Taking evidence

National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001

General information

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: taking of evidence through the requested court and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

The Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Zajišťování důkazů - Belgie

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem pověřeným prováděním úkolů podle čl. 3 prvního a třetího pododstavce nařízení je Service public fédéral Justice.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide, judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIE

Telefon: 32.2 542.65.11

Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: eu1206ue@just.fgov.be

Jazykové znalosti: francouzština, nizozemština a angličtina.

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formulář žádosti (typový formulář) a přiložené dokumenty na podporu žádosti jsou sepsány v jazyce soudního obvodu soudu prvního stupně, kterému je žádost předložena, nebo jsou do tohoto jazyka přeloženy.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Technické prostředky předávání přijaté Belgií:

-pošta

-fax

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: Odkaz se otevře v novém okně.eu1206ue@just.fgov.be

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Belgie prohlašuje, že ve svých vztazích s dalšími členskými státy toto nařízení má v oblasti své působnosti přednost před následujícími ustanoveními:

 • Úmluva ze dne 21. června 1922 mezi Belgií a Velkou Británií o předávání soudních a mimosoudních písemností a získávání důkazů;
 • Haagská úmluva ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním;
 • Úmluva ze dne 1. března 1956 mezi Belgií a Francií o vzájemné soudní pomoci v občanských a obchodních věcech;
 • Úmluva z New Yorku ze dne 20. června 1656 o uplatnění nároku na výživné v zahraničí;
 • Dohoda ze dne 25. dubna 1959 mezi belgickou vládou a vládou Spolkové republiky Německo za účelem zjednodušení použití Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním;
 • Úmluva ze dne 23. října 1989 mezi Belgií a Rakouskem o vzájemné soudní pomoci a právní spolupráci, která je dodatkem Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním.
Poslední aktualizace: 28/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Bulharsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Žádosti o provedení důkazů se podávají k okresnímu soudu příslušnému podle místa, kde má být důkaz proveden (čl. 617 odst. 1 občanského soudního řádu).

K rozhodnutí o přímém provedení důkazů v Bulharské republice je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má být důkaz proveden (čl. 617 odst. 2 občanského soudního řádu).

Příslušný soud lze nalézt prostřednictvím vyhledávače na portálu.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstvoto na pravosadieto)

Odbor „Mezinárodní právní spolupráce a evropské záležitosti“

Justiční spolupráce v občanských věcech

Tel.: +359 29237544

Fax: +359 29809223

Adresa: ul. Slavjanska 1, 1040 Sofie

Bulharsko

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Žádosti jiných členských států o provedení důkazů a sdělení se podávají v bulharštině nebo k nim musí být připojen překlad do bulharštiny (článek 618 občanského soudního řádu).

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Soudy uvedené na seznamu podle čl. 2 odst. 2 mohou přijímat žádosti zaslané: poštou, kurýrní službou, doporučenou zásilkou s doručenkou a faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

K rozhodnutí o přímém provedení důkazů v Bulharské republice je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má být důkaz proveden (čl. 617 odst. 2 občanského soudního řádu).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Bulharská republika nemá a neuzavřela s jinými členskými státy EU žádné dohody či ujednání, jež by usnadňovaly provádění důkazů a byly v souladu s tímto nařízením.

Nařízení má přednost před dohodami, jež Bulharská republika uzavřela s jinými členskými státy ohledně provádění důkazů v občanských a obchodních věcech.

Poslední aktualizace: 14/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Česká republika

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tel.: +420-221-997-111
Fax: +420-224-919-927
Email: Odkaz se otevře v novém okně.posta@msp.justice.cz

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Přípustné jazyky: angličtina a čeština.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Technickými prostředky pro příjem žádostí jsou pošta, fax, elektronická pošta.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tel.: +420-221-997-157
Fax: +420-224-919-927
Email: Odkaz se otevře v novém okně.posta@msp.justice.cz

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

 • Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem
 • Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem
 • Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992
 • Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních.
Poslední aktualizace: 20/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Německo

Článek 2 – Dožádané soudy

Ve Spolkové republice Německo je soudem příslušným k dokazování ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení ten okresní soud, v jehož obvodu má být řízení vedeno. Zemské vlády mohou nařízením přidělit úkoly dožádaného soudu určitému okresnímu soudu pro obvody několika okresních soudů.

Článek 3 – Ústřední orgán

Úkoly ústředního orgánu plní v každé spolkové zemi orgán určený zemskou vládou. Těmito orgány jsou zpravidla zemské justiční správy nebo vrchní zemský soud dané spolkové země.

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Pro žádosti a sdělení podle tohoto nařízení a vyplňování formuláře (žádosti) je povolen pouze německý jazyk.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici:

– pro přijímání a odesílání písemností: pošta včetně soukromých doručovatelských služeb, telefax,

– pro neformální komunikaci: telefon a e-mail.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Úkoly ústředního orgánu plní v každé spolkové zemi orgán určený zemskou vládou. Těmito orgány jsou zpravidla zemské justiční správy nebo vrchní zemský soud dané spolkové země.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Poslední aktualizace: 22/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Estonsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonsko

Tel: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.central.authority@just.ee

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Žádosti a sdělení se předkládají v úředním jazyce žádaného členského státu, tedy v estonštině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti lze zasílat poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonsko

Tel: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.central.authority@just.ee

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Dohoda mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou o právní pomoci a právních vztazích.

Dohoda mezi Estonskem a Polskem o poskytování právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, pracovních a trestních.

Poslední aktualizace: 11/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Irsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Soud příslušný k dokazování podle tohoto nařízení:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktní osoba: paní Mary O'Mara

Místní příslušnost: celostátní

(hrabství Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústřední orgán, který předává informace soudům a hledá řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout:

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Místní příslušnost: celostátní

(hrabství Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formuláře budou přijímány pouze v angličtině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti mohou být zasílány poštou, faxem nebo e-mailem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Fax: (353-01) 888 60 63

e-mail: PatMoynan@courts.ie

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

žádné

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Zajišťování důkazů - Řecko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Řecké Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athény, Řecko

Telefon: +30 2107767529, +30 2107767322, +302107767312
Fax: +30 2107767499
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.civilunit@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.gkouvelas@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.avasilopoulou@justice.gov.gr

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Stížnosti se přijímají v řečtině

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Poštou nebo v elektronické podobě faxem nebo e-mailem

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Řecké Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athény, Řecko

Telefon: +30 2107767529, +30 2107767322, +302107767312
Fax: +30 2107767499
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.civilunit@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.gkouvelas@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.avasilopoulou@justice.gov.gr

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

– Úmluva mezi Řeckým královstvím a Rakouskou republikou o vzájemné právní pomoci v oblasti občanského a obchodního práva, podepsaná v Aténách dne 6. prosince 1965 (legislativní nařízení č. 137/1969 – vládní věstník, řada I, č. 45/1969).

– Úmluva mezi Řeckem a Německem ze dne 11. května 1938 o vzájemné právní pomoci ve věcech občanského a obchodního práva (mimořádný zákon č.1432/1938 – vládní věstník, řada I, č. 399/1938).

– Úmluva mezi Maďarskou republikou a Řeckou republikou o justiční spolupráci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Budapešti dne 8. října 1979 (zákon č. 1149/1981 – vládní věstník, řada I, č. 117/1981).

– Úmluva mezi Polskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Athénách dne 24. října 1979 (zákon č. 1184/1981 – vládní věstník, řada I, č. 198/1981).

– Smlouva mezi Řeckou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Athénách dne 22. října 1980, která je stále v platnosti pro Českou republiku, Slovensko a Řecko (zákon č. 1323/1983 – vládní věstník, řada I, č. 8/1983).

– Úmluva mezi Kyperskou republikou a Řeckou republikou o právní spolupráci v občanských, rodinných, obchodních a trestních věcech, podepsaná v Nikósii dne 5. března 1984 (zákon č. 1548/1985 – vládní věstník, řada I, č. 95/1985).

– Úmluva mezi Bulharskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Athénách dne 10. dubna 1976 (zákon č. 841/1978 – vládní věstník, řada I, č. 228/1978).

– Úmluva mezi Rumunskou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsaná v Bukurešti dne 19. října 1972 (legislativní nařízení č. 429/1974 – vládní věstník, řada I, č. 178/1974).

Poslední aktualizace: 16/12/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Španělsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem, který Španělsko určilo, je Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional ministerstva spravedlnosti:

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Španělsko připouští, aby žádost a sdělení, které upravuje nařízení, byly vyhotoveny ve španělštině nebo v portugalštině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Španělsko prohlašuje, že prostředkem pro předávání, jenž byl přijat, je prozatím zaslání poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Poslední aktualizace: 27/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Francie

Článek 2 – Dožádané soudy

Pro vyřizování žádostí o dokazování v občanských a obchodních věcech jsou ve Francii příslušné výhradně soudy prvního stupně (tribunaux de grande instance).

Místně příslušným je soud prvního stupně, v jehož působnosti má být žádost o dokazování vyřízena.

K určení příslušného soudu a získání jeho kontaktních údajů lze využít Evropský soudní atlas, který se nachází na internetových stránkách e-justice.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Francie se rozhodla pro jediný orgán s celostátní pravomocí, jímž je odbor evropského práva, mezinárodního práva soukromého a pomoci v občanských věcech (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)), který spadá pod ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la justice) a na nějž je následující spojení:

Adresa:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel. 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formuláře předávané soudům prvního stupně a francouzskému ústřednímu orgánu musí být ve francouzštině nebo musí být do francouzštiny přeloženy.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti lze francouzským soudům a francouzskému ústřednímu orgánu předávat poštou, faxem nebo e-mailem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel. 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Čl. 21 odst. 3 písm. a): Dohody uzavřené Francií s dalšími členskými státy, které mají za cíl více usnadňovat dokazování a jsou slučitelné s nařízením, jež zůstávají v platnosti

V platnosti zůstává pouze Francouzsko-britská úmluva ze dne 2. února 1922, jejímž cílem je usnadnit výkon procesních úkonů mezi osobami s bydlištěm ve Francii a ve Velké Británii.

Tato úmluva byla totiž rozšířena na země Společenství národů a na zámořská území Spojeného království, s nimiž nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 naše vztahy neupravuje.

Poslední aktualizace: 21/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Chorvatsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Pro dokazování je jako dožádaný soud v Chorvatské republice příslušný:

– městský soud (općinski sud), v jehož obvodu mají být provedeny procesní úkony, může to znamenat jeden nebo pouze některé městské soudy v obvodu jednoho nebo několika krajských (župních) soudů, které prováděním důkazů ve smyslu nařízení pověří předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky.

Seznam přijímajících subjektů (prijamna mjesta) v Chorvatské republice s jejich názvy a adresami a zeměpisnými obvody příslušných justičních orgánů je uveden v soudní databázi dostupné na portálu evropské e-justice.

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním subjektem odpovědným za a) předávání informací soudům; b) hledání řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout v souvislosti se žádostí; c) ve výjimečných případech předávání žádosti příslušnému soudu na žádost dožadujícího soudu je:

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

telefon: +385 13714000

fax: +385 13714507

web: http://www.mprh.hr

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Chorvatská republika přijímá formuláře v chorvatštině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Předávání žádostí a ostatních sdělení je možné poštou (výjimečně faxem či e-mailem).

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

telefon: +385 13714000

fax: +385 13714507

web: http://www.mprh.hr

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Vztah ke stávajícím a budoucím úmluvám nebo dohodám mezi členskými státy – úmluvy nebo dohody uzavřené mezi Chorvatskou republikou a členskými státy:

– Dohoda mezi Chorvatskou republikou a Republikou Slovinsko o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 7.2.1994.

Poslední aktualizace: 05/07/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Itálie

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)

Dipartimento Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Generální ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)

Ufficio I - Affari civili internazionali (Kancelář I – Mezinárodní občanskoprávní záležitosti)

70, Via Arenula

00186 – ROMA – ITALIA

Telefon: 0039 06 6885 2480/2517

Fax: 0039 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

italština

nebo formuláře vyplněné v jazyce dožadující země, pokud jsou doprovázeny překladem do italského jazyka řádně ověřeným orgány veřejné správy nebo soudním překladatelem.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti týkající se dokazování se přijímají poštou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)

Dipartimento Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Generální ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)

Ufficio I - Affari civili internazionali (Kancelář I – Mezinárodní občanskoprávní záležitosti)

70, Via Arenula

00186 – ROMA – ITALIA

Telefon: 0039 06 6885 2480/2517

Fax: 0039 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Italská republika nehodlá využít možnosti zachovat nebo uzavřít s jedním nebo více členskými státy Evropské unie dohody a ujednání, jejichž cílem je usnadnit dokazování, neboť se domnívá, že ustanovení nařízení č. 1206/2001 jsou v tomto ohledu přiměřená a dostačující.

Poslední aktualizace: 14/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Kypr

Článek 2 – Dožádané soudy

Kterýkoli okresní soud (Eparchiakó Dikastírio) Kyperské republiky, který vykonává občanskoprávní pravomoc, včetně rodinných soudů (Oikogeneiakó Dikastírio).

 • Okresní soud v Nikósii (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Adresa: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Kypr

Tel. č.: +357 22865518

Fax: +357 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okresní soud v Limassolu (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Adresa: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Kypr

Tel. č.: +357 25806100 / 25806128

Fax: +357 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okresní soud v Larnace (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Kypr

Tel. č.: +357 24802721

Fax: +357 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okresní soud v Paphosu (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Adresa: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Kypr

Tel. č.: +357 26802601

Fax: +357 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okresní soud ve Famagustě (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Kypr

Tel. č.: +357 23730950 / 23742075

Fax: +357 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Rodinný soud v Nikósii (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Tel. č.: +357 22369717-718

Fax: +357 22660028

Adresa: Diagorou 8, Kritikos Tower, 9.–11. patro

 • Rodinný soud v Limassolu (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Tel. č.: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Adresa: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

 • Rodinný soud v Larnace/Famagustě (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Tel. č.: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

 • Rodinný soud v Paphosu (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Tel. č.: +357 26802626

Fax: +357 26306395

Článek 3 – Ústřední orgán

Pro účely čl. 3 odst. 3 je ústředním kontaktním bodem a příslušným orgánem:

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Oddělení pro mezinárodní právní spolupráci (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Kypr

Odpovědné osoby

Paní Yioulika Hadjiprodromou

Právník

Oddělení pro mezinárodní právní spolupráci (International Legal Cooperation Unit)

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku (Ministry of Justice and Public Order)

Tel. č.: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Paní Troodia Dionysiou

Administrativní pracovník

Oddělení pro mezinárodní právní spolupráci (International Legal Cooperation Unit)

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku (Ministry of Justice and Public Order)

Tel. č.: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tdionysiou@mjpo.gov.cy

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Pro účely článku 5 jsou přijímanými jazyky úřední jazyky Kyperské republiky (řečtina a turečtina) a angličtina.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Poštou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku (Ministry of Justice and Public Order)

Oddělení pro mezinárodní právní spolupráci (International Legal Cooperation Unit)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Kypr

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Není použitelné.

Poslední aktualizace: 08/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Lotyšsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Lotyšská republika přijímá formuláře vyplněné nejen v lotyštině, ale i v angličtině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti mohou být zasílány poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Lotyšsko neuzavřelo žádné dohody nebo ujednání zachovávané v platnosti mezi členskými státy podle čl. 21 odst. 2 (dohody nebo ujednání mezi dvěma nebo více členskými státy, které by více usnadňovaly dokazování, pokud jsou slučitelné s nařízením č. 1206/2001, jakož i návrhy těchto dohod nebo ujednání, které se mají přijmout, a vypovězení a dodatky k těmto dohodám nebo ujednáním).

Poslední aktualizace: 25/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Litva

Článek 2 – Dožádané soudy

Dožádané soudy jsou soudy prvního stupně: okresní soudy a ve zvláštních případech stanovených zákonem krajské soudy. Krajské soudy jednající jako soudy prvního stupně projednávají občanské spory:

1) v případě nároků převyšujících čtyřicet tři tisíc pět set eur, s výjimkou sporů souvisejících s rodinným právem, zaměstnaneckými vztahy nebo odškodněním za nemajetkovou újmu;

2) související s nemajetkovými autorskými právy;

3) související s právními vztahy vyplývajícími z veřejných nabídkových řízení;

4) související s úpadkem a restrukturalizací, s výjimkou případů souvisejících s úpadkem fyzických osob;

5) v nichž je jednou ze stran cizí stát;

6) o nároky související s povinným prodejem podílů (kapitálové podíly, účastnické podíly);

7) o nároky související s šetřením činnosti právnické osoby;

8) související s odškodněním majetkové a nemajetkové újmy při porušení zavedených práv pacientů;

9) další občanské spory, které ze zákona projednávají krajské soudy jakožto soudy prvního stupně.

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky

the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.rastine@tm.lt

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Kromě formulářů vyplněných litevsky přijímá Litevská republika i formuláře vyplněné anglicky či francouzsky.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti o zajištění důkazů se přijímají poštou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.rastine@tm.lt

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Litva s členskými státy neuzavřela žádné dohody nebo ujednání na podporu dalšího zajišťování důkazů podle čl. 21 odst. 2.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Lucembursko

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Nejvyšší státní zastupitelství:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: +352 47 59 81-336
Fax: +352 47 05 50
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.parquet.general@justice.etat.lu

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Lucembursko přijímá formuláře žádostí vyplněné ve francouzštině nebo v němčině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Přípustnými prostředky pro předávání žádostí a ostatních sdělení jsou v Lucembursku:

–          poštovní zásilky

–          fax

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ústředním orgánem je Nejvyšší státní zastupitelství:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: +352 47 59 81-336
Fax: +352 47 05 50
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.parquet.general@justice.etat.lu

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

 • Dohoda mezi Lucemburským velkovévodstvím a Rakouskou republikou ze dne 17. března 1972 představující dodatek k Haagské úmluvě ze dne 1. března 1954 o civilním řízení.
 • Výměna prohlášení mezi Francií a Lucemburskem ze dne 23. července 1956 týkajících se předávání dožádání.
Poslední aktualizace: 29/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Maďarsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Vyřizování žádostí o právní pomoc při dokazování spadá do pravomoci a působnosti okresního soudu (v Budapešti Ústředního okresního soudu v Budě (Budai Központi Kerületi Bíróság)), v jehož oblasti

a) má osoba, která má být vyslechnuta, bydliště nebo místo obvyklého pobytu,

b) se nachází předmět, jenž má být ohledán, nebo

c) může být provedeno dokazování nejpraktičtěji, zejména pokud má být vyslechnuto několik osob, jejichž bydliště nebo místo obvyklého pobytu spadá do působnosti různých soudů, nebo ohledáno několik předmětů, jež spadají do působnosti různých soudů.

Článek 3 – Ústřední orgán

V Maďarsku vykonává úkoly ústředního subjektu ministr zodpovědný za soudnictví.

Ministerstvo spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium)

Odbor pro mezinárodní právo soukromé (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2-4., 1055 Budapešť

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť

Telefon: +36 17956094

Fax: +36 17950463

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Jazyková způsobilost: maďarština, němčina, angličtina a francouzština.

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Maďarské soudy přijímají žádosti v maďarštině, angličtině nebo němčině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Maďarské soudy přijímají žádosti poštou, faxem nebo elektronicky.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

V Maďarsku vykonává úkoly ústředního subjektu ministr zodpovědný za soudnictví.

Ministerstvo spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium)

Odbor pro mezinárodní právo soukromé (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2-4, 1055 Budapešť

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť

Telefon: +36 17956094

Fax: +36 17950463

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Poslední aktualizace: 10/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Malta

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Office of the State Advocate, Mainguard Building, St. George's Square, Valletta. VLT1190.

Tel:       +356 2568 3162

Fax:     +356 2123 7281

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Úřední jazyk: angličtina

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Soud může přijímat žádosti zasílané prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Office of the State Advocate, Mainguard Building, St. George's Square, Valletta, VLT1190.

Tel: +356 2568 3162

Fax: +356 2123 7281

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Dohoda: žádná

Poslední aktualizace: 24/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Nizozemí

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Název a adresa ústředního orgánu, který bude plnit povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení, je tato:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 97 23

Fax: 070 361 97 15

The Raad voor de Rechtspraak je jediným ústředním orgánem a jako takový je ve všech případech příslušný k plnění povinností podle článku 3 nařízení.

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Dalším jazykem, ve kterém lze předkládat žádosti podle článku 5 nařízení, je angličtina.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Dokumenty lze nizozemským soudům doručovat faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Název a adresa příslušného orgánu odpovědného za rozhodování o žádostech podle článku 17 nařízení je tato:

Okresní soud 's-Gravenhage

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ 's-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage

Tel.: 070 381 34 95

Fax: 070 381 19 72

Okresní soud 's-Gravenhage je jediným ústředním orgánem a jako takový je příslušný pro všechny žádosti podle článku 17.

Poslední aktualizace: 21/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Rakousko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Pro celé Rakousko je ústředním orgánem podle čl. 3 odst. 1 a příslušným orgánem podle čl. 3 odst. 3 ve spojení s článkem 17 nařízení

Ministerstvo spravedlnosti, ústavy, reforem a deregulace (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7

1070 Vienna

Tel. č.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: Team.z@bmvrdj.gv.at

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formuláře lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti lze zaslat poštou, kurýrní službou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti, ústavy, reforem a deregulace (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7

1070 Vienna

Tel. č.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: Team.z@bmvrdj.gv.at

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

V současnosti se zachování dvoustranných dohod nepředpokládá.

Poslední aktualizace: 09/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Polsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem podle článku 3 je Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a evropské právo:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varšava
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.dwmpc@ms.gov.pl

Jazyky: polština, angličtina, němčina a francouzština

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Jazykem podle článku 5, ve kterém se přijímají žádosti, je polština.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Dokumenty lze zasílat výhradně poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 10/01/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Portugalsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Generální ředitelství pro správu soudnictví (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Email: Odkaz se otevře v novém okně.correio@dgaj.mj.pt

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://dgaj.justica.gov.pt/

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Jednotné formuláře musí být vyplněny v portugalštině nebo španělštině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Přípustnými prostředky pro předávání žádostí a ostatních sdělení jsou:

poštovní zásilky,

fax nebo

elektronický přenos dat.

V naléhavých případech lze využít:

telegram,

telefonický hovor (po němž musí být zaslán písemný dokument) nebo

jiný obdobný komunikační prostředek.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Příslušným orgánem pro posouzení žádostí o přímé dokazování je ústřední orgán:

Generální ředitelství pro správu soudnictví (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugalsko

Tel.: (351) 21 790 62 00

Fax: (351) 211545100/60

Email: Odkaz se otevře v novém okně.correio@dgaj.mj.pt

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://dgaj.justica.gov.pt/

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

V souladu s čl. 21 odst. 3 se připojují kopie Odkaz se otevře v novém okně.nařízení č. 14/98 ze dne 27. května 1998, Odkaz se otevře v novém okně.oznámení č. 274/98 a Odkaz se otevře v novém okně.seznamu č. 73/2000, jež se týkají Dohody mezi Portugalskou republikou a Španělským královstvím o justiční spolupráci v trestních a občanských věcech.

Poslední aktualizace: 14/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Rumunsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Příslušným rumunským orgánem k přijímání žádostí je okresní soud, v jehož obvodu se nachází důkaz, o jehož provedení orgány členských států Evropské unie žádají.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústřední orgán

Ústředním rumunským orgánem je ministerstvo spravedlnosti.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă

Strada Apollodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741

Tel: +40372041077 (sekretariát)

Tel: +40372041083, +40372041218 (mezinárodní soudní spolupráce ve věcech občanských a obchodních)

Fax: +40.37204 1079; +40372041084

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.dreptinternational@just.ro; Odkaz se otevře v novém okně.ddit@just.ro

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Žádosti a jiná sdělení se zasílají v rumunském jazyce.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Písemnosti mohou být přijaty, jsou-li zaslány poštou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă

Strada Apollodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741

Tel: +40372041077 (sekretariát)

Tel: +40372041083, +40372041218 (mezinárodní soudní spolupráce ve věcech občanských a obchodních)

Fax: +40.37204 1079

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.dreptinternational@just.ro; Odkaz se otevře v novém okně.ddit@just.ro

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 17/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Slovinsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Informace jsou dostupné prostřednictvím nástroje pro vyhledávání soudů.

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je slovinské ministerstvo spravedlnosti (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel. č.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: gp.mp@gov.si

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Slovinsko bude přijímat formuláře ve slovinštině a angličtině.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. č.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: mp@gov.si

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

 • Smlouva mezi Republikou Slovinsko a Chorvatskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná dne 7. února 1994.
Poslední aktualizace: 03/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Slovensko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky)

Odbor medzinárodného práva súkromného (Odbor mezinárodního práva soukromého)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Telefon: (421) 2 88891258

Fax: (421) 2 88891604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Jazykové znalosti: slovenština, čeština, angličtina, francouzština, němčina.

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

slovenský jazyk

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti jsou slovenskými orgány přijímány v písemné formě.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministry of Justice of the Slovak Republic (Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky)

International Private Law Division (Odbor mezinárodního práva soukromého)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Tel.: (+421) 2 88891549

Fax: (+421) 2 88891604

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.civil.inter.coop@justice.sk

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

 • Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (Praha 29. října 1992).
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních (Varšava 21. prosince 1987).
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bratislava 28. března 1989).
Poslední aktualizace: 07/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Finsko

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem uvedeným v čl. 3 odst. 1 je ministerstvo spravedlnosti. Jeho příslušnost se vztahuje na celou zemi. Ústřední orgán, tj. ministerstvo spravedlnosti, byl určen jako příslušný orgán uvedený v čl. 3 odst. 3 daného nařízení, který je příslušný k přijímání rozhodnutí o žádostech o provedení přímého dokazování podle článku 17. Adresa zní:

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Kontaktní adresa:

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

PO Box 25

FIN-00023 Government

Tel. (358-9) 16 76 28

Fax: (358-9) 16 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Jazyky: finština, švédština, angličtina.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti mohou být zasílány poštou, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Kontaktní adresa:

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

PO Box 25

FIN-00023 Government

Tel. (358-9) 16 76 28

Fax: (358-9) 16 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Není použitelné

Poslední aktualizace: 31/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zajišťování důkazů - Švédsko

Článek 2 – Dožádané soudy

- okresní soudy (tingsrätter)

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem a orgánem příslušným k rozhodování o žádostech podle článku 17 nařízení je:

Ministerstvo spravedlnosti (Justitiedepartementet)
Oddělení pro trestní věci a mezinárodní justiční spolupráci (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústřední orgán (Centralmyndigheten)
S-103 33 Stockholm
Tel.: +46 84054500
Fax: +46 84054676
E-mail: ju.birs@gov.se

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formulář je kromě švédštiny možno vyplnit i v angličtině.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Dokumenty mohou být do Švédska zaslány poštou, kurýrem nebo faxem a – po dohodě v jednotlivých případech – i jiným způsobem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministerstvo spravedlnosti (Justitiedepartementet)
Oddělení pro trestní věci a mezinárodní justiční spolupráci (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Ústřední orgán (Centralmyndigheten)
S-103 33 Stockholm
Tel.: +46 84054500
Fax: +46 84054676
E-mail: ju.birs@gov.se

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

V současnosti žádné takové dohody nebo ujednání neexistují.

Poslední aktualizace: 06/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.