Tõendite kogumine

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Prantsusmaal on tõendite kogumise taotlusi tsiviil- ja kaubandusasjades pädevad täitma üksnes kõrgema astme kohtud (tribunaux de grande instance).

Territoriaalselt on pädev see kõrgema astme kohus, kelle tööpiirkonnas tõendite kogumise taotlus tuleb täita.

Pädeva kohtu ja selle kontaktandmed leiab Euroopa e-õiguskeskkonna veebisaidilt.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Prantsusmaa on otsustanud määrata riiklikul tasandil ainult ühe pädeva asutuse. See on justiitsministeeriumi ELi õiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja tsiviilasjades antava vastastikuse õigusabi büroo (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile, BDIP), mille kontaktandmed on järgmised:

Aadress:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: +33 1 44 77 61 05
Faks: +33 1 44 77 61 22
E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Kõrgema astme kohtule ja Prantsusmaa keskasutusele edastatavad vormid tuleb koostada prantsuse keeles või tõlkida prantsuse keelde.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused võib Prantsusmaa kohtutele ja keskasutusele saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: +33 1 44 77 61 05
Faks: +33 1 44 77 61 22
E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Artikli 21 lõike 3 punkt a: Prantsusmaa ja teiste liikmesriikide vahel sõlmitud ja jõusse jäävad lepingud, mille eesmärk on hõlbustada tõendite kogumist ja mis on kooskõlas määrusega.

Kehtima jääb ainult 2. veebruari 1922. aasta Prantsuse ja Ühendkuningriigi vaheline konventsioon, mille eesmärk on hõlbustada menetlustoiminguid Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis elavate isikute vahel.

Seda konventsiooni on laiendatud Rahvaste Ühenduse riikidele ja Ühendkuningriigi ülemereterritooriumitele, mida 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 ei hõlma.

Viimati uuendatud: 21/05/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta