Събиране на доказателства

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Главна прокуратура (Uffiċċju ta’ l-Avukat Ġenerali), Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Телефон: (00356) 25 68 31 62

Факс: (00356) 21237281

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Официален език: английски език

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

За получаване на молбите съдилищата могат да използват факс и електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Главна прокуратура (Uffiċċju ta’ l-Avukat Ġenerali), Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, Valletta, VLT1190 Malta.

Телефон: 00356 2568 3162

Факс: 00356 2123 7281

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Споразумение: няма

Последна актуализация: 30/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.