Tõendite kogumine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Nõukogu määruse nr 1206/2001 artikli 3 kohaselt määratud Portugali keskasutus on:

Direcção Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Faks: +351 21 154 51 00

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Tüüpvormid tuleks täita portugali või hispaania keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlusi ja teatisi võetakse vastu:

postiga,

faksiga ning

telemaatikavahenditega.

Kiireloomulistel juhtudel võib:

saata telegrammi,

helistada (hiljem saadetakse ka kirjalik dokument),

kasutada muid sarnaseid sidevahendeid.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Tõendite vahetu kogumise taotluste hindamise eest vastutav asutus on keskasutus:

Direcção Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Telefon: +351 21 790 62 00

Faks: +351 21 154 51 00/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Nõukogu määruse nr 1206/2001 artikli 21 lõike 3 kohaldamise eesmärgil lisatakse käesolevale teatisele 27. mai dekreedi nr 14/98, teatise 274/98 ja loendi nr 73/2000 koopia viitega Portugali Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahel sõlmitud lepingule, milles käsitletakse õigusalast koostööd kriminaal- ja tsiviilasjades.

Viimati uuendatud: 12/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta