Delgivning och översändning av handlingar

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Domstolar, exekutionstjänstemän, allmänna åklagarmyndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot

  • via post,
  • fax,
  • och e-post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret kan fyllas i på tjeckiska, slovakiska och engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor (internationella avdelningen vid justitieministeriet)

Vyšehradská 16

128 10 Prag 2

Tfn: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Förutom på tjeckiska godtas standardformulär ifyllda på slovakiska och engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I Tjeckien finns inte några sådana tidsgränser för delgivning av handlingar.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Förutom på tjeckiska godtas intyg avfattade på slovakiska och engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Delgivning i Tjeckien är avgiftsfri.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Tjeckien motsätter sig inte sådan delgivning inom sitt territorium.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Enligt tjeckisk lagstiftning är sådan delgivning inte möjlig på tjeckiskt territorium.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Artikel 19.2

Domstolar i Tjeckien kan utan hinder av artikel 19.1 meddela dom, även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte har mottagits, under förutsättning att samtliga villkor i artikel 19.2 är uppfyllda.

Artikel 19.4

I Tjeckien föreskrivs inte någon sådan tidsfrist.

Artikel 20 - Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Kommissionen kommer att tillställas texterna till följande fördrag:

  • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Polen om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Warszawa den 21 december 1987 och i kraft mellan Tjeckien och Polen.
  • Fördrag mellan Tjeckoslovakiska socialistiska republiken och Folkrepubliken Ungern om ömsesidig rättslig hjälp samt reglering av rättsförhållanden i civilrättsliga, familjerättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Bratislava den 28 mars 1989 och i kraft mellan Tjeckien och Polen.
  • Fördrag mellan Republiken Tjeckien och Republiken Slovakien om rättslig hjälp som lämnas av rättsliga organ och om reglering av vissa rättförhållanden i civilrättsliga och straffrättsliga frågor, undertecknat i Prag den 29 oktober 1992
  • Fördrag mellan Republiken Tjeckien och Förbundsrepubliken Tyskland om att ytterligare underlätta lämnandet av rättslig hjälp som utgår från Haagkonventionen rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen, ingången den 1 mars 1954, Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, ingången den 15 november 1965 samt Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur, ingången den 18 mars 1970
Senaste uppdatering: 29/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats