Doručovanie písomností

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ustanovenia článku 2 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Odosielajúcimi orgánmi sú vo Francúzsku súdni úradníci (huissiers de justice) a podateľne súdnych orgánov (greffes des tribunaux).

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Ustanovenia článku 2 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Prijímajúcimi orgánmi sú vo Francúzsku len súdni úradníci (huissiers de justice).

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Dostupné doručovacie prostriedky: pošta.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Francúzsko súhlasí s tým, že vzorové tlačivo žiadosti v prílohe I môže byť okrem francúzskeho jazyka vyplnené aj v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 3 - ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ústredným orgánom je Úrad pre vzájomnú právnu pomoc v občianskych a obchodných veciach.

Adresa:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefón: +33 (0)1 44 77 61 05

Fax: +33 (0)1 44 77 61 22

E-mailová adresa: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jazykové znalosti: francúzsky a anglický jazyk.

článok 4 - odosielanie písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Francúzsko súhlasí s tým, že vzorové tlačivo žiadosti v prílohe I môže byť okrem francúzskeho jazyka vyplnené aj v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

V prípade Francúzska platí, že v súlade s jeho právnymi predpismi musí byť písomnosť doručená v určenej lehote podľa článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Francúzsko súhlasí s tým, že osvedčenie o doručení alebo kópia doručených písomností môžu byť okrem francúzskeho jazyka vyplnené aj v jednom z týchto jazykov: anglický, nemecký, taliansky, španielsky.

článok 11 - náklady doručenia

Výška fixného poplatku spojeného so zapojením súdneho úradníka je stanovená na 48,75 EUR (uznesenie z 26. februára 2016). Zaslanie písomností musí byť sprevádzané príslušnou platbou okrem prípadov, keď je navrhovateľovi poskytovaná právna pomoc.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Francúzsko namieta proti využitiu tej možnosti na svojom území, aby iný členský štát mohol doručovať súdne písomnosti na francúzskom území konzulárnou alebo diplomatickou cestou, pokiaľ adresát písomnosti nie je štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa písomnosti vyhotovili.

článok 15 - priame doručenie

Francúzsko nenamieta proti možnosti priameho doručovania podľa článku 15 ods. 1.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže francúzsky sudca rozhodnúť, či sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 2.

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty podľa odseku 4 musí byť podaná do jedného roka od rozhodnutia.

článok 20 - dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 20 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Tieto informácie nie sú k dispozícii

Posledná aktualizácia: 01/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom