Doručovanie písomností

Írsko

Autor obsahu
Írsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Írsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

V Írsku sú odosielajúcimi orgánmi súdni tajomníci grófstva, ktorých je 26 a ktorí sú súčasťou kancelárie obvodného súdu v každom grófstve.

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

V Írsku sú prijímajúcimi orgánmi súdni tajomníci grófstva, ktorých je 26 a ktorí sú súčasťou kancelárie obvodného súdu v každom grófstve.

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Dostupné spôsoby prijímania dokumentov: dokumenty možno zasielať poštou alebo prostredníctvom poskytovateľa služieb, napríklad poskytovateľa služieb expresného doručovania.

Komunikácia z administratívnych dôvodov sa môže uskutočniť aj faxom a telefonicky.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Štandardný formulár sa môže vyplniť v írskom alebo anglickom jazyku.

článok 3 - ústredný orgán

The Master (predseda súdu),

The High Court (Vyšší súd),

Four Courts

Dublin 7

Írsko

Komunikácia s podateľňou Vyššieho súdu môže prebiehať v anglickom alebo írskom jazyku prostredníctvom pošty alebo faxu na čísle (353-1) 872 56 69. S podateľňou Vyššieho súdu je takisto možná telefonická komunikácia na čísle (353-1) 888 60 00.

článok 4 - odosielanie písomností

Írsko akceptuje formuláre žiadostí (štandardný formulár) v írskom alebo anglickom jazyku.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Ustanovenia tohto odseku sa v írskom práve neuplatňujú

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Írsko akceptuje formuláre osvedčení v írskom alebo anglickom jazyku.

článok 11 - náklady doručenia

Ak sa požaduje osobné doručenie v súlade s článkom 11 ods. 2, takéto doručenie sa vykoná prostredníctvom právnickej kancelárie, súkromného vyšetrovateľa alebo právneho zástupcu za poplatok odsúhlasený stranami, ktorého výška je zvyčajne v rozmedzí 70 EUR až 100 EUR.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Írsko nemá proti tomu námietky.

článok 15 - priame doručenie

Írsko nebude vykonávať priame doručovanie.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže súd v Írsku vydať rozsudok aj v prípade, že nezískal žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní dokumentov, ak boli splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

V súvislosti s článkom 19 ods. 4 je úlohou súdu, aby sa ubezpečil, že žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty bola podaná v primeranej lehote po tom, ako sa odporca dozvedel o rozsudku.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Žiadne

Posledná aktualizácia: 10/04/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom