Taking evidence

National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001

General information

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: taking of evidence through the requested court and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

The Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Събиране на доказателства - България

Член 2 – Замолени съдилища

Исканията за събиране на доказателства се отправят до районния съд, в чийто район ще се извършва събирането. (чл.617, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс)

Компетентен да разреши непосредственото събиране на доказателства в Република България е окръжния съд, в чийто район ще се извършва непосредственото събиране. (чл.617, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс)

Съответното намиране на компетентния съд става посредством системата за търсене, налична в портала.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Министерството на правосъдието.

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Отдел "Сътрудничество по гражданско-правни въпроси"

Тел: (+359 2) 9237544

Факс: (+359 2) 9809223


Адрес: ул. „Славянска" 1 1040, София

България

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Исканията от друга държава-членка за събиране на доказателства и съобщенията трябва да са съставени на български език или да са придружени от превод на български език. (чл.618отГПК)

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Техническите средства за приемане на запитванията, достъпни за изброените в списъка съгласно чл. 2, пар. 2 съдилища са: по пощата, чрез куриер-пощенски оператор, c препоръчано писмо c обратна разписка и по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Компетентен да разреши непосредствено събиране на доказателства в Република България е окръжният съд, в чийто район ще се извършва непосредственото събиране. (чл.617, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Република България не поддържа и не е сключвала международни договори и споразумения с други държави членки на ЕС, които да предвиждат улесняване на събирането на доказателства и които да са съвместими с настоящия регламент.

Регламентът е с приоритено приложение спрямо сключените от Република България договори с други държави членки в частта им касаеща събирането на доказателства по граждански и търговски дела.

Последна актуализация: 13/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Чешка република

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Министерство на правосъдието, Дирекция по международна дейност (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Телефон: +420-221-997-111
Факс: +420-224-919-927
Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Приемани езици: английски и чешки език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Техническите средства за получаване на молби са: поща, факс и електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието, Дирекция по международна дейност (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Телефон: +420-221-997-157
Факс: +420-224-919-927
Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

 • Договор между Чехословашката социалистическа република и Полската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношения по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан във Варшава на 21 декември 1987 г., в сила между Чешката република и Полша (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem),
 • Договор между Чехословашката социалистическа република и Унгарската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношения по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан в Братислава на 28 март 1989 г., в сила между Чешката република и Унгария (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem),
 • Договор между Чешката република и Словашката република за правна помощ, предоставяна от съдебни органи и за уреждане на някои правоотношения по граждански и наказателни дела, подписан в Прага на 29 октомври 1992 г. (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992),
 • Договор между Чешката република и Федерална република Германия за допълнително улесняване на предоставянето на правна помощ въз основа на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. относно гражданския процес, Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и Хагската конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Последна актуализация: 06/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Германия

Член 2 – Замолени съдилища

За целите на събирането на доказателства замоленият съд по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламента е районният съд (Amtsgericht), в чийто район трябва да бъде извършено процесуалното действие. Правителствата на провинциите могат да възложат с подзаконов нормативен акт на определен районен съд да изпълнява функциите на замолен съд за съдебните райони на няколко районни съдилища.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Във всяка провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на съответната провинция. Този орган обикновено е съдебната администрация или висш регионален съд (Oberlandesgericht) на съответната провинция.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

За исканията и съобщенията съгласно Регламента, както и за попълването на формуляра (молбата), може да се използва единствено немски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

На разположение са следните начини за получаване:

– за получаване и изпращане: поща, в т.ч. частни куриерски услуги, факс;

– за неофициална комуникация: телефон и електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Във всяка провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на съответната провинция. Този орган обикновено е съдебната администрация или висш регионален съд (Oberlandesgericht) на съответната провинция.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Последна актуализация: 05/12/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Естония

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Justiitsministeerium (Министерство на правосъдието)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Телефон: (372) 620 8183

Факс: (+372) 620 8109

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcentral.authority@just.ee

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Молбите и съобщенията се изготвят на официалния език на замолената държава членка, тоест на естонски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Молбите могат да се изпращат по пощата, по факс или по електронната поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Justiitsministeerium (Министерство на правосъдието)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Телефон: (372) 620 8183

Факс: (+372) 620 8109

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcentral.authority@just.ee

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Споразумение между Република Латвия, Република Естония и Република Литва за правна помощ и отношения между съдебните органи.

Споразумение между Република Естония и Република Полша за правна помощ и правни отношения по граждански, трудови и наказателни дела.

Последна актуализация: 23/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Ирландия

Член 2 – Замолени съдилища

Съд, компетентен за събиране на доказателства съгласно този регламент:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7, IRELAND

Тел.: (353-01) 888 6152

Факс: (353-01) 878 3218

Ел. поща: MaryO'Mara@courts.ie

Лице за контакт: г-жа Mary O'Mara

Териториална компетентност: национално равнище

(Графства Дъблин, Лаут, Мийт, Уестмийт, Офали, Уиклоу, Уексфорд, Лонгфорд, Лийш, Килдеър, Карлоу, Килкени, Корк, Клеър, Лимерик, Типърари, Уотърфорд, Кери, Голуей, Роскомън, Мейо, Слайгоу, Лийтрим, Донигал, Каван, Монахан).

Член 3 – Централен орган

Централен орган, предоставящ информация на съдилищата и търсещ решение при всякакви трудности, които могат да възникнат:

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7, IRELAND

Тел.: (353-01) 888 6152

Факс: (353-01) 878 3218

Ел. поща: MaryO'Mara@courts.ie

Териториална компетентност: национално равнище

(Графства Дъблин, Лаут, Мийт, Уестмийт, Офали, Уиклоу, Уексфорд, Лонгфорд, Лийш, Килдеър, Карлоу, Килкени, Корк, Клеър, Лимерик, Типърари, Уотърфорд, Кери, Голуей, Роскомън, Мейо, Слайгоу, Лийтрим, Донигал, Каван, Монахан).

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Формуляри се приемат само на английски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Искания могат да бъдат изпращани по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Дирекция „Дейности на окръжните и районните съдилища“ (Circuit & District Court Operations Directorate)

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15—24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7, IRELAND

Тел.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Факс: (353-01) 888 60 63

Ел. поща: PatMoynan@courts.ie

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Няма.

Последна актуализация: 10/04/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Гърция

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Адрес на електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Жалбите се приемат на гръцки език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

По пощата, по факс или по електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданско- и наказателноправни въпроси

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Адрес на електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

— Конвенция между Кралство Гърция и Република Австрия за реципрочна правна помощ в областта на гражданското и търговското право, подписана в Атина на 6 декември 1965 г. (Законодателен декрет 137/1969 — Държавен вестник, серия І, № 45/1969);

— Конвенция между Гърция и Германия от 11 май 1938 г. за реципрочна правна помощ по граждански и търговски дела (Извънреден закон 1432/1938 — Държавен вестник, серия І, № 399/1938);

— Конвенция между Народна република Унгария и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Будапеща на 8 октомври 1979 г. (Закон 1149/1981 — Държавен вестник, серия І, № 117/1981);

— Конвенция между Народна република Полша и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 24 октомври 1979 г. (Закон 1184/1981 — Държавен вестник, серия І, № 198/1981);

— Конвенция между Гръцката република и Социалистическа република Чехословакия за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 22 октомври 1980 г. и все още в сила между Чешката република, Словакия и Гърция (Закон 1323/1983 — Държавен вестник, серия І, № 8/1983);

— Конвенция между Република Кипър и Гръцката република за правна сътрудничество в областта на гражданското, семейното, търговското и наказателното право, подписана в Никозия на 5 март 1984 г. (Закон 1548/1985 — Държавен вестник, серия І, № 95/1985);

— Конвенция между Народна република България и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Атина на 10 април 1976 г. (Закон 841/1978 — Държавен вестник, серия І, № 228/1978);

— Конвенция между Социалистическа република Румъния и Гръцката република за правна взаимопомощ по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, подписана в Букурещ на 19 октомври 1972 г. (Закон 429/1974 — Държавен вестник, серия І, № 178/1974);

Последна актуализация: 05/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Франция

Член 2 – Замолени съдилища

Във Франция само окръжните съдилища (tribunaux de grande instance) са компетентни да изпълняват исканията за събиране на доказателства по граждански и търговски дела.

Териториално компетентен е окръжният съд, в чийто съдебен район трябва да бъде изпълнено искането за събиране на доказателства.

Информация за това кой съд е компетентен и неговите координати за връзка могат да бъдат намерени благодарение на Европейския съдебен атлас, намиращ се на портала за електронно правосъдие.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Франция има единен орган с национална компетентност — Службата за право на Съюза, международно частно право и взаимопомощ по граждански дела (le Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile — BDIP) към Министерството на правосъдието. Нейните координати за връзка са:

Адрес:
Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Отдел по граждански дела и държавния печат)
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Служба за право на Съюза, международно частно право и взаимопомощ по граждански дела)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Тел.: + 33 (0)1 44 77 61 05
Факс: + 33 (0)1 44 77 61 22
Адрес на електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Формулярите, изпращани на окръжните съдилища и на френския централен орган, трябва да бъдат съставени или преведени на френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията могат да бъдат предавани на френските съдилища и на френския централен орган по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Отдел по граждански дела и държавния печат)
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Служба за право на Съюза, международно частно право и взаимопомощ по граждански дела)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Тел.: + 33 (0)1 44 77 61 05
Факс: + 33 (0)1 44 77 61 22
Адрес на електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

• Член 21, параграф 3, буква а): ще бъдат запазени споразуменията за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства, сключени от Франция с други държави членки, които са съвместими с Регламента.

Френско-британската Конвенция от 2 февруари 1922 г. за улесняване на изпълнението на процесуални действия между лица, пребиваващи във Франция и във Великобритания, ще бъде запазена.

Прилагането на тази конвенция е разширено към държавите от Британската общност и към отвъдморските територии на Обединеното кралство, с които френските отношения не се уреждат от Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г.

Последна актуализация: 10/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Хърватия

Член 2 – Замолени съдилища

Замоленият съд, който е компетентен за събирането на доказателства в Хърватия, е:

- общинският съд (općinski sud), на чиято територия трябва да бъдат предприети процесуални действия. Това може да означава, че събирането на доказателства се извършва от едно или повече общински съдилища с разрешение от председателя на Върховния съд на Република Хърватия (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske). Съдът или съдилищата се намират на територията на едно или повече окръжни съдилища (županijski sudovi).

Списъкът на получаващите органи (prijamna mjesta) в Република Хърватия, съдържащ имената, адресите и териториалния обхват на компетентните съдебни органи, може да бъде намерен в базата данни на съда, до която има достъп от портала за електронно правосъдие.

Член 3 – Централен орган

Централният орган, отговарящ за: а) предоставяне на информация на съдилищата; б) търсене на решения във връзка с всички затруднения, които могат да възникнат по отношение на искането; в) препращане на искане до компетентния съд, в изключителни случаи, по искане на молещия съд, е:

Министерството на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Тел: +385 1 371 40 00

Факс: +385 1 371 45 07

уебсайт: http://www.mprh.hr

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Република Хърватия приема формуляри на хърватски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Искания и други съобщения могат да бъдат предавани по пощата (и в изключителни случаи по факс или по електронна поща).

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието на Република Хърватия

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Тел: +385 1 371 40 00

Факс: +385 1 371 45 07

уебсайт: http://www.mprh.hr

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Връзка със съществуващи или бъдещи конвенции или споразумения между държавите членки — договори или споразумения между Република Хърватия и други държави членки:

- Договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република Хърватия и Република Словения от 7 февруари 1994 г.

Последна актуализация: 05/07/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Италия

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Министерство на правосъдието)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I — Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 — ROME — ITALY

Тел.: + 39 06 6885 2480/2517

Факс: + 39 06 6889 7529

Ел. поща: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Италиански език

Или: формуляри, попълнени на езика на молещата държава, при условие че са съпроводени от превод на италиански език, заверен от публичен орган или от официален преводач.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията във връзка със събирането на доказателства могат да бъдат изпращани по пощата или по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Министерство на правосъдието)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I — Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 — ROME — ITALY

Тел.: + 39 06 6885 2480/2517

Факс: + 39 06 6889 7529

Ел. поща: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Република Италия не възнамерява да се възползва от възможността да поддържа или сключва договори или споразумения с други държави — членки на ЕС, за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства, тъй като счита, че съдържащите се в Регламент (ЕО) № 1206/2001 разпоредби в случая са подходящи и достатъчни.

Последна актуализация: 10/07/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Кипър

Член 2 – Замолени съдилища

Всеки районен съд (Eparchiakó Dikastírio) в републиката, който упражнява гражданска юрисдикция, включително съдилищата по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

 • Районен съд — Никозия (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Адрес: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Телефон: +357 22865518

Факс: +357 22304212 / 22805330

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Районен съд — Лимасол (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Телефон: +357 25806100 / 25806128

Факс: +357 25305311

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Районен съд — Ларнака (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Телефон: +357 24802721

Факс: +357 24802800

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Районен съд — Пафос (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Адрес: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Телефон: +357 26802601

Факс: +357 26306395

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Районен съд — Фамагуста (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Телефон: +357 23730950 / 23742075

Факс: +357 23741904

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Съд по семейни дела — Никозия (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Телефон: +357 22369717-718

Факс: +357 22660028

Адрес: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

 • Съд по семейни дела — Лимасол (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Телефон: +357 25806133

Факс: +357 25305054

Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

Съд по семейни дела — Ларнака/Фамагуста (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Телефон: +357 24802754

Факс: +357 24802800

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

 • Съд по семейни дела — Пафос (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Телефон: +357 26802626

Факс: +357 26306395

Член 3 – Централен орган

За целите на член 3, параграф 3 централният орган и компетентният орган са:

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cyprus

Лица за контакт:

г-жа Yioulika Hadjiprodromou

Служител по правните въпроси

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Телефон: +357 22805943

Факс: +357 22518328

Електронна поща: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

г-жа Troodia Dionysiou

Административен служител

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Телефон: +357 22805932

Факс: +357 22518328

Електронна поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

За целите на член 5 освен официалните езици на Република Кипър, а именно гръцки и турски език, се приема и английски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Поща, телефакс (факс).

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Не е приложимо.

Последна актуализация: 18/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Литва

Член 2 – Замолени съдилища

Замолените съдилища са първоинстанционните съдилища: районните съдилища и, в предвидените в закона случаи, окръжните съдилища. Окръжните съдилища като първоинстанционни съдилища разглеждат граждански дела:

1) по искове, чиято цена надвишава пет хиляди евро, с изключение на делата, отнасящи се до семейноправни въпроси, трудовоправни отношения или обезщетение за неимуществени вреди;

2) във връзка с неимуществени авторски права;

3) във връзка с граждански правоотношения, произтичащи от обществена поръчка;

4) във връзка с несъстоятелност или преструктуриране, с изключение на делата, отнасящи се до несъстоятелност на физически лица;

5) по които едната от страните е чужда държава;

6) по искове за принудителна продажба на акции (участия, дялове);

7) по искове, отнасящи се до разследване във връзка с дейностите на юридическо лице;

8) във връзка с обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от нарушаване на установените права на пациентите;

9) други дела, които съгласно закона се разглеждат от окръжните съдилища като първоинстанционни съдилища.

Член 3 – Централен орган

Централният орган е: Министерството на правосъдието на Република Литва

Министерството на правосъдието на Република Литва
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Телефон: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Факс: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Освен формуляри, попълнени на литовски език, Република Литва приема формуляри, попълнени на английски или френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията за събиране на доказателства се приемат по пощата или по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието на Република Литва
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Телефон: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Факс: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Литва не е сключила договори или споразумения с други държави членки за за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства съгласно член 21, параграф 2.

Последна актуализация: 26/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Люксембург

Член 3 – Централен орган

Централният орган е:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Тел.: (352) 47 59 81-336
Факс: (352) 47 05 50
Адрес на електронна поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Люксембург ще приема формуляри, изготвени на немски и френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Приетите от Люксембург начини на предаване са:

- по пощата,

- по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Централният орган е:

Parquet Général/Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Тел.: (352) 47 59 81-336
Факс: (352) 47 05 50
Адрес на електронна поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

 • Конвенция от 17 март 1972 г. между Великото херцогство Люксембург и Република Австрия, допълваща Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство.
 • Обмен на декларации от 23 юли 1956 г. между Франция и Люксембург относно изпращането на съдебни поръчки.
Последна актуализация: 19/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Унгария

Член 2 – Замолени съдилища

Изпълнението на искания за правна помощ във връзка със събиране на доказателства е от компетентността на районния съд (в Будапеща — Централният районен съд - Буда (Budai Központi Kerületi Bíróság)), в чийто район:

а) е местожителството или обичайното местопребиваване на лицето, което трябва да бъде изслушано,

б) се намират вещите или лицата, които са съответно предмет на оглед или освидетелстване, или

в) е най-лесно да се извърши събирането на доказателствата, особено когато местожителството или обичайното местопребиваване на различни лица, които трябва да бъдат изслушани, е в района на различни съдилища или когато местоположението на различни предмети или лица, който трябва съответно да бъдат предмет на оглед или освидетелстване, е в района на различни съдилища.

Член 3 – Централен орган

В Унгария задачите на централния орган се изпълняват от министъра, отговарящ за съдебната система.

Министерство на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium)

Отдел по международно частно право (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Teл.: +36 1 795 6094

Факс: +36 1 795 0463

Ел. поща: nmfo@im.gov.hu

Езици: унгарски, немски, английски и френски.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Унгарските съдилища приемат искания на унгарски, английски или немски.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Унгарските съдилища приемат искания, изпратени по пощата, по факс или по електронен път.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

В Унгария задачите на централния орган се изпълняват от министъра, отговарящ за съдебната система.

Министерство на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium)

Отдел по международно частно право (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Адрес: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Teл.: +36 1 795 6094

Факс: +36 1 795 0463

Ел. поща: nmfo@im.gov.hu.

Последна актуализация: 10/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Малта

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Главна прокуратура (Uffiċċju ta’ l-Avukat Ġenerali), Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Телефон: (00356) 25 68 31 62

Факс: (00356) 21237281

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Официален език: английски език

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

За получаване на молбите съдилищата могат да използват факс и електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Главна прокуратура (Uffiċċju ta’ l-Avukat Ġenerali), Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, Valletta, VLT1190 Malta.

Телефон: 00356 2568 3162

Факс: 00356 2123 7281

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Споразумение: няма

Последна актуализация: 30/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Австрия

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

За цяла Австрия ролята на централен орган по член 3, параграф 1 и на компетентен орган по член 3, параграф 3 във връзка с член 17 от Регламента се изпълнява от

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Федералното министерство на конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието)

Museumstrasse 7,

1070 Wien

Тел.:    (+43-1) 52 1 52 2147

Факс:    (+43-1) 52 1 52 2829

Електронна поща: Team.z@bmvrdj.gv.at

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Формулярите могат да бъдат попълвани на немски или английски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията могат да се подават по пощата, по куриер или по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Федералното министерство на конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието)

Museumstrasse 7,

1070 Wien

Тел.:    (+43-1) 52 1 52 2147

Факс:    (+43-1) 52 1 52 2829

Електронна поща:  Team.z@bmvrdj.gv.at

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Понастоящем не се предвижда да бъдат запазени каквито и да било двустранни споразумения.

Последна актуализация: 09/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Полша

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централният орган съгласно член 3 е: Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw, POLAND
Тел./факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
Ел. поща:  dwmpc@ms.gov.pl

Езици: полски, английски, немски и френски.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Езикът, на който се приемат исканията съгласно член 5, е полският.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Документи могат да бъдат изпращани само по пощата.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Отдел за международно сътрудничество и права на човека (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw, POLAND

Тел./факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Не е приложимо.

Последна актуализация: 10/01/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Португалия

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централният орган, определен от Португалия в съответствие с член 3 от Регламент 1206/2001 на Съвета:

Генерална дирекция „Администрация на правосъдието“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Тел.: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Факс: +351 21 154 51 00

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Езиците, които следва да се използват за попълване на стандартните формуляри, са португалски или испански език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Искания и други съобщения могат да бъдат получени по:

Поща

Факс

Телематични средства

При спешни случаи могат да се използват следните:

Телеграма

Телефонно обаждане (последвано от писмен документ)

Други подобни средства за комуникация

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Компетентният орган за оценяване на искания за директно събиране на доказателства е централният орган:

Генерална дирекция „Администрация на правосъдието“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Тел.: +351 21 790 62 00

Факс: +351 21 154 51 00/60

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

За целите на член 21, параграф 3 от Регламент 1206/2001 на Съвета се прилагат копия от Указ №14/98 от 27 май, Обявление № 274/98 и Списък № 73/2000 във връзка с Договора между Република Португалия и Кралство Испания за съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси

Последна актуализация: 29/12/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Румъния

Член 2 – Замолени съдилища

Компетентният съд за получаване на молби в Румъния е окръжният съд, в чийто съдебен район ще се събират доказателствата, поискани от държавите — членки на ЕС.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централен орган

Централният орган в Румъния е Министерството на правосъдието.

Министерство на правосъдието (Ministerul Justiţiei)

Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“ (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Служба „Международно съдебно сътрудничество по граждански дела“ (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Телефон: +40372041077 — секретариат

Телефон: +40372041083, +40372041218 (Служба „Международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Факс: +40372041079; +40372041084

Електронна поща: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Предаване на молби и други съобщения: на румънски език

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Документите могат да бъдат изпращани по пощата или по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието (Ministerul Justiţiei)

Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“ (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Служба „Международно съдебно сътрудничество по граждански дела“ (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Телефон: +40372041077 — секретариат

Телефон: +40372041083, +40372041218 (Служба „Международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела“)

Факс: +40372041079

Електронна поща: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 06/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Словения

Член 2 – Замолени съдилища

Информацията може да бъде получена с помощта на инструмента за търсене на съдилища.

Член 3 – Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието на Република Словения.

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Тел.: (+386) 1 369 53 42

Факс: (+386) 1 369 57 83

Електронна поща: gp.mp@gov.si

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Словения ще приема формуляри, изготвени на словенски и английски език.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Тел.: (+386) 1 369 53 42

Факс: (+386) 1 369 57 83

Електронна поща: mp@gov.si

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

 • Споразумение за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република Словения и Република Хърватия, подписано на 7 февруари 1994 г.
Последна актуализация: 03/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Словакия

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Slovak Republic

Телефон: (421) 2 888 91258

Факс: (421) 2 888 91 604

Адрес на ел. поща: civil.inter.coop@justice.sk

Езици: Словашки, чешки, английски, френски, немски език.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Словашки език

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Словашките органи приемат искания в писмен вид, на хартиен носител.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Ministry of Justice of the Slovak Republic (International Private Law Division)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Телефон: (+421) 2 888 91 549

Факс: (+421) 2 888 91 604

Адрес на ел. поща: civil.inter.coop@justice.sk

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

 • Договор между Чешката република и Словашката република за правна помощ, предоставяна от съдебни органи и за уреждане на някои правни отношения по граждански и наказателни дела, подписан в Прага на 29 октомври 1992 г. (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
 • Договор между Чехословашката социалистическа република и Полската народна република за правна помощ и уреждане на правни отношения по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан във Варшава на 21 декември 1987 г. (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
 • Договор между Чехословашката социалистическа република и Унгарската народна република за правна помощ и уреждане на правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела, подписан в Братислава на 28 март 1989 г. (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 28. december 1989).
Последна актуализация: 07/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Събиране на доказателства - Швеция

Член 2 – Замолени съдилища

- районните съдилища (tingsrätter).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централният орган и органът, компетентен да взема решения по искания по член 17 от Регламента, е:

Justitiedepartementet (Министерство на правосъдието)
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Отдел „Наказателни дела и международно съдебно сътрудничество“)
Centralmyndigheten (централен орган)
SE-103 33 Stockholm
Телефон: +46 8 405 45 00
Факс: +46 8 405 46 76
Електронна поща:  ju.birs@gov.se

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Освен на шведски език формулярите могат да бъдат попълнени и на английски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Документите могат да бъдат изпратени до Швеция по пощата, по куриер или по факс или, въз основа на споразумение по конкретен случай — по други начини.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Justitiedepartementet (Министерство на правосъдието)
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Отдел „Наказателни дела и международно съдебно сътрудничество“)
Centralmyndigheten (централен орган)
S-103 33 Stockholm
Телефон: +46 8 405 45 00
Факс: +46 8 405 46 76
Електронна поща: ju.birs@gov.se

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Понастоящем няма такива споразумения или договорености.

Последна актуализация: 13/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.