Serving documents

National information and online forms concerning Regulation No. 1393/2007

General information

Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), and repealing Council Regulation (EC) No 1348/2000 seeks to improve and expedite the transmission of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters for service between the Member States.

The Regulation applies between all Member States of the European Union including Denmark, which confirmed its intention to implement the content of the Regulation by means of a declaration based on a parallel agreement concluded with the European Community.

The Regulation provides for different ways of transmitting and serving documents: transmission through transmitting and receiving agencies, transmission by consular or diplomatic channels, service by postal services and direct service.

Transmitting Agencies are competent for the transmission of judicial or extrajudicial documents to be served in another Member State. Receiving Agencies are competent for the receipt of judicial or extrajudicial documents from another Member State. The Central Body is responsible for supplying information to the transmitting agencies and seeking solutions to any difficulties which may arise during transmission of documents for service.

The Regulation provides for seven forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters

The Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Delgivning och översändning av handlingar - Belgien

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Sätt på vilka de kan ta emot handlingar: post, telefon, fax och e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret: franska, nederländska, tyska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är nationella kammaren för stämningsmän:

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bryssel

Tfn: (32-2) 538 00 92

Fax: (32-2) 539 41 11

E-post: info@nkgb-cnhb.be

Information kan skickas per post, fax, e-post eller telefon.

Språk: franska, nederländska, tyska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Ansökningsformuläret (standardformuläret) godtas också på engelska, franska, nederländska och tyska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Belgien tillämpar ett system med två datum för att avgöra tidpunkten för delgivningen. Den dag som ska beaktas vid tidpunkten för delgivningen skiljer sig åt beroende på om delgivningen ses i förhållande till adressaten eller till avsändaren av handlingen.

I enlighet med artikel 53a i den belgiska processlagen ska tidsfrister – om inte annat anges i lagen – som börjar löpa från och med delgivningen av en handling i pappersform beräknas enligt följande för adressaten:

1° När delgivningen sker genom någon av de två formerna av rekommenderat brev med mottagningsbevis börjar tidsfristen löpa efter den dag då brevet lämnades på adressatens bostadsadress eller, i förekommande fall, på dennes vistelseadress eller valda adress.

2° När delgivningen sker per rekommenderat brev eller ordinarie brev börjar tidsfristen löpa den tredje arbetsdagen efter den dagen då brevet inlämnades till posten, om adressaten inte kan bevisa motsatsen.

För avsändaren är det avsändningsdagen (eller dagen då brevet lämnades till posten eller domstolskansliet) som gäller som delgivningsdag.

Om en part i ett mål har förlorat i första instans och avser att överklaga, måste detta gå att göra utan att den formella delgivningen av domen behöver inväntas.

Samma sak gäller ifall en person vill avbryta en preskriptionsfrist genom att delge en handling med denna verkan (utomrättslig handling).

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Belgien godtar intygsformuläret på engelska och även på franska, nederländska eller tyska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Kostnaderna för delgivning av stämningsman utgörs av en fast avgift på 165 euro (inklusive moms) som sökanden ska betala för varje handling som ska delges en fysisk eller en juridisk person. Stämningsmannen kan begära detta belopp eller en del därav innan uppdraget utförs. Om moms tas ut i ursprungsmedlemsstaten på delgivningskostnader enligt EU:s gemensamma momsbestämmelser, ska stämningsmannen återbetala eventuella överskjutande belopp. Betalningen ska göras direkt via bank eller något annat finansinstitut i Belgien som godkänts av det land där sökanden bor. Bankavgifter som ska betalas av sökanden.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Belgien motsätter sig användningen inom landet av den möjlighet som föreskrivs i artikel 13.1.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Belgien motsätter sig inte den möjlighet till direkt delgivning som föreskrivs i artikel 15.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får domstolarna i Belgien meddela avgörande om alla villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

Sedan avgörande meddelats, kan ansökan om omprövning enligt punkt 4 inges inom ett år.

Senaste uppdatering: 13/02/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Bulgarien

Artikel 2.1 - Översändande organ

Det sändande organet vid delgivning av rättegångshandlingar utomlands är den domstol som handlägger målet.

Det sändande organet vid delgivning av andra handlingar än rättegångshandlingar utomlands är distriktsdomstolen (rajonen sad) i det distrikt där den person som begär att delgivning ska ske har sin vistelse- eller bostadsort eller där denna person har sitt huvudkontor, och för handlingar som bestyrkts av en notarie – den distriktsdomstol i vars distrikt notarien är verksam.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Det mottagande organet vid delgivning i Republiken Bulgarien är distriktsdomstolen (rajonen sad) i det distrikt där delgivningen ska göras.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Distriktsdomstolarna tar per post emot framställningar om delgivning och de bifogade handlingar som ska delges.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Distriktsdomstolarna godtar standardformulär ifyllda på bulgariska, engelska eller franska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enheten är Justitieministeriet

Direktoratet för internationellt rättsligt samarbete och EU-frågor

Tfn: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

E-post: civil@justice.government.bg

ul. Slavjanska 1

1040, Sofia

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Standardformuläret för framställningen om översändande av handlingar kan ifyllas på bulgariska, engelska och franska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I bulgarisk lagstiftning fastställs ingen tidsfrist för delgivning av handlingar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Enligt bulgarisk lagstiftning kan delgivningsintyget och kopian av den delgivna handlingen utfärdas på bulgariska, engelska eller franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Enligt bulgarisk lagstiftning utkrävs ingen avgift för delgivning på normalt sätt. Om ett särskilt delgivningsförfarande används utkrävs en avgift som fastställs i enlighet med tariffen för avgifter och kostnader inom ramen för lagen om privata stämningsmän.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I enlighet med artikel 13.2 anger Republiken Bulgarien att den tillåter att delgivning av handlingar enligt artikel 13.1 utförs på dess territorium endast om mottagaren är medborgare i den medlemsstat där handlingen är utfärdad (artikel 608 i civilprocesslagen).

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning enligt artikel 15 är inte tillåten enligt bulgarisk lagstiftning (artikel 613 i civilprocesslagen).

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Republiken Bulgarien förklarar härmed att den inte kommer att utnyttja den möjlighet som anges i artikel 19.2.

En ansökan enligt artikel 19.4 får inges inom ett år från dagen för avgörandet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Republiken Bulgarien bibehåller inte och har inte ingått avtal, som är förenliga med förordningen, för att påskynda eller förenkla översändandet av handlingar.

Senaste uppdatering: 11/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Tjeckien

Artikel 2.1 - Översändande organ

Domstolar, exekutionstjänstemän, allmänna åklagarmyndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot

 • via post,
 • fax,
 • och e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret kan fyllas i på tjeckiska, slovakiska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor (internationella avdelningen vid justitieministeriet)

Vyšehradská 16

128 10 Prag 2

Tfn: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom på tjeckiska godtas standardformulär ifyllda på slovakiska och engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I Tjeckien finns inte några sådana tidsgränser för delgivning av handlingar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom på tjeckiska godtas intyg avfattade på slovakiska och engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivning i Tjeckien är avgiftsfri.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Tjeckien motsätter sig inte sådan delgivning inom sitt territorium.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Enligt tjeckisk lagstiftning är sådan delgivning inte möjlig på tjeckiskt territorium.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Artikel 19.2

Domstolar i Tjeckien kan utan hinder av artikel 19.1 meddela dom, även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte har mottagits, under förutsättning att samtliga villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

Artikel 19.4

I Tjeckien föreskrivs inte någon sådan tidsfrist.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Kommissionen kommer att tillställas texterna till följande fördrag:

 • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Polen om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Warszawa den 21 december 1987 och i kraft mellan Tjeckien och Polen.
 • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Ungern om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Bratislava den 28 mars 1989 och i kraft mellan Tjeckien och Polen.
 • Fördrag mellan Republiken Tjeckien och Republiken Slovakien om rättslig hjälp som lämnas av rättsliga organ och om reglering av vissa rättförhållanden i civilrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Prag den 29 oktober 1992
 • Fördrag mellan Republiken Tjeckien och Förbundsrepubliken Tyskland om att ytterligare underlätta lämnandet av rättslig hjälp som utgår från Haagkonventionen rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen, ingången den 1 mars 1954, Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, ingången den 15 november 1965 samt Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur, ingången den 18 mars 1970
Senaste uppdatering: 07/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Tyskland

Artikel 2.1 - Översändande organ

Sändande organ är den domstol som delger handlingen (§ 1069.1 i civilprocesslagen (ZPO)).

Sändande organ för utomrättsliga handlingar är den lokala domstol (Amtsgericht) inom vars domskrets den person som delger handlingen har hemvist eller är varaktigt bosatt. Vid notariehandlingar är sändande organ även den lokala domstol inom vars domskrets den notarie som utfärdade handlingen har sitt kontor. När det gäller juridiska personer är sändande organ den lokala domstol inom vars domskrets den juridiska personen har sitt säte. Delstatsregeringarna får besluta om att en lokal domstol ska fungera som sändande organ för flera lokala domstolars domkretsar (§ 1069.1 i ZPO).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

För delgivning av handlingar i Tyskland är mottagande organ i den mening som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1393/2007 den lokala domstol inom vars domskrets handlingarna ska delges. Delstatsregeringarna får besluta om att en lokal domstol ska fungera som mottagande organ för flera lokala domstolars domskretsar.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Följande kommunikationsmedel kan användas:

– För mottagande och avsändande: post och privata budfirmor, fax.

– För annan kommunikation: telefon och e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enhetens uppgift utförs i varje delstat av ett organ som delstatsregeringen utsett. I regel rör det sig om delstatens rättsliga myndigheter eller en högre regional domstol (Oberlandesgericht) i den aktuella delstaten.

Den adress som anges är i första hand besöksadressen, om en sådan finns. I annat fall anges postadressen – och i vissa fall båda adresserna.

För expressförsändelser och paket (inklusive små paket) bör endast besöksadressen användas.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Formuläret i bilaga I (ansökan) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Ur sökandens synvinkel, vilket är det enda som artiklarna 8.3 och 9.2 tar hänsyn till, har enligt tysk lag den exakta delgivningsdagen sällan betydelse för beräkningen av tidsfrister, eftersom det oftast räcker att handlingen har nått domstolen innan fristen löper ut om delgivningen av handlingen följer direkt på detta (§ 167 i ZPO). Om den exakta delgivningsdagen har betydelse i ett enskilt ärende tillämpas § 222.2 i ZPO tillsammans med § 187 och följande paragrafer i den tyska civillagen.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Formuläret i bilaga I (intyg) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

De kostnader som avses i artikel 11.2 får i regel tas ut upp till ett belopp av 20,50 euro. Kostnaderna beräknas i enlighet med lagstiftningen om domstolskostnader och beroende på vilken typ av delgivning som begärs.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I Tyskland är delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän i den mening som avses i artikel 13.1 inte tillåten om inte handlingen ska delges en person som är medborgare i den sändande staten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Vad gäller direkt delgivning enligt artikel 15 får endast sådana handlingar delges direkt i Tyskland som även uttryckligen får delges direkt enligt den tyska ZPO (§ 166.2). En ansökan om att inleda ett förfarande kan inte delges på detta sätt. Direkt delgivning är t.ex. tillåten vid verkställighetsbeslut enligt § 750 i ZPO, en exekutionstitel enligt §§ 794.1.5 och 797 i ZPO, utmätningsbeslut enligt § 922.2 i ZPO och interimistiska förfaranden enligt §§ 935 och 936 i ZPO. Närmare detaljer om tillåten direkt delgivning anges i § 191 och följande paragrafer i ZPO.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda får tyska domstolar meddela dom om en stämningsansökan eller motsvarande handling har delgetts offentligt i Tyskland.

Ingen ansökan för att återställa den ursprungliga situationen i den mening som avses i artikel 19.4 får göras senare än ett år efter att den missade fristen löpte ut.

Senaste uppdatering: 22/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Estland

Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Följande kommunikationsformer kan användas för att ta emot handlingar: post, fax och elektroniska kommunikationskanaler i enlighet med de villkor som anges i civilprocesslagen.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Antingen estniska eller engelska kan användas.

Artikel 3 - Central enheter

Justitieministeriet är central enhet.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Telefon: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-post: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Artikel 4 - Översändande av handlingar

I enlighet med artiklarna 4.3 och 10.2 i förordningen godtas standardformulär som fyllts i på antingen estniska eller engelska i Estland.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Ingen sådan period har fastställt i estnisk lag.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

I enlighet med artiklarna 4.3 och 10.2 i förordningen godtas standardformulär som fyllts i på antingen estniska eller engelska i Estland.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

I regel tas ingen avgift ut för att delge handlingar.

Om inlagor delges med hjälp av en exekutionstjänsteman tas en avgift på 30 euro ut för delgivningen, om det gick att delge handlingarna till adressaten eller dennes juridiska ombud

1) via den adress eller de telekommunikationsuppgifter som anges i folkbokföringsregistret eller via e-postadressen personal ID code@eesti.ee,

2) på en adress som anges i registret över egenföretagare och juridiska personer i Estland (bolagsregistret) eller via de telekommunikationsuppgifter som anges i det registrets informationssystem.

I annat fall tas en avgift på 60 euro ut när en exekutionstjänsteman delger inlagor. Om den person som ska delges handlingarna är skyldig att registrera sin adress och sina telekommunikationsuppgifter i folkbokföringsregistret eller i bolagsregistret men inte har gjort detta (eller om de uppgifter som förts in i registret inte gäller längre eller på något annat sätt inte stämmer), och det därför inte gick att delge inlagorna med hjälp av dessa uppgifter, gäller följande: Av den ovannämnda avgiften på 60 euro ska enligt beslutet om exekutionstjänstemannens arvode 30 euro betalas av den person som ansökt om delgivning och 30 euro av den person som skulle ha delgetts handlingarna.

Om det inte gick att delge en inlaga trots att exekutionstjänstemannen gjort allt han eller hon har kunnat för att delge handlingarna i enlighet med det lagstadgade förfarandet har exekutionstjänstemannen rätt att ta ut en avgift på 30 euro genom att utfärda ett beslut om exekutionstjänstemannens arvode och delgivningsinstrumentet beträffande de åtgärder som exekutionstjänstemannen har vidtagit för att delge handlingen.

En exekutionstjänsteman får inte ta ut någon avgift om exekutionstjänstemannen inte har gjort allt han eller hon har kunnat för att delge handlingarna i enlighet med det lagstadgade förfarandet inom den period som domstolen fastställt och om det inte var möjligt att delge handlingarna.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I enlighet med artikel 13.2 i förordningen får handlingar endast delges genom en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära tjänstemän som är stationerade i Estland om handlingarna ska delges en person som är medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

Artikel 15 - Direkt delgivning

I Estland får handlingar inte delges på det sätt som anges i artikel 15 i förordningen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

En estnisk domstol får även meddela ett avgörande i ett mål i enlighet med de villkor som anges i artikel 19.2 i förordningen om inget bevis har mottagits på att en inlaga har delgetts svaranden. I enlighet med artikel 19.4 tredje meningen i förordningen kan en ansökan om omprövning inges till en domstol inom ett år från dagen för det avgörande som avslutar målet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Avtalet mellan Estland och Polen om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil-, arbets- och straffrättsliga ärenden.

Avtalet mellan Republiken Lettland, Republiken Estland och Republiken Litauen om rättslig hjälp och rättsförhållanden.

Senaste uppdatering: 31/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Irland

Artikel 2.1 - Översändande organ

Från och med den 15 april 2019 är Comparative Court Office, Castlebar, County Mayo sändande organ i Irland.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterserviceofeudocuments@courts.ie

Frågor rörande begäran om delgivning gjord före den 15 april 2019 ska ställas till det kontor som begäran skickades.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Från och med den 15 april 2019 är Comparative Court Office, Castlebar, County Mayo mottagande organ i Irland.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterserviceofeudocuments@courts.ie.

Frågor rörande framställningar om delgivning gjorda före den 15 april 2019 ska ställas till det kontor som framställningen skickades till.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot på följande sätt: handlingar kan skickas med post eller med en tjänsteleverantör, exempelvis ett expressbud.

Administrativ kommunikation kan även ske via e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret får fyllas i på iriska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

The Master,
The High Court,
Four Courts
Dublin 7
Irland

Kommunikation på engelska eller iriska kan göras via post eller fax till Central Office of the High Court på (353-1) 872 56 69. Kommunikation kan även göras via telefon till Central Office of the High Court på (353-1) 888 60 00.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Irland godtar ansökningsformuläret (standardformuläret) på iriska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Bestämmelserna i denna punkt är inte tillämpliga i irländsk rätt.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Irland godtar intyget på iriska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Om personlig delgivning begärs enligt artikel 11.2 ska sådan delgivning utföras av en advokatbyrå, en privat utredare eller en solicitor, till en avgift som parterna kommer överens om. Avgiften brukar hamna på 70–100 euro.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Irland motsätter sig inte detta.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Irland kommer inte att tillämpa direkt delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots bestämmelserna i artikel 19.1 får en domstol i Irland meddela ett avgörande även om inget intyg på att handlingen har delgetts eller lämnats har mottagits, om alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

Vad gäller artikel 19.4 är det upp till domstolen att ta ställning till huruvida en ansökan om omprövning har ingetts i rimlig tid efter det att svaranden fick kännedom om avgörandet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Saknas

Senaste uppdatering: 08/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Delgivning och översändning av handlingar - Grekland

Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Sätt på vilka handlingar kan tas emot: post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Förutom på grekiska kan formuläret fyllas i på engelska eller franska.

Artikel 3 - Central enheter

Det grekiska justitieministeriet

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Avdelningen för internationellt civilrättsligt och straffrättsligt samarbete

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Aten, Grekland

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Τfn: +30 2107767529, +30 2107767322, +30 2107767312

Fax: +30 2107767499

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercivilunit@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönstergkouvelas@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönstermntolia@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönsteravasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom på grekiska godtar Grekland formulär som fyllts i på franska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Grekland avser inte att avvika från artikel 9.1 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom på grekiska godtar Grekland intyg som fyllts i på franska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Från och med den 1 augusti 2013 tillämpas en fast avgift på motsvarande 50 euro för anlitande av en allmän åklagare (eisangeléas).

Avgifter ska betalas genom banköverföring till följande bankkonto tillhörande det grekiska justitieministeriet (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton):

Bank of Greece (Trápeza tis Elládos)

Kontonummer: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Swift: BNGRGRAA

Alla ansökningar om delgivning enligt artikel 4 i förordningen måste ske i enlighet med det angivna förfarandet. Ansökningar som inte åtföljs av den obligatoriska betalningsbekräftelsen från banken skickas tillbaka utan att behandlas.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Grekland motsätter sig delgivning av rättsliga och utomrättsliga handlingar inom sitt territorium i enlighet med punkt 1 i denna artikel, med undantag av om de aktuella handlingarna ska delges personer som är medborgare i den medlemsstat som handlingarna härrör från.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Grekland har inte framfört några reservationer beträffande denna artikel.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan att det påverkar artikel 1 är domstolar i Grekland skyldiga att meddela dom under förutsättning att villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

En ansökan om omprövning enligt artikel 4 får inges inom tre år från det att domen meddelades.

Senaste uppdatering: 01/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Spanien

Artikel 2.1 - Översändande organ

I Spanien fungerar de olika domstolarnas rättssekreterare (Letrados de la Administración de Justicia) som översändande organ.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Domstolarna har numera it- och telematikutrustning som skulle kunna användas för att ta emot handlingar. Denna utrustning används dock fortfarande sparsamt. För närvarande kan handlingar endast tas emot via post. I framtiden kan det eventuellt bli möjligt att använda it-verktyg.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Följande språk kan användas för att fylla i standardformuläret: engelska, franska, portugisiska eller spanska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enhet som Spanien har utsett är justitieministeriets undergeneraldirektorat för internationellt rättsligt samarbete (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Undergeneraldirektoratet för internationellt rättsligt samarbete

Justitieministeriet

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: +34 913904457

För närvarande godtas endast handlingar som översänds med post.

Följande språk godtas: spanska, franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom spanska godtar Spanien engelska, franska och portugisiska som språk i ansökningsformuläret (standardformuläret).

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Tidsperioderna varierar beroende på vilken typ av handling som ska delges, vilken typ av förfarande det rör sig om och var man befinner sig i förfarandet.

I regel är tidsfristerna tre eller fem dagar.

De relevanta processreglerna ska tillämpas.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom delgivningsintyg på spanska godtar Spanien delgivningsintyg på engelska, franska och portugisiska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivningskostnaden är den kostnad som anges i tillämplig spansk lag. För närvarande har dock inget belopp fastställts.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Spanien godtar inte delgivning av handlingar från andra medlemsstater på sitt territorium om delgivningen har skett via diplomatiska eller konsulära tjänstemän, såvida inte delgivningen rör en person som är medborgare i den medlemsstaten (ursprungsmedlemsstaten).

Artikel 15 - Direkt delgivning

Denna typ av delgivning förekommer inte i spansk lagstiftning och är därför inte tillåten.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

I Spanien kan domare återuppta ett mål som vilandeförklarats och meddela dom trots bestämmelserna i artikel 19.1 om samtliga krav i artikel 19.2 är uppfyllda.

När det gäller domarens befogenhet att bevilja ansökningar om omprövning har Spanien specificerat att ansökningar om omprövning inte är tillåtna om de inges senare än ett år efter dagen för domen.

Senaste uppdatering: 27/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Frankrike

Artikel 2.1 - Översändande organ

Översändande organ i Frankrike är delgivningsmän/exekutionstjänstemän (huissiers de justice) och justitiesekreterare (greffes des juridictions).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Mottagande organ i Frankrike är endast delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Frankrike godtar standardansökningsformuläret i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile (kontoret för EU-rätt, internationell privaträtt och ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, BDIP).

Adress:

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (direktoratet för civilrättsliga frågor och sigill)

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile (kontoret för EU-rätt, internationell privaträtt och ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, BDIP).

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Språk: franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Frankrike godtar standardansökningsformuläret i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt fransk rätt måste delgivning (notification/signification) av en handling delges inom en viss period, i den mening som avses i artiklarna 8.3 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Frankrike godtar att delgivningsintyget eller kopian av den delgivna handlingen har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Fast avgift för delgivning av en delgivningsman/exekutionstjänsteman är 48,75 euro (beslut (arrêté) av den 26 februari 2016). Betalning ska ske samtidigt som handlingen översänds, utom när sökanden får rättshjälp.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Frankrike motsätter sig att en annan medlemsstat delger rättegångshandlingar på franskt territorium genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän om inte den person som delges handlingen är medborgare i den medlemsstaten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Frankrike motsätter sig inte direkt delgivning i den mening som avses i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots bestämmelserna i artikel 19.1 kan en fransk domare meddela dom om samtliga villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om omprövning i den mening som avses i artikel 19.4 måste inges inom ett år från beslutet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Konventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen

Konventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Avtalet av den 5 april 1967 mellan Frankrikes regering och Polens regering om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954

Avtalet mellan Frankrike och Jugoslavien om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, undertecknat i Belgrad den 29 oktober 1969

Konventionen mellan Frankrike och Rumänien om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i Paris den 5 november 1974

Konventionen om rättslig hjälp och rättsligt samarbete mellan Frankrike och Österrike, som utgör ett komplement till Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, undertecknad i Wien den 27 februari 1979

Konventionen mellan Frankrike och Ungern om rättslig hjälp i civil- och familjerättsliga ärenden och om erkännande och verkställighet av domar, undertecknad i Budapest den 31 juli 1980

Konventionen mellan Frankrikes regering och Tjeckoslovakiens regering om rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar i civil-, familje- och handelsrättsliga ärenden, undertecknad den 10 maj 1984

Konventionen mellan Frankrikes regering och Bulgariens regering om rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknad i Sofia den 18 januari 1989

Senaste uppdatering: 11/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Kroatien

Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.1

Följande kroatiska sändande organ är behöriga att delge handlingar utomlands:

– när det gäller rättsliga handlingar, den domstol som är skyldig att utföra delgivningen,

– när det gäller andra handlingar, distriktsdomstolen (općinski sud) i den domkrets där den person som handlingen ska delges har sin hemvist, sin vistelseort eller sitt säte,

– när det gäller handlingar som har bestyrkts eller utfärdats av notarier, distriktsdomstolen i den domkrets där notarierna har sitt säte,

De sändande organen är distriktsdomstolarna, regiondomstolarna (županijski sudovi), handelsdomstolarna (trgovački sudovi), Handelsöverdomstolen (Visoki trgovački sud) och Högsta domstolen Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Högsta domstolens ordförande får ge endast en eller ett fåtal av distriktsdomstolarna i en eller flera regiondomstolars domkrets tillstånd att utföra delgivning.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.2

Det mottagande organet för delgivning i Kroatien är

– distriktsdomstolen i den domkrets där handlingar ska delges enligt databasen över domstolar.

Högsta domstolens ordförande får ge endast en eller ett fåtal av distriktsdomstolarna i en eller flera regiondomstolars domkrets tillstånd att utföra delgivning.

Distriktsdomstolarna och deras territoriella behörighet anges på samma sätt som i databasen över domstolar.

Databasen över domstolar innehåller en förteckning i bokstavsordning med postnummer.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

– Artikel 2.4 c

Handlingar får tas emot per post i Kroatien.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Artikel 2.4 d

Kroatien godtar standardformulär som har fyllts i på kroatiska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enheten med ansvar för att a) ge information till de sändande organen, b) söka lösningar på svårigheter som kan uppstå när handlingar översänds för delgivning, och c) i undantagsfall och på begäran av ett sändande organ, vidarebefordra en framställning om delgivning till det behöriga mottagande organet.

Kroatiens justitieministerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
tfn: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07
webbplats: http://www.mprh.hr

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Kroatien godtar standardformulär som har fyllts i på kroatiska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I kroatisk lag finns inga maximiperioder inom vilka handlingar måste delges.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Kroatien godtar delgivningsintyg på kroatiska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Ingen enhetlig avgift har fastställts för att täcka delgivningskostnaderna i Kroatien.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

a) Kroatien motsätter sig inte att handlingar delges av diplomatiska eller konsulära tjänstemän i enlighet med de villkor som anges i artikel 13.1.

b) Kroatien motsätter sig delgivning av handlingar från medlemsstaternas domstolar med en part som vistas i Kroatien, såvida inte handlingarna ska delges personer som är medborgare i den medlemsstat där handlingarna upprättades (artikel 13.2).

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning är inte tillåten enligt kroatisk lag.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

a) Kroatiska domstolar får meddela dom om de villkor som anges i artikel 19.2 är uppfyllda.

b) En ansökan om omprövning tillåts inte om den inges mer än ett år efter det att domen antogs.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Medlemsstaterna är parter i följande avtal eller arrangemang som uppfyller villkoren i artikel 20.2 i förordningen:

– Avtalet mellan Kroatien och Slovenien av den 7 februari 1994 om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil- och straffrättsliga ärenden.

Senaste uppdatering: 19/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Italien

Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Sätt på vilka handlingar kan tas emot: post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret kan fyllas i på italienska, franska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala delgivningsmyndigheten vid appellationsdomstolen i Rom.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tfn.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Handlingar som skall delges i Italien måste sändas med post och återsänds på samma sätt till det sändande organet.

Språk: enheten kan kommunicera på italienska, franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Utöver italienska kan ansökan (standardformulär) fyllas i på franska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Italien har inte för avsikt att avvika från denna artikel.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Det formulär som styrker att delgivning skett på korrekt sätt får avfattas på italienska, franska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Italien avser för närvarande inte ta ut någon avgift för delgivning av handlingar från andra länder.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Italien motsätter sig att personer som är bosatta i en annan medlemsstat delges handlingar av diplomater eller konsulära tjänstemän (utom vid delgivning till italienska medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat).

Italien motsätter sig att personer som är bosatta i Italien delges handlingar av en medlemsstats diplomatiska eller konsulära tjänstemän, utom vid delgivning till medborgare i denna medlemsstat.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Ingenting hindrar att en person som har ett intresse att bevaka i ett rättsligt förfarande låter delge handlingar direkt via tjänstemän i den mottagande staten.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Italien har inte för avsikt att avge någon förklaring i enlighet med punkterna 2 och 4.

Senaste uppdatering: 02/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Cypern

Artikel 2.1 - Översändande organ

Ministry of Justice and Public Order
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nikosia
Cypern

Tfn: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Ministry of Justice and Public Order
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nikosia
Cypern

Tfn: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Post, fax, e-post

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Grekiska och engelska

Artikel 3 - Central enheter

Ministry of Justice and Public Order
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nikosia

Cypern

Tfn: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 4 - Översändande av handlingar

För det nationella delgivningsförfarandet bör det sändande organet inge formuläret i bilaga I i två exemplar märkta FOR SERVICE respektive FOR RETURN.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I cypriotisk rätt fastställs inte särskilda perioder inom vilka handlingar måste delges.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Engelska

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

21,00 euro för varje handling.

Betalning av avgiften bör göras via banköverföring till följande bankkonto hos ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning:

Konto: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Alla ansökningar om delgivning av handlingar måste ske på ovanstående sätt. Om ansökningar inte åtföljs av betalning av avgiften och ett kvitto på betalningen från banken skickas de tillbaka och beaktas inte.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Cypern motsätter sig inte sådan delgivning.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning är tillåten enligt cypriotisk rätt.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

På begäran av sökanden kan domare själva avgöra om en dom ska meddelas, förutsatt att alla villkor som anges i artikeln är uppfyllda.

Ansökningar om omprövning måste inges inom ett år, men måste inges i rimlig tid efter det att svaranden har fått kännedom om avgörandet.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt

Senaste uppdatering: 08/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Lettland

Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Den 1 januari 2019 ändrades den lettiska civilprocesslagen med avseende på delgivning av utländska rättegångshandlingar och andra handlingar i Lettland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000. Den myndighet som tar emot och verkställer framställningar om delgivning av utländska handlingar är numera rådet för edsvurna delgivningsmän (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome) i Lettland. Dessutom har det fastställts en avgift på 113,97 euro (inkl. moms) för varje framställning om delgivning. Denna ska betalas genom banköverföring och eventuella kostnader för överföringen ska bäras av den person som betalar den fasta delgivningsavgiften.

Behörig central enhet är:

Rådet för edsvurna delgivningsmän i Lettland (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Address: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Tfn: (+371) 67290005 Fax: ( +371) 67290006

e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterdocuments@lzti.lv

Bankuppgifter:

Registreringsnummer: 90001497619

Registrerad adress: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Swiftkod: HABALV22

Föremål för betalningen: uppgifter om adressaten

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Framställningar från andra medlemsstater om delgivning av handlingar och intyg om delgivning av handlingar godtas på lettiska om de sänds per post.

Delgivning med hjälp av de övriga standardformulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 får även göras med hjälp av andra kommunikationsmedel som den relevanta lettiska domstolen har tillgång till.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Förutom lettiska godtas även standardformulär som har fyllts i på engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är rådet för edsvurna delgivningsmän i Lettland (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Address: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Tfn: (+371) 67290005 Fax: ( +371) 67290006

e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterdocuments@lzti.lv

Artikel 4 - Översändande av handlingar

I Lettland godtas en ansökan om delgivning av handlingar som har gjorts på standardformuläret i bilaga I till förordningen om den inges på lettiska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt artikel 56.1 i den lettiska civilprocesslagen anses en person – när rättsliga handlingar har delgetts i enlighet med det förfarande som anges i artikel 56, med undantag av den situation som avses i punkt 9 i den artikeln – ha delgetts tid och plats för en domstolsförhandling eller processuell åtgärd, eller innehållet i den relevanta handlingen, och anses rättsliga handlingar delgivna

1) den dag personen mottog dem i enlighet med artikel 56.3. 56.7 eller 56.8 i lagen,

2) den dag personen vägrade att ta emot dem (artikel 57),

3) den sjunde dagen efter att de sänts iväg, om de sänts med vanlig post,

4) den tredje dagen efter att de sänts iväg, om de sänts med e-post,

5) den tredje dagen efter att de sänts iväg, när delgivningen sker online.

Huruvida de rättsliga handlingarna delges en fysisk person på dennes bostadsadress, på en annan adress som denne uppgett, på en adress som har angetts för kommunikation med domstolen eller på en juridisk persons registrerade företagsadress, och ett mottagningsbevis erhålls från posten eller handlingarna återsänds, påverkar enligt punkt 2 i ovannämnda artikel inte i sig det faktum att handlingarna har delgetts. Adressaten kan vederlägga antagandet att handlingar har delgetts den sjunde dagen efter avsändandet om de har sänts med vanlig post och den tredje dagen från avsändandet om de har sänts med e-post eller delgetts online genom att ange att objektiva skäl bortom adressatens kontroll hindrade honom eller henne från att ta mot handlingarna på den angivna adressen.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

I Lettland godtas ett delgivningsintyg som har utfärdats med hjälp av standardformuläret i bilaga I till förordningen om det inges på lettiska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

I Lettland delges handlingar i enlighet med artikel 11.2 a i förordningen. En avgift på 113,97 euro (inkl. moms) uttas för varje framställning om delgivning. Denna ska betalas genom banköverföring och eventuella kostnader för överföringen ska bäras av den person som betalar den fasta delgivningsavgiften.

Bankuppgifter:

Registreringsnummer: 90001497619

Registrerad adress; Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Swiftkod: HABALV22

Föremål för betalningen: uppgifter om adressaten

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Lettland motsätter sig delgivning av handlingar enligt artikel 13.1 i förordningen, förutom i de fall handlingarna delges medborgare i den aktuella medlemsstaten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Enligt lettisk lagstiftning får handlingar inte delges enligt artikel 15 i förordningen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots vad som stadgas i artikel 19.1 i förordningen får en lettisk domstol eller domare Meddela dom även om inget delgivningsintyg eller mottagningsbevis har mottagits, förutsatt att villkoren i artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda. I Lettland anges ingen tidsperiod efter vilken det inte längre går att inge ansökningar om att en prövning av saken ska medges utan hinder av att fullföljdstiden har gått ut, förutsatt att villkoren i artikel 19.4 i förordningen är uppfyllda.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Lettland har ingått två sådana avtal:

1) Avtalet mellan Lettland och Polen om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil-, familje-, arbets- och straffrättsliga ärenden.

2) Avtalet om rättsligt bistånd och rättsförhållanden mellan Lettland, Litauen och Estland.

Senaste uppdatering: 23/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Litauen

Artikel 2.1 - Översändande organ

Alla allmänna domstolar i Litauen som handlägger civil- och straffrättsliga ärenden är behöriga att översända handlingar till en utländsk stat i enlighet med förordning (EG) nr 1397/2007 och 1965 års Haagkonvention.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Det organ som utsetts att ta emot ansökningar från andra medlemsstater om delgivning av handlingar i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1393/2007 är den litauiska kammaren för exekutionstjänstemän.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Rättsliga och utomrättsliga handlingar får sändas med post eller fax.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Litauen godtar formulär som har fyllts i på litauiska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet för de uppgifter som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 1393/2007 är Litauens justitieministerium.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litauen

Tfn: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-post: rastine@tm.lt

Artikel 4 - Översändande av handlingar

De språk som Litauen godtar för ifyllandet av standardformuläret i bilaga I till förordningen är litauiska och engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I litauisk lagstiftning fastställs inga särskilda tidsfrister för delgivning av handlingar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

De språk som Litauen godtar för ifyllandet av standardformuläret i bilaga I till förordningen är litauiska och engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Litauen tar ut en avgift på 110 euro för de tjänster som avses i artikel 11.2 a i förordningen.

Avgiften ska betalas till det mottagande organets konto, dvs. till den litauiska kammaren för exekutionstjänstemän

Litauiska kammaren för exekutionstjänstemän

Adress: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litauen.

Bank: Luminor Bank AB, bankkod 40100, Swift-kod AGBLLT2X, kontonummer: LT92 4010 0424 0031 5815, bolagsnummer 126198978.

Tfn +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@antstoliurumai.lt, Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.anstoliurumai.lt/

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

De litauiska myndigheterna motsätter sig delgivning av handlingar inom sitt territorium på det sätt som beskrivs i artikel 13, om inte handlingarna ska delges en medborgare i den stat som handlingarna kommer ifrån.

Artikel 15 - Direkt delgivning

De litauiska myndigheterna meddelar att delgivning av handlingar på det sätt som beskrivs i artikel 15 inte är tillåten i Litauen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

De litauiska myndigheterna meddelar att de litauiska domstolarna får meddela dom även om inget delgivningsintyg eller mottagningsbevis har erhållits om samtliga villkor i artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda.

De litauiska myndigheterna förklarar att ansökningar om att prövning av saken ska medges utan hinder av fullföljdstidens utgång, i den mening som avses i artikel 19.4 i förordningen, inte prövas om de inges mer än ett år efter dagen för domen.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Litauen har inte ingått några avtal eller överenskommelser med medlemsstater för att påskynda eller förenkla översändandet av handlingar, i den mening som avses i artikel 20.2.

Senaste uppdatering: 28/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Luxemburg

Artikel 2.1 - Översändande organ

Handlingar kan delges av ett exekutionsbiträde (huissier). Denna form av delgivning kallas på franska signification.

En förteckning över exekutionsbiträden finns på följande webbplats:

http://www.huissier.lu/members.php

Handlingar kan även delges av en registrator (greffier) vid en domstol. För denna form av delgivning används den mer allmänna termen översändning (notification).

Mer information finns på följande webbplats:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och skrivelser eller andra handlingar som rör delgivning av handlingar bör därför inte ställas till justitieministeriet.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

En förteckning över exekutionsbiträden finns på följande webbplats:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot

post, e-post, fax eller telefon.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Franska och tyska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är den allmänna åklagaren (Parquet Général) vid Högsta domstolen (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postadress: L-2080 Luxembourg

Tfn: (352) 47 59 81-336

Fax: (352) 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Språk: Franska och tyska.

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och skrivelser eller andra handlingar som rör delgivning av handlingar bör därför inte ställas till justitieministeriet.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Luxemburg godtar ansökningsformulär (standardformulär) som har fyllts i på franska eller tyska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt luxemburgsk lagstiftning måste en handling delges inom en bestämd period, i enlighet med artiklarna 8.3 och 9.2 i förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007.

Om handlingen delges personligen av ett exekutionsbiträde (signification), måste delgivningsmeddelandet (exploit) ange dagen för delgivningen, dvs. den dag då delgivningsmeddelandet levereras till adressaten eller till adressatens hemadress, eller den dag handlingen lämnas på adressatens hemadress.

Om adressaten vägrar att ta emot kopian av den handling som ska delges gör exekutionsbiträdet en notering om detta i delgivningsmeddelandet. I så fall anses handlingen ha delgetts den dag den presenterades för adressaten.

Om den person som ska delges handlingen inte har någon känd hem- eller vistelseadress, upprättar exekutionsbiträdet en delgivningsrapport (procès-verbal) med en detaljerad redogörelse av vilka åtgärder som har vidtagits för att hitta adressaten. Handlingen anses ha delgetts när rapporten upprättas.

Om handlingen delges genom ett rekommenderat brev (notification) tillämpar Luxemburg ett dubbelt datumsystem.

Olika datum används för avsändaren respektive adressaten.

För avsändaren är delgivningsdagen den dag handlingen skickades.

För adressaten är delgivningsdagen den dag handlingen levereras till adressaten.

Om adressaten vägrar att ta emot det rekommenderade brevet gör posttjänstemannen en notering om detta i mottagningsbeviset och returnerar det rekommenderade brevet tillsammans med mottagningsbeviset. I så fall anses handlingen ha delgetts den dag det rekommenderade brevet presenterades för adressaten.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Luxemburg godtar ansökningsformulär (standardformulär) som har fyllts i på franska eller tyska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Schablonbeloppet har fastställts till 138 euro.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Luxemburg motsätter sig att deras diplomatiska eller konsulära tjänstemän direkt delger rättsliga och utomrättsliga handlingar i en annan medlemsstat.

Luxemburg motsätter sig även att diplomatiska eller konsulära tjänstemän från andra medlemsstater delger sådana handlingar på dess territorium, förutom i de fall handlingen ska delges en person som är medborgare i den medlemsstat som handlingen härrör från.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Luxemburg tillåter direkt delgivning enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1393/2007.

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och skrivelser eller andra handlingar som rör delgivning av handlingar bör därför inte ställas till justitieministeriet.

Exekutionsbiträdena är behöriga att delge handlingarna.

Exekutionstjänstemän i den mottagande staten är inte ansvariga för att se till att den handling som den berörda personen direkt har överlämnat har korrekt form och innehåll. De ansvarar endast för de formaliteter och förfaranden som de tillämpar när de delger handlingar i den mottagande staten.

En förteckning över exekutionsbiträden finns på följande webbplats:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan hinder av artikel 19.1 får luxemburgska domstolar meddela dom om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda.

Enligt artikel 19.4 får en ansökan om omprövning avvisas om den inte ingetts inom rimlig tid – vilket är upp till domaren att bedöma – från det att svaranden fick kännedom om domen eller fullföljdstiden upphörde. Ansökningar får inte inges mer än ett år efter att dom delgivits.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

/

Senaste uppdatering: 24/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Ungern

Artikel 2.1 - Översändande organ

I Ungern är sändande organ

 • för rättegångshandlingar den domstol vid vilken den handling som ska delges upprättades,
 • för notariehandlingar den notarie vid vilken handlingen upprättades, och
 • för utomrättsliga handlingar ministern med ansvar för rättsväsendet.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

I Ungern är mottagande organ

 • den distriktsdomstol som har territoriell behörighet enligt den bostadsadress till mottagaren som anges i begäran om rättshjälp (lakcím szerint illetékes járásbíróság), i Budapest den centrala distriktsdomstolen i Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság), och
 • det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Det mottagande organet godtar handlingar som lämnas med post, med fax eller på elektronisk väg.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Ungerska, tyska, engelska och franska.

Artikel 3 - Central enheter

I Ungern utförs det centrala organets arbetsuppgifter av ministern med ansvar för rättsväsendet.

Justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium)

Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Besöksadress: Kossuth Lajos tér 2–4., H-1055 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax +36 1 795 0463

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsternmfo@im.gov.hu

Språk: ungerska, tyska, engelska och franska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Utöver ungerska godtas även tyska, engelska och franska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Inte tillämpligt i Ungern.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Utöver ungerska godtas även tyska, engelska och franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Domstolar delger handlingar utan kostnad.

En exekutionstjänsteman delger handlingar mot en avgift på 7 500 ungerska forint (HUF). Avgiften ska betalas i förskott genom banköverföring till nedanstående konto och kvitto på överföringen ska bifogas ansökan.

 • Kontohavare: det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet
 • Bank: Budapest Bank Nyrt.
 • SWIFT (BIC-kod): BUDAHUHB
 • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
 • Ange följande i meddelandefältet: ansökans KU2-referensnummer, mottagarens namn.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I Ungerns tillämpas delgivning enligt artikel 13 endast om mottagaren är medborgare i den sändande medlemsstaten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

I Ungern genomförs delgivning enligt artikel 15 i förordningen i enlighet med de bestämmelser som gäller för exekutionstjänstemäns delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

I vissa fall får ungerska domstolar meddela dom, förutsatt att alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

I Ungern är tidsfristen för att inge en ansökan enligt artikel 19.4 ett år.

Senaste uppdatering: 29/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Malta

Artikel 2.1 - Översändande organ

Office of the State Advocate

Adress: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Postkod: VLT1190

Tfn: +356 2568 3105

Fax: +356 2123 7281

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Office of the State Advocate

Adress: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Postkod: VLT1190

Tfn.: +356 2568 3105

Fax: +356 2123 7281

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar tas emot på följande sätt: Originalhandlingar tillsammans med bilaga 1 till förordning (EG) nr 1393/2007 och bankkvittot ska skickas med post. Kopior kan skickas på förhand med fax och/eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret kan fyllas i på engelska eller maltesiska.

Artikel 3 - Central enheter

Office of the State Advocate

Mainguard Building

St George’s Square

Valletta VLT1190

Tfn: +356 2568 3105

Fax: +356 2123 7281

Geografisk behörighet: Malta och Gozo

Mottagning, kommunikation och språkkunskaper: Engelska

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Engelska

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Malta har för avsikt att avvika från artikel 9.2 eftersom den inte överensstämmer med den maltesiska processrätten.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Engelska

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

De kostnader som avses i artikel 11.2 i förordningen uppgår till ett fast belopp på 50 euro för varje delgiven handling.

Avgiften måste betalas innan delgivningen utförs. En framställan som inte åtföljs av betalningskvitto från bank returneras utan vidare handläggning. Avgiften ska erläggas genom banköverföring till åklagarmyndighetens kansli med nedanstående bankuppgifter.

Bankens namn: Central Bank of Malta

Kontobeteckning: AG Office – Receipt of Service Documents

Kontonummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift-kod: MALTMTMT

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Vi motsätter oss detta.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Vi godtar detta.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Inte möjligt eftersom det krävs bevis på delgivning. Men om en dom har meddelats mot en person utan att denne vederbörligen har underrättats på förhand genom stämning, kan han eller hon inom tre månader efter domen begära att saken tas upp till förnyad prövning.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Inga.

Senaste uppdatering: 06/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Nederländerna

Artikel 2.1 - Översändande organ

Alla exekutionsbiträden i Nederländerna är översändande organ. Sök efter ett översändande organ via https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Alla exekutionsbiträden och centralmyndigheten i Nederländerna är mottagande organ. Sök efter ett mottagande organ via https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Exekutionsbiträden får ta emot handlingar via post. De mottagande organ vars fax- eller e-postadress anges i bilagan får även ta emot handlingar via fax eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artikel 3 - Central enheter

Centralmyndighet är de nederländska exekutionsbiträdenas sammanslutning (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adress:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR HAAG

Nederländerna

Tfn: + 31 70 890 35 30

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterkbvg@kbvg.nl

Webbadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.kbvg.nl/

Centralmyndigheten får ta emot/översända handlingar på nederländska eller engelska via post, e-post eller telefon.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Om en handling ska delges i Nederländerna inom en viss tid, fastställs det datum som den sökande ska iaktta enligt nederländsk lagstiftning.

Om en handling enligt en EU-medlemsstats lagstiftning ska handläggas inom viss tid, fastställs det datum som den sökande ska iaktta enligt den statens lagstiftning.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Den fasta kostnaden för att anlita ett exekutionsbiträde eller annan person som är behörig enligt lagen i den mottagande medlemsstaten är 65 euro.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Nederländerna motsätter sig inte att en medlemsstat delger rättegångshandlingar till personer som är bosatta i Nederländerna, utan användande av tvångsmedel, direkt genom sina egna diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning av ett exekutionsbiträde med stöd av artikel 15 i förordningen är tillåtet för personer som är bosatta i Nederländerna.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Med undantag av vad som sägs i artikel 19.1 får domare i Nederländerna meddela ett avgörande om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om att få saken prövad utan hinder av att den tid som avses i artikel 19.4 i förordningen har gått ut kan prövas om ansökan inges inom ett år från den dag avgörandet meddelades.

Senaste uppdatering: 01/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Österrike

Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Följande kommunikationsmedel får användas:

 • post
 • andra leveranstjänster (t.ex. budfirmor)
 • fax

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är det federala justitieministeriet (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
1070 Wien

Tfn: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-post: team.z@justiz.gv.at

Språk: tyska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Standardansökningsformulär (formuläret i bilaga I) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I österrikisk rätt finns det såvitt vi vet för närvarande inga bestämmelser om handlingar av den typ som avses i artiklarna 8.3 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Intyg (formuläret i bilaga I) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Inga fasta avgifter tas ut.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Österrike motsätter sig inte delgivning enligt artikel 13.1.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning av rättegångshandlingar genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den mottagande medlemsstaten är inte tillåten enligt österrikisk rätt.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots vad som sägs i artikel 19.1 får domstolar i Österrike meddela dom om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda.

Österrike avser inte att fastställa en tidsfrist i den mening som avses i artikel 19.4 sista stycket för att lämna in en ansökan om omprövning när fullföljdsfristen har löpt ut.

Senaste uppdatering: 13/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Polen

Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Behörig domstol är distriktsdomstolen (sąd rejonowy) i den domkrets där delgivningen ska ske.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan endast tas emot per post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret kan fyllas i på polska, engelska eller tyska.

Artikel 3 - Central enheter

Ministry of Justice

Department for International cooperation and European Law

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tfn/fax: +48 22 6280949 01

Följande språk behärskas: polska, engelska, tyska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

De språk som kan användas för att fylla i formuläret i bilaga I är polska, engelska och tyska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt polsk lagstiftning fordras det inte att en handling delges inom en viss tidsfrist.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

De språk som kan användas för att fylla i formuläret i bilaga I är polska, engelska och tyska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Inga avgifter tas ut för delgivning av handlingar.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Handlingar får delges på polskt territorium genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän endast om de ska delges en medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Den typ av delgivning som avses i denna artikel är inte tillåten på polskt territorium.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

En ansökan om att en domstol ska medge att en sak får prövas utan hinder av att fullföljdstiden utgått, som lämnats in mer än ett år efter avgörandet, behandlas endast i undantagsfall.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 12/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Portugal

Artikel 2.1 - Översändande organ

Portugal har utsett följande till sändande organ:

– Distriktsdomstolarna (Tribunais Judiciais de Comarca).

– Registratorer (Conservadores).

– Notarier (Notários).

– Exekutionstjänstemän (Agentes de execução) (OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução).

– Juridiska ombud (Mandatários Judiciais).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Portugal har utsett följande till mottagande organ:

– Den allmänna avdelningen (Juízo de Competência Genérica) eller den lokala civilrättsliga avdelningen (Juízo local cível), om sådan finns, vid behörig distriktsdomstol.

– Exekutionstjänstemän (Agentes de execução).

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingarna får skickas per post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Portugal godtar formulär som fyllts i på portugisiska, engelska eller spanska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enheten i Portugal är generaldirektoratet för rättskipning (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Av. D. João II, 1.08.01 D/E
PT – 1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217906200; +351 217906223

Fax: +351 211545100/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: http://www.dgaj.mj.pt/

Språk som talas: portugisiska, spanska, franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Portugal godtar formulär som fyllts i på portugisiska, engelska eller spanska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

När det gäller artiklarna 8.3 och 9.2 i förordningen anges det i artikel 323 i den portugisiska civillagen att tidsfristen avbryts fem dagar efter att delgivning begärts när det inte är möjligt att delge handlingarna av skäl som inte kan tillskrivas den sökande.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Portugal godtar intyg som fyllts i på portugisiska, engelska eller spanska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivning av rättegångshandlingar från en annan medlemsstat ger generellt sett inte upphov till några avgifter eller kostnader som ska betalas om handlingarna skickas till domstolarna.

Om handlingarna delges personligen av en domstolstjänsteman eller exekutionstjänsteman kommer följande kostnader att tillämpas:

1. Exekutionstjänstemän:

Om delgivning sker: 76 euro

Om delgivning inte sker (dvs. om den person som ska delges handlingarna inte bodde på adressen i fråga eller om adressen inte fanns): 50,50 euro

2. Domstolstjänstemän:

Om delgivning sker: 51 euro

Om delgivning inte sker (dvs. om den person som ska delges handlingarna inte bodde på adressen i fråga eller om adressen inte fanns): ingen betalning krävs.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Portugal motsätter sig att en annan medlemsstat delger handlingar i mål och ärenden på portugisiskt territorium på konsulär eller diplomatisk väg, om inte den person som ska delges handlingarna är medborgare i denna medlemsstat.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Enligt portugisisk lag är det inte tillåtet med direkt delgivning enligt artikel 15 i förordningen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19.1 får portugisisk domstol meddela avgörande om alla de villkor som anges i punkt 2 i denna artikel är uppfyllda.

När det gäller artikel 19.4 måste ansökningar om omprövning utan hinder av att fullföljdstiden utgått inges inom ett år från datumet för det bestridda beslutet. Ansökningar kommer inte att godtas efter detta datum.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Avtal i vilka medlemsstater är parter:

– Avtalet mellan Republiken Portugal och Konungariket Spanien om rättsligt samarbete i straff- och civilrättsliga frågor av den 19 november 1997.

Andra avtal i vilka Portugal är part:

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Angola av den 30 augusti 1995.

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Republiken Kap Verde av den 2 februari 2003.

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao av den 1 juli 2001.

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Guinea-Bissau av den 5 juli 1988.

– Avtalet om rättsligt och juridiskt samarbete med Moçambique av den 12 april 1990.

– Rättsligt avtal med São Tomé och Príncipe av den 23 mars 1976.

Senaste uppdatering: 14/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Rumänien

Artikel 2.1 - Översändande organ

Sändande organ i Rumänien är alla rumänska domstolar som får delge rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden direkt till mottagande organ i EU:s medlemsstater: distriktsdomstolar, tribunaler, appellationsdomstolar, högsta kassationsdomstolen.

Notarier, exekutionstjänstemän och andra myndigheter vars behörighet omfattar delgivning av handlingar utomlands, översänder framställningar via den distriktsdomstol inom vars domkrets de har sitt registrerade kontor eller säte (artikel 32.1 a och b i lag nr 189/2003 om internationell rättslig hjälp i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Det organ i Rumänien som mottar framställningen om delgivning av handlingar från medlemsstaterna i EU är den distriktsdomstol inom vars domkrets adressaten är bosatt eller har sitt säte (artikel 32.1 c i lag nr 189/2003 om internationell rättslig hjälp i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur).

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Framställningar med bilagor kan sändas med post eller via fax.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Rumänien godtar, utöver formulär som fyllts i på rumänska, även standardansökningsformulär som fyllts i på engelska och franska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala enheten i Rumänien är justitieministeriet (Ministerul Justiţiei).

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară (direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tfn: +40372041077; Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială (avdelningen för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)

Tfn: +40372041083; Tfn: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Rumänien godtar, utöver formulär som fyllts i på rumänska, även standardansökningsformulär som fyllts i på engelska och franska.

Framställningar med bilagor kan sändas med post eller via fax.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Rumänien godtar, utöver delgivningsintyg på rumänska, även delgivningsintyg på engelska och franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivning av rättegångshandlingar utförs kostnadsfritt, och på domstolens eget initiativ, av domstolens delgivningsmän eller av någon annan anställd vid domstolen eller, om detta inte är möjligt, per post som rekommenderad försändelse med deklarerat innehåll och i ett förseglat kuvert, tillsammans med ett mottagningsbevis/en delgivningsrapport och ett delgivningsmeddelande. På den berörda partens begäran och bekostnad kan rättegångshandlingar delges av domstolen via exekutionstjänstemän eller med kurirpost (artikel 154.1, 4 och 5 i civilprocesslagen). Exekutionstjänstemännens avgifter uppgår till mellan  20 och 400 rumänska lei. Jfr justitieministerns beslut nr 2550 av den 14 november 2006 om godkännande av minimi- och maximiavgifter för tjänster som tillhandahålls av exekutionstjänstemän.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Rumänien förklarar att utländska diplomatiska eller konsulära tjänstemän endast får delge rättegångshandlingar och andra handlingar på den rumänska statens territorium till personer som är medborgare i den stat som de representerar.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Rumänien motsätter sig den möjlighet till direkt delgivning som föreskrivs i artikel 15.1.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Domstolarna i Rumänien kan, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19.1, fatta beslut endast om alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om omprövning enligt artikel 19.4 kan lämnas inom ett år efter det att beslutet fattades.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 17/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Slovenien

Artikel 2.1 - Översändande organ

De översändande organen är lokala domstolar (okrajna sodišča), distriktsdomstolar (okrožna sodišča), arbets- och socialdomstolen (delovno in socialno sodišče), förvaltningsdomstolen (upravno sodišče), appellationsdomstolar (višja sodišča), högsta domstolen (Vrhovno sodišče), författningsdomstolen (Ustavno sodišče) och justitiekanslerämbetet (Državno odvetništvo).

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Samtliga distriktsdomstolar är mottagande organ.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Slovenien godtar standardformulär på slovenska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Ministrstvo za pravosodje (justitieministeriet)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tfn: (+386) 1369 53 42

Fax: (+386) 1369 57 83

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstergp.mp@gov.si

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Slovenien godtar standardformulär på slovenska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Enligt slovensk lagstiftning måste inte en handling delges inom en viss period.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Slovenien godtar delgivningsintyg på slovenska eller engelska.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

 • Slovenien motsätter sig inte delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän på de villkor som fastställts i artikel 13.1.
 • Slovenien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar om personer som vistas i Slovenien genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän från en annan medlemsstat, utom när handlingen ska delges om en medborgare i den medlemsstat varifrån handlingen kommer.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Slovensk rätt tillåter inte direkt delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

En domare får utan hinder av artikel 19.1 i förordningen meddela avgörande även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att villkoren i artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda.

En ansökan om omprövning får inges inom ett år från den dag domen utfärdades.

Senaste uppdatering: 21/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Slovakien

Artikel 2.1 - Översändande organ

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

De slovakiska myndigheterna godtar skriftliga framställningar om delgivning, i pappersform.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

I enlighet med artikel 2.4 godtar Slovakien, utöver formulär som fyllts i på slovakiska, även formulär som fyllts i på tjeckiska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

The Ministry of Justice of the Slovak Republic

International Private Law Division (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovakien

Tfn: (421) 2 888 91 258

Fax: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Språk: slovakiska, tjeckiska, engelska, franska och tyska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Med hänvisning till artikel 4 godtar Slovakien, utöver formulär som fyllts i på slovakiska, även formulär som fyllts i på tjeckiska och engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Slovakien har inte någon kommentar rörande artiklarna 8.3 och 9.2 eftersom slovakisk lag inte innehåller något krav på att vissa handlingar ska delges inom en viss period på det sätt som anges i dessa artiklar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Med hänvisning till artikel 10 godtar Slovakien, utöver formulär som fyllts i på slovakiska, även formulär som fyllts i på tjeckiska och engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Handlingar delges i första hand av den domstol som har mottagit framställningen. Under vissa omständigheter får en domstol anförtro en stämningsman vid domstolen delgivningen av handlingarna. Om den stämningsman som domstolen anlitar är en exekutionstjänsteman (súdny exekútor) tas en fast avgift på 6,64 euro ut för varje handling som delges.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Slovakien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, om inte handlingarna ska delges personer som är medborgare i den medlemsstat där handlingarna upprättades.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Slovakisk rätt tillåter inte att personer med ett intresse av ett rättsligt förfarande låter delge rättegångshandlingar direkt från utlandet genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i Slovakien.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Slovakien förklarar i enlighet med artikel 19.2 att en domare, utan hinder av bestämmelserna i artikel 19.1, får meddela avgörande även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att samtliga villkor i den bestämmelsen är uppfyllda.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 20/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Finland

Artikel 2.1 - Översändande organ

Mottagande organ är tingsrätterna, marknadsdomstolen, hovrätterna, Högsta domstolen och justitieministeriet.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post, fax eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformuläret får fyllas i på finska, svenska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Justitieministeriet är central enhet.

Justitieministeriet

PL 25

FIN-00023 Statsrådet

Tfn: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority@om.fi

Handlingar kan skickas via post, fax eller e-post.

Språk: finska, svenska, engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Standardformuläret får fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I enlighet med artikel 9.3 meddelar Finland kommissionen att det inte har för avsikt att tillämpa bestämmelserna i artikel 9.1 och 9.2. I sin nuvarande form saknar bestämmelserna i denna artikel betydelse för landets rättssystem och kan i praktiken därför inte tillämpas i Finland.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Intyget får fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Ingen avgift tas ut av det utländska sändande organet.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Finland motsätter sig inte denna typ av delgivning.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Finland motsätter sig inte denna typ av delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Eftersom Finland inte har för avsikt att avge den förklaring som avses i artikel 19.2 får de finska domstolarna inte meddela domar i ärenden enligt artikel 19.2. Följaktligen finns det inte något behov av den förklaring som avses i artikel 19.4.

Senaste uppdatering: 03/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Delgivning och översändning av handlingar - Sverige

Artikel 2.1 - Översändande organ

Domstolar, kronofogdemyndigheter samt andra svenska myndigheter som skall delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post, telefax eller på annat sätt efter överenskommelse i det enskilda fallet. Kontakt kan även tas per telefon.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformulären kan fyllas i på svenska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom svenska godtas engelska på formulären.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

N/A

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom svenska godtas engelska på delgivningsbevisformulären.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Sverige avser inte att fastställa någon avgift för anlitande av stämningsman eller annan behörig person.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Sverige godtar delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Svensk rätt tillåter i vissa fall att en person med intresse i ett rättsligt förfarande låter delge handlingar i mål och ärenden omedelbart genom tjänstemän eller andra behöriga personer.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Svenska domstolar får inte meddela ett avgörande då villkoren i artikel 19.2 men inte 19.1 är uppfyllda. Sverige avser inte att avge någon förklaring enligt artikel 19.4.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Nordisk överenskommelse den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).

Senaste uppdatering: 12/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.