Събиране на доказателства

Член 2 – Замолени съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Във Франция само окръжните съдилища (tribunaux de grande instance) са компетентни да изпълняват исканията за събиране на доказателства по граждански и търговски дела.

Териториално компетентен е окръжният съд, в чийто съдебен район трябва да бъде изпълнено искането за събиране на доказателства.

Информация за това кой съд е компетентен и неговите координати за връзка могат да бъдат намерени благодарение на Европейския съдебен атлас, намиращ се на портала за електронно правосъдие.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Франция има единен орган с национална компетентност — Службата за право на Съюза, международно частно право и взаимопомощ по граждански дела (le Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile — BDIP) към Министерството на правосъдието. Нейните координати за връзка са:

Адрес:
Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Отдел по граждански дела и държавния печат)
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Служба за право на Съюза, международно частно право и взаимопомощ по граждански дела)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Тел.: + 33 (0)1 44 77 61 05
Факс: + 33 (0)1 44 77 61 22
Адрес на електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Формулярите, изпращани на окръжните съдилища и на френския централен орган, трябва да бъдат съставени или преведени на френски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Исканията могат да бъдат предавани на френските съдилища и на френския централен орган по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Отдел по граждански дела и държавния печат)
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Служба за право на Съюза, международно частно право и взаимопомощ по граждански дела)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Тел.: + 33 (0)1 44 77 61 05
Факс: + 33 (0)1 44 77 61 22
Адрес на електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

• Член 21, параграф 3, буква а): ще бъдат запазени споразуменията за по-нататъшно улесняване на събирането на доказателства, сключени от Франция с други държави членки, които са съвместими с Регламента.

Френско-британската Конвенция от 2 февруари 1922 г. за улесняване на изпълнението на процесуални действия между лица, пребиваващи във Франция и във Великобритания, ще бъде запазена.

Прилагането на тази конвенция е разширено към държавите от Британската общност и към отвъдморските територии на Обединеното кралство, с които френските отношения не се уреждат от Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г.

Последна актуализация: 10/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.