arba elektroniniu būdu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Vengrijoje centrinės įstaigos užduotis vykdo už teismų sistemą atsakingas ministras.

Teisingumo ministerija (Igazságügyi Minisztérium)

Tarptautinės privatinės teisės departamentas (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresas: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Pašto adresas: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefonas +36 1 795 6094

Faksas +36 1 795 0463

E. paštas nmfo@im.gov.hu.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Malta

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Valstybės advokato biuras, Mainguard Building, St. George's Square, Valeta, VLT1190.

Tel. (00356) 2568 3105

Faks. (00356) 2123 7281.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Oficialioji kalba – anglų.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Teismai gali gauti prašymus faksu ir e. paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Valstybės advokato biuras, Mainguard Building, St. George's Square, Valeta, VLT1190.

Tel. 00356 2568 3162

Faks. 00356 2123 7281.

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Susitarimas – nėra.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Nyderlandai

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinės įstaigos, atsakingos už reglamento 3 straipsnio 1 dalyje numatytas užduotis, pavadinimas ir adresas:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Telefonas: 070 361 9723

Faksas: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak yra vienintelė centrinė įstaiga ir visais atvejais yra kompetentinga atlikti užduotis, numatytas reglamento 3 straipsnyje.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Prašymai pagal reglamento 5 straipsnį gali būti pateikiami ir anglų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Olandijos teismams dokumentai gali būti siunčiami faksu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Kompetentingos institucijos, atsakingos už sprendimų dėl prašymų pagal reglamento 17 straipsnį priėmimą, pavadinimas ir adresas:

Hagos apygardos teismas

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Telefonas: 070 381 3495

Faksas: 070 381 1972

Hagos apygardos teismas yra vienintelė kompetentinga institucija ir turi teisę priimti sprendimus dėl visų prašymų pagal 17 straipsnį.

Paskutinis naujinimas: 21/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Austrija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Visos Austrijos centrinė įstaiga pagal reglamento 3 straipsnio 1 dalį ir kompetentinga institucija pagal 3 straipsnio 3 dalį kartu su 17 straipsniu yra

Konstitucinių reikalų, reformų, reguliavimo mažinimo ir teisingumo ministerija (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Vienna

Telefonas    (43-1) 52 1 52 2147

Faksas    (43-1) 52 1 52 2829

E. paštas Team.z@bmvrdj.gv.at

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Formos gali būti pildomos vokiečių arba anglų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymus galima siųsti paštu, per pasiuntinių tarnybą arba faksu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Konstitucinių reikalų, reformų, reguliavimo mažinimo ir teisingumo ministerija (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Vienna

Telefonas    (43-1) 52 1 52 2147

Faksas    (43-1) 52 1 52 2829

E. paštas  Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeam.z@bmvrdj.gv.at

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Šiuo metu nėra numatyta taikyti dvišalių susitarimų.

Paskutinis naujinimas: 09/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Lenkija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga, nurodyta 3 straipsnyje: Teisingumo ministerija (Ministerstwo Sprawiedliwości), Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių departamentas (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tel./faks.: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E. paštas dwmpc@ms.gov.pl

Kalbos: lenkų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Pagal 5 straipsnį kalba, kuria priimami prašymai, yra lenkų.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Dokumentai gali būti siunčiami tik paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./faks.: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 11/01/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Portugalija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel. (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks. (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascorreio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://dgaj.justica.gov.pt/

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Standartinėms formoms užpildyti naudotinos portugalų arba ispanų kalbos.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymai ir kiti pranešimai priimami:

paštu

faksu

telematinėmis priemonėmis

Neatidėliotinais atvejais galima pasinaudoti šiais būdais:

telegrama

telefono skambučiu (po kurio turi būti pateiktas rašytinis dokumentas)

kitomis analogiškomis ryšio priemonėmis

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Centrinė įstaiga, kompetentinga vertinti tiesioginio įrodymų paėmimo prašymus:

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugalija

Tel. (351) 21 790 62 00

Faks. (351) 211545100/60

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascorreio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://dgaj.justica.gov.pt/

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Pagal 21 straipsnio 3 dalį pridedamos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1998 m. gegužės 27 d. dekreto Nr. 14/98, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspranešimo Nr. 274/98 ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassąrašo Nr. 73/2000 kopijos su nuoroda į Portugalijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimą dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 14/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Rumunija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Rumunijos teismas, kompetentingas gauti prašymus, yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje reikia rinkti ES valstybės narės prašomus įrodymus.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga

Rumunijos centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerija.

Teisingumo ministerija

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose tarnyba (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Adresas: Apollodor 17, 5 sektorius, Bukareštas 050741

Tel. +40372041077, sekretoriatas

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tarnyba) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks.: +40372041079, +40372041084

E. paštas: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Prašymų ir kitų pranešimų perdavimas: rumunų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Dokumentus galima gauti paštu arba faksu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Teisingumo ministerija

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose tarnyba

Adresas: Apollodor 17, 5 sektorius, Bukareštas 050741

Tel. +40372041077, sekretoriatas

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose tarnyba)

Faks. +40372041079

E. paštas: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikytina

Paskutinis naujinimas: 17/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Slovėnija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

Informaciją galima rasti per teismų paieškos priemonę.

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Slovėnijos teisingumo ministerija (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Telefonas +386 13695342

Faksas +386 13695783

E. paštas gp.mp@gov.si

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Slovėnija priima formas slovėnų ir anglų kalbomis.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Telefonas +386 13695342

Faksas +386 13695783

E. paštas mp@gov.si

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

 • 1994 m. vasario 7 d. Slovėnijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose.
Paskutinis naujinimas: 03/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Slovakija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija

Tarptautinės privatinės teisės skyrius

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Slovakijos Respublika

Telefonas: (421) 2 888 91258

Faksas: (421) 2 888 91 604

E. paštas: civil.inter.coop@justice.sk

Kalbos: slovakų, čekų, anglų, prancūzų, vokiečių.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Slovakų.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Slovakijos valdžios institucijos priima rašytinius prašymus popieriuje.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija (Tarptautinės privatinės teisės skyrius)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Telefonas: (+421) 2 888 91 549

Faksas: (+421) 2 888 91 604

E. paštas: civil.inter.coop@justice.sk

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

 • Čekijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutartis dėl teisminių institucijų teikiamos teisinės pagalbos ir dėl tam tikrų teisinių santykių civilinėje ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1992 m. spalio 29 d. Prahoje (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Lenkijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir dėl teisinių santykių civilinėje, šeimos, darbo ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1987 m. gruodžio 21 d. Varšuvoje (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
 • Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir dėl teisinių santykių civilinėje, šeimos ir baudžiamojoje srityje reguliavimo, pasirašyta 1989 m. kovo 28 d. Bratislavoje (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, Bratislava 28. marec 1989).
Paskutinis naujinimas: 07/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Suomija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerija. Jos jurisdikcijai priklauso visa šalis. Centrinė įstaiga, t. y. Teisingumo ministerija, skiriama reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta kompetetinga institucija atsakyti už sprendimų dėl prašymų tiesiogiai rinkti įrodymus priėmimą pagal 17 straipsnį. Jos adresas:

Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresas susirašinėjimui:

Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Faksas: (358-9) 16 06 75 24

El. paštas: central.authority@om.fi

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Prašymus galima gauti paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresas susirašinėjimui:

Oikeusministeriö (Teisingumo ministerija)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Faksas: (358-9) 16 06 75 24

El. paštas: central.authority@om.fi

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 31/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Įrodymų rinkimas - Švedija

2 straipsnis. Prašomieji teismai

– Apylinkės teismai (tingsrätter).

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga ir institucija, kompetentinga priimti sprendimus dėl prašymų pagal reglamento 17 straipsnį yra:

Teisingumo ministerija (Justitiedepartementet),
Baudžiamųjų bylų ir tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Centrinė įstaiga (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stokholmas
Tel. (46-8) 405 45 00,
Faks. (46-8) 405 46 76,
E. pašto adresas ju.birs@gov.se

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Formos gali būti pildomos ne tik švedų, bet ir anglų kalba.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Dokumentai į Švediją gali būti siunčiami paštu, per kurjerį arba faksu, o susitarus atskiru atveju – kitomis priemonėmis.

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Teisingumo ministerija
Baudžiamųjų bylų ir tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius
Centrinė įstaiga
S-103 33 Stokholmas
Tel. (46-8) 405 45 00
Faks. (46-8) 405 46 76
E. pašto adresas ju.birs@gov.se

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Šiuo metu tokių susitarimų nėra.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.