Απόκτηση αποδείξεων

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λουξεµβούργο

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο είναι το εξής:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Τηλέφωνο: (352) 47 59 81-2336
Φαξ: (352) 47 05 50
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Το Λουξεμβούργο δέχεται τη συμπλήρωση του εντύπου της παραγγελίας εκτός από τα γαλλικά και στα γερμανικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Μέσα διαβίβασης που είναι αποδεκτά από το Λουξεμβούργο:

-  ταχυδρομείο

-  φαξ

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Το κεντρικό όργανο είναι το εξής:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Τηλέφωνο: (352) 47 59 81-2336
Φαξ: (352) 47 05 50
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

  • Σύμβαση της 17ης Μαρτίου 1972 μεταξύ του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, πρόσθετη στη σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
  • Ανταλλαγή δηλώσεων της 23ης Ιουλίου 1956 μεταξύ Γαλλίας και Λουξεμβούργου περί διαβίβασης αιτήσεων για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο