Delgivning och översändning av handlingar

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Alla exekutionsbiträden i Nederländerna är översändande organ. Sök efter ett översändande organ via https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Alla exekutionsbiträden och centralmyndigheten i Nederländerna är mottagande organ. Sök efter ett mottagande organ via https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Exekutionsbiträden får ta emot handlingar via post. De mottagande organ vars fax- eller e-postadress anges i bilagan får även ta emot handlingar via fax eller e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artikel 3 - Central enheter

Centralmyndighet är de nederländska exekutionsbiträdenas sammanslutning (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adress:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR HAAG

Nederländerna

Tfn: + 31 70 890 35 30

E-post: kbvg@kbvg.nl

Webbadress: http://www.kbvg.nl/

Centralmyndigheten får ta emot/översända handlingar på nederländska eller engelska via post, e-post eller telefon.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Om en handling ska delges i Nederländerna inom en viss tid, fastställs det datum som den sökande ska iaktta enligt nederländsk lagstiftning.

Om en handling enligt en EU-medlemsstats lagstiftning ska handläggas inom viss tid, fastställs det datum som den sökande ska iaktta enligt den statens lagstiftning.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

De språk som kan användas för att fylla i det formulär som avses i artikel 4.3 i förordningen och det delgivningsintyg som avses i artikel 10.2 i förordningen är engelska och tyska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Den fasta kostnaden för att anlita ett exekutionsbiträde eller annan person som är behörig enligt lagen i den mottagande medlemsstaten är 65 euro.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Nederländerna motsätter sig inte att en medlemsstat delger rättegångshandlingar till personer som är bosatta i Nederländerna, utan användande av tvångsmedel, direkt genom sina egna diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning av ett exekutionsbiträde med stöd av artikel 15 i förordningen är tillåtet för personer som är bosatta i Nederländerna.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Med undantag av vad som sägs i artikel 19.1 får domare i Nederländerna meddela ett avgörande om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda.

En ansökan om att få saken prövad utan hinder av att den tid som avses i artikel 19.4 i förordningen har gått ut kan prövas om ansökan inges inom ett år från den dag avgörandet meddelades.

Senaste uppdatering: 01/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats