Vročanje listin

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 2(1) - Agencije pošiljateljice

Organi za pošiljanje so v Franciji sodni izvršitelji in sodna tajništva sodišč.

Člen 2(2) - Agencije prejemnice

Organi za sprejem so v Franciji samo sodni izvršitelji.

Člen 2(4)(c) - Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja: poštne pošiljke.

Člen 2(4)(d) - Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Francija sprejme standardni obrazec zaprosila iz Priloge I, če je izpolnjen v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člen 3 - Osrednji organ

Osrednji organ je urad za pravo Unije, mednarodno zasebno pravo in sodelovanje v civilnih zadevah (Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile – BDIP).

Naslov:

Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefon: +33 144776105

Telefaks: +33 144776122

E-naslov: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Znanje jezikov: francoščina in angleščina.

Člen 4 - Pošiljanje pisanj

Francija sprejme standardni obrazec zaprosila iz Priloge I, če je izpolnjen v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člena 8(3) in 9(2) - Roki za vročitev pisanj, določeni z nacionalno zakonodajo

Francija navaja, da je v skladu z njeno zakonodajo treba pisanje vročiti v določenem roku, kot je navedeno v členih 8(3) in 9(2).

Člen 10 - Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja

Potrdilo o vročitvi ali izvod vročenega pisanja se lahko izpolni v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člen 11 - Stroški vročitve

Fiksna taksa za storitev sodnega izvršitelja (huissier de justice) znaša 48,75 EUR (odlok z dne 26. februarja 2016). To takso je treba plačati pri vročitvi pisanj, razen če prosilec prejema pravno pomoč.

Člen 13 - Vročanje po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih

Francija nasprotuje vročanju sodnih pisanj s strani druge države članice na francoskem ozemlju po konzularni ali diplomatski poti, razen če je naslovnik pisanja državljan te države članice, iz katere pisanje izvira.

Člen 15 - Neposredno vročanje

Francija ne nasprotuje možnosti neposrednega vročanja pisanj, ki je predvidena v členu 15.

Člen 19 - Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na odstavek 1 lahko francoski sodnik izreče sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz odstavka 4 je treba vložiti v roku enega leta od odločbe.

Člen 20 - Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 20(2)

Haaška konvencija o civilnem postopku z dne 1. marca 1954;

Konvencija z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini;

Sporazum z dne 5. aprila 1967 med vlado Republike Francije in vlado Ljudske republike Poljske o poenostavitvi uporabe Haaške konvencije z dne 1. marca 1954;

Sporazum med Republiko Francijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o poenostavitvi uporabe Haaške konvencije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954, podpisan 29. oktobra 1969 v Beogradu;

Konvencija med Francosko republiko in Socialistično republiko Romunijo o medsebojni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana v Parizu 5. novembra 1974;

Dodatna konvencija o medsebojni pravni pomoči in sodelovanju med Republiko Francijo in Avstrijo k Haaški konvenciji o civilnem postopku z dne 1. marca 1954, podpisana 27. februarja 1979 na Dunaju;

Konvencija o medsebojni pravni pomoči v civilnih in družinskopravnih zadevah ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb med Francosko republiko in Ljudsko republiko Madžarsko, podpisana v Budimpešti 31. julija 1980;

Konvencija med vlado Francoske republike in vlado Češkoslovaške socialistične republike o medsebojni pravni pomoči ter priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih, družinskopravnih in gospodarskih zadevah, podpisana 10. maja 1984;

Konvencija o medsebojni pravni pomoči v civilnih zadevah med vlado Francoske republike in vlado Ljudske republike Bolgarije, podpisana v Sofiji 18. januarja 1989.

Zadnja posodobitev: 11/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču