Delgivning och översändning av handlingar

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

I Ungern är sändande organ

  • för rättegångshandlingar den domstol vid vilken den handling som ska delges upprättades,
  • för notariehandlingar den notarie vid vilken handlingen upprättades, och
  • för utomrättsliga handlingar ministern med ansvar för rättsväsendet.

Artikel 2.2 - Mottagande organ

I Ungern är mottagande organ

  • den distriktsdomstol som har territoriell behörighet enligt den bostadsadress till mottagaren som anges i begäran om rättshjälp (lakcím szerint illetékes járásbíróság), i Budapest den centrala distriktsdomstolen i Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság), och
  • det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet.

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Det mottagande organet godtar handlingar som lämnas med post, med fax eller på elektronisk väg.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Ungerska, tyska, engelska och franska.

Artikel 3 - Central enheter

I Ungern utförs det centrala organets arbetsuppgifter av ministern med ansvar för rättsväsendet.

Justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium)

Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Besöksadress: Kossuth Lajos tér 2–4., H-1055 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax +36 1 795 0463

E-post: nmfo@im.gov.hu

Språk: ungerska, tyska, engelska och franska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Utöver ungerska godtas även tyska, engelska och franska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Inte tillämpligt i Ungern.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Utöver ungerska godtas även tyska, engelska och franska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Domstolar delger handlingar utan kostnad.

En exekutionstjänsteman delger handlingar mot en avgift på 7 500 ungerska forint (HUF). Avgiften ska betalas i förskott genom banköverföring till nedanstående konto och kvitto på överföringen ska bifogas ansökan.

  • Kontohavare: det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet
  • Bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC-kod): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Ange följande i meddelandefältet: ansökans KU2-referensnummer, mottagarens namn.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I Ungerns tillämpas delgivning enligt artikel 13 endast om mottagaren är medborgare i den sändande medlemsstaten.

Artikel 15 - Direkt delgivning

I Ungern genomförs delgivning enligt artikel 15 i förordningen i enlighet med de bestämmelser som gäller för exekutionstjänstemäns delgivning.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

I vissa fall får ungerska domstolar meddela dom, förutsatt att alla villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

I Ungern är tidsfristen för att inge en ansökan enligt artikel 19.4 ett år.

Senaste uppdatering: 29/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats