Събиране на доказателства

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Министерство на правосъдието)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I — Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 — ROME — ITALY

Тел.: + 39 06 6885 2480/2517

Факс: + 39 06 6889 7529

Ел. поща: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Италиански език

Или: формуляри, попълнени на езика на молещата държава, при условие че са съпроводени от превод на италиански език, заверен от публичен орган или от официален преводач.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията във връзка със събирането на доказателства могат да бъдат изпращани по пощата или по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Министерство на правосъдието)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I — Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 — ROME — ITALY

Тел.: + 39 06 6885 2480/2517

Факс: + 39 06 6889 7529

Ел. поща: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Република Италия не възнамерява да се възползва от възможността да поддържа или сключва договори или споразумения с други държави — членки на ЕС, за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства, тъй като счита, че съдържащите се в Регламент (ЕО) № 1206/2001 разпоредби в случая са подходящи и достатъчни.

Последна актуализация: 14/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.