Tõendite kogumine

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ungari

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Tõendite kogumisega seotud õigusabitaotlusi täidab piirkonnakohus (Budapestis Buda keskpiirkonnakohus – Budai Központi Kerületi Bíróság), kelle tööpiirkonnas

a) asub ärakuulatava isiku alaline elukoht või harilik viibimiskoht Ungaris,

b) uurimisese asub või

c) on tõendeid kõige mõistlikum koguda, eelkõige juhul, kui ärakuulatavate isikute alaline elukoht või harilik viibimiskoht asub ja/või uurimisesemed asuvad eri kohtute tööpiirkondades.

Artikkel 3 – Keskasutus

Ungaris täidab keskasutuse ülesandeid justiitsminister.

Justiitsministeerium (Igazságügyi Minisztérium)

Rahvusvahelise eraõiguse osakond (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Aadress: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Postiaadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

E-post: nmfo@im.gov.hu

Keeled: ungari, saksa, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Ungari kohtud aktsepteerivad taotlusi ungari, inglise või saksa keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Ungari kohtutele võib taotlusi saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ungaris täidab keskasutuse ülesandeid justiitsminister.

Justiitsministeerium (Igazságügyi Minisztérium)

Rahvusvahelise eraõiguse osakond (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Aadress: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Postiaadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

E-post: nmfo@im.gov.hu.

Viimati uuendatud: 10/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta