Tõendite kogumine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Nõukogu määruse nr 1206/2001 artikli 3 kohaselt määratud Portugali keskasutus on:

Direcção Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Faks: +351 21 154 51 00

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Tüüpvormid tuleks täita portugali või hispaania keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlusi ja teatisi võetakse vastu:

postiga,

faksiga ning

telemaatikavahenditega.

Kiireloomulistel juhtudel võib:

saata telegrammi,

helistada (hiljem saadetakse ka kirjalik dokument),

kasutada muid sarnaseid sidevahendeid.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Tõendite vahetu kogumise taotluste hindamise eest vastutav asutus on keskasutus:

Direcção Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Telefon: +351 21 790 62 00

Faks: +351 21 154 51 00/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Nõukogu määruse nr 1206/2001 artikli 21 lõike 3 kohaldamise eesmärgil lisatakse käesolevale teatisele 27. mai dekreedi nr 14/98, teatise 274/98 ja loendi nr 73/2000 koopia viitega Portugali Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahel sõlmitud lepingule, milles käsitletakse õigusalast koostööd kriminaal- ja tsiviilasjades.

Viimati uuendatud: 26/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.