Delgivning och översändning av handlingar

Artikel 2.1 - Översändande organ

Alla allmänna domstolar i Litauen som handlägger civil- och straffrättsliga ärenden är behöriga att översända handlingar till en utländsk stat i enlighet med förordning (EG) nr 1397/2007 och 1965 års Haagkonvention.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Det organ som utsetts att ta emot ansökningar från andra medlemsstater om delgivning av handlingar i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1393/2007 är den litauiska kammaren för exekutionstjänstemän.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Rättsliga och utomrättsliga handlingar får sändas med post eller fax.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Litauen godtar formulär som har fyllts i på litauiska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet för de uppgifter som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 1393/2007 är Litauens justitieministerium.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litauen

Tfn: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-post: rastine@tm.lt

Artikel 4 - Översändande av handlingar

De språk som Litauen godtar för ifyllandet av standardformuläret i bilaga I till förordningen är litauiska och engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I litauisk lagstiftning fastställs inga särskilda tidsfrister för delgivning av handlingar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

De språk som Litauen godtar för ifyllandet av standardformuläret i bilaga I till förordningen är litauiska och engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Litauen tar ut en avgift på 110 euro för de tjänster som avses i artikel 11.2 a i förordningen.

Avgiften ska betalas till det mottagande organets konto, dvs. till den litauiska kammaren för exekutionstjänstemän

Litauiska kammaren för exekutionstjänstemän

Adress: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litauen.

Bank: Luminor Bank AB, bankkod 40100, Swift-kod AGBLLT2X, kontonummer: LT92 4010 0424 0031 5815, bolagsnummer 126198978.

Tfn +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-post: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt/

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

De litauiska myndigheterna motsätter sig delgivning av handlingar inom sitt territorium på det sätt som beskrivs i artikel 13, om inte handlingarna ska delges en medborgare i den stat som handlingarna kommer ifrån.

Artikel 15 - Direkt delgivning

De litauiska myndigheterna meddelar att delgivning av handlingar på det sätt som beskrivs i artikel 15 inte är tillåten i Litauen.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

De litauiska myndigheterna meddelar att de litauiska domstolarna får meddela dom även om inget delgivningsintyg eller mottagningsbevis har erhållits om samtliga villkor i artikel 19.2 i förordningen är uppfyllda.

De litauiska myndigheterna förklarar att ansökningar om att prövning av saken ska medges utan hinder av fullföljdstidens utgång, i den mening som avses i artikel 19.4 i förordningen, inte prövas om de inges mer än ett år efter dagen för domen.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Litauen har inte ingått några avtal eller överenskommelser med medlemsstater för att påskynda eller förenkla översändandet av handlingar, i den mening som avses i artikel 20.2.

Senaste uppdatering: 28/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats