Tõendite kogumine

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus on:

Parquet Général / Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-336
Faks: (352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Luksemburg aktsepteerib nii saksa kui ka prantsuse keeles esitatud taotlusi.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Luksemburgi aktsepteeritavad sidevahendid:

-  post

-  faks

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Keskasutus on:

Parquet Général / Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-336
Faks: (352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

  • Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Austria Vabariigi vahel sõlmitud 17. märtsi 1972. aasta konventsioon, mis täiendab Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni.
  • Õigusabitaotluste edastamist käsitlevate deklaratsioonide vahetamine 23. juulil 1956 Prantsusmaa ja Luksemburgi vahel.
Viimati uuendatud: 29/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta