Delgivning och översändning av handlingar

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Artikel 2.1 - Översändande organ

Domstolar, kronofogdemyndigheter samt andra svenska myndigheter som skall delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post, telefax eller på annat sätt efter överenskommelse i det enskilda fallet. Kontakt kan även tas per telefon.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Standardformulären kan fyllas i på svenska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom svenska godtas engelska på formulären.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

N/A

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom svenska godtas engelska på delgivningsbevisformulären.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Sverige avser inte att fastställa någon avgift för anlitande av stämningsman eller annan behörig person.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Sverige godtar delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Svensk rätt tillåter i vissa fall att en person med intresse i ett rättsligt förfarande låter delge handlingar i mål och ärenden omedelbart genom tjänstemän eller andra behöriga personer.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Svenska domstolar får inte meddela ett avgörande då villkoren i artikel 19.2 men inte 19.1 är uppfyllda. Sverige avser inte att avge någon förklaring enligt artikel 19.4.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Nordisk överenskommelse den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).

Senaste uppdatering: 12/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.