Tõendite kogumine

Malta

Sisu koostaja:
Malta

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Peaprokuröri büroo, The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Tel:       (00356) 25 68 31 62

Faks:    (00356) 21237281

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Ametlik keel: inglise keel

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Kohtud võivad taotluste saamiseks kasutada faksi ja e-posti.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Peaprokuröri büroo, The Palace, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Tel: 00356 2568 3162

Faks: 00356 2123 7281

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Leping: puudub

Viimati uuendatud: 31/08/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta