Zajišťování důkazů

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Získávání důkazů


*povinný údaj

Článek 2 – Dožádané soudy

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem pověřeným prováděním úkolů podle čl. 3 prvního a třetího pododstavce nařízení je Service public fédéral Justice.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide, judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIE

Telefon: 32.2 542.65.11

Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: eu1206ue@just.fgov.be

Jazykové znalosti: francouzština, nizozemština a angličtina.

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Formulář žádosti (typový formulář) a přiložené dokumenty na podporu žádosti jsou sepsány v jazyce soudního obvodu soudu prvního stupně, kterému je žádost předložena, nebo jsou do tohoto jazyka přeloženy.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Technické prostředky předávání přijaté Belgií:

-pošta

-fax

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: eu1206ue@just.fgov.be

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Belgie prohlašuje, že ve svých vztazích s dalšími členskými státy toto nařízení má v oblasti své působnosti přednost před následujícími ustanoveními:

  • Úmluva ze dne 21. června 1922 mezi Belgií a Velkou Británií o předávání soudních a mimosoudních písemností a získávání důkazů;
  • Haagská úmluva ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním;
  • Úmluva ze dne 1. března 1956 mezi Belgií a Francií o vzájemné soudní pomoci v občanských a obchodních věcech;
  • Úmluva z New Yorku ze dne 20. června 1656 o uplatnění nároku na výživné v zahraničí;
  • Dohoda ze dne 25. dubna 1959 mezi belgickou vládou a vládou Spolkové republiky Německo za účelem zjednodušení použití Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním;
  • Úmluva ze dne 23. října 1989 mezi Belgií a Rakouskem o vzájemné soudní pomoci a právní spolupráci, která je dodatkem Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o občanském právu procesním.
Poslední aktualizace: 28/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.