Serving documents

National information and online forms concerning Regulation No. 1393/2007

General information

Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), and repealing Council Regulation (EC) No 1348/2000 seeks to improve and expedite the transmission of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters for service between the Member States.

The Regulation applies between all Member States of the European Union including Denmark, which confirmed its intention to implement the content of the Regulation by means of a declaration based on a parallel agreement concluded with the European Community.

The Regulation provides for different ways of transmitting and serving documents: transmission through transmitting and receiving agencies, transmission by consular or diplomatic channels, service by postal services and direct service.

Transmitting Agencies are competent for the transmission of judicial or extrajudicial documents to be served in another Member State. Receiving Agencies are competent for the receipt of judicial or extrajudicial documents from another Member State. The Central Body is responsible for supplying information to the transmitting agencies and seeking solutions to any difficulties which may arise during transmission of documents for service.

The Regulation provides for seven forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters

The Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Comunicarea / notificarea actelor - Belgia

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloace de primire a actelor de care dispun aceste entități: poștă, telefon, fax, e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Limbile acceptate pentru completarea formularului-tip: franceză, neerlandeză, germană și engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Camera Națională a Executorilor Judecătorești.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Tel.: (32-2) 538 00 92

Fax: (32-2) 539 41 11

E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Informațiile pot fi comunicate prin poștă, fax, e-mail sau telefon.

Cunoștințe lingvistice: franceză, neerlandeză, germană și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Pe lângă franceză, neerlandeză și germană, se acceptă completarea formularului de cerere (formularul-tip) și în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Belgia aplică un sistem de dată dublă pentru a stabili momentul notificării sau comunicării; astfel, data care trebuie luată în considerare în momentul notificării se calculează în mod diferit, depinzând dacă aceasta se referă la destinatarul sau la expeditorul actului.

În conformitate cu articolul 53bis din Codul judiciar belgian, în privința destinatarului, cu excepția cazurilor în care legea dispune altfel, termenele care încep să curgă de la o notificare pe suport de hârtie se calculează astfel:

1. dacă notificarea a fost efectuată prin scrisoare judiciară recomandată sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, începând cu prima zi după data la care scrisoarea a fost prezentată la domiciliul destinatarului sau, după caz, la reședința sau domiciliul său ales;

2. dacă notificarea a fost efectuată prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simplă, începând cu a treia zi lucrătoare după data la care scrisoarea a fost depusă la serviciile poștale, cu excepția unei probe contrare din partea destinatarului.

În privința expeditorului, data de expediere (sau data depunerii la poștă sau la grefă) este cea care are valoare de dată de notificare sau comunicare.

Astfel, dacă o parte într-un proces care a pierdut în primă instanță dorește să facă apel, aceasta trebuie să poată face acest lucru fără a aștepta îndeplinirea formalității de notificare a hotărârii.

Același lucru este valabil și pentru cazul în care o persoană care dorește să întrerupă curgerea termenului de prescripție notifică un act de întrerupere a prescripției (act extrajudiciar).

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Belgia acceptă completarea formularului de atestare în limbile franceză, neerlandeză și germană, precum și în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Cheltuielile de notificare prin executor judecătoresc corespund unei taxe fixe de 165 EUR (TVA-ul belgian inclus), care trebuie plătită de solicitant pentru fiecare act notificat, destinat unei persoane fizice sau juridice. Executorul judecătoresc poate solicita plata integrală sau parțială a acestei sume înainte de orice intervenție. În cazul în care, în temeiul legislației europene privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cheltuielilor de notificare li se aplică TVA-ul din statul de origine, executorul judecătoresc rambursează eventuala sumă excedentară primită. Această plată trebuie efectuată direct prin intermediul unei bănci sau al unei instituții financiare autorizate de țara solicitantului în Belgia; comisioanele bancare sunt în sarcina ordonatorului.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Belgia se opune utilizării pe teritoriul său a posibilității prevăzute la articolul 13 alineatul (1).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Belgia nu se opune posibilității de notificare sau comunicare directă, prevăzută la articolul 15.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), în Belgia judecătorii pot hotărî dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la alineatul (2).

Cererea de repunere în termen prevăzută la alineatul (4) trebuie depusă în termen de un an de la data pronunțării hotărârii.

Ultima actualizare: 13/02/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Bulgaria

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Entitatea de transmitere pentru notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și a citațiilor este instanța în fața căreia cauza este pendinte.

Entitatea de transmitere pentru notificarea și comunicarea actelor extrajudiciare în străinătate este instanța raională (rayonen sad) în raza teritorială a căreia se află domiciliul sau reședința ori sediul social al persoanei sau entității care solicită serviciul, iar pentru actele certificate de un notar - instanța raională (rayonen sad) în raza teritorială a căreia se află biroul notarial.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Entitatea de primire în Republica Bulgaria este instanța raională (rayonen sad) în raza căreia trebuie să fie notificate sau comunicate actele.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Instanțele raionale acceptă trimiterea prin poștă a cererilor de notificare sau comunicare, precum și a actelor care trebuie notificate sau comunicate.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Instanțele raionale acceptă ca formularele să fie completate în limbile bulgară, engleză sau franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Ministerul Justiției

Direcția pentru cooperare juridică internațională și afaceri europene

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

e-mail: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul-tip de cerere pentru transmiterea actelor poate fi completat în limbile bulgară, engleză sau franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Legislația bulgară nu prevede un termen-limită pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Republica Bulgaria permite redactarea în limbile bulgară, engleză sau franceză a certificatului privind notificarea sau comunicarea și a copiei actului notificat sau comunicat.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Legislația bulgară nu prevede o taxă pentru notificarea sau comunicarea actelor pe cale obișnuită. Dacă se recurge la o cale specială de notificare sau comunicare, trebuie achitată o taxă fixă în conformitate cu lista de taxe și costuri prevăzută în Legea privind executorii judecătorești privați.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2), Republica Bulgaria menționează că permite notificarea sau comunicarea actelor în temeiul articolului 13 alineatul (1) pe teritoriul său numai dacă destinatarul este cetățean al statului membru care a emis actul în cauză (articolul 608 din Codul de procedură civilă).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Notificarea sau comunicarea directă, în temeiul articolului 15 nu este permisă în conformitate cu legislația bulgară (articolul 613 din Codul de procedură civilă).

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Republica Bulgaria declară că nu va face uz de posibilitatea prevăzută la articolul 19 alineatul (2).

Termenul de depunere al unei cereri în temeiul articolului 19 alineatul (4) este de un an de la pronunțarea hotărârii.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Republica Bulgaria nu este supusă niciunui acord privind accelerarea sau simplificarea transmiterii actelor, compatibil cu regulamentul, și nu a încheiat un astfel de acord.

Ultima actualizare: 11/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Republica Cehă

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Instanțele, birourile executorilor judecătorești, parchetele

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloace de primire disponibile:

 • poștă,
 • fax,
 • poștă electronică.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în limbile cehă, slovacă sau engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerul Justiției - Departamentul de relații internaționale (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Praga 2

Tel.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de limba cehă, se acceptă și formularele completate în limba slovacă sau engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Nu există astfel de termene pentru notificarea sau comunicarea documentelor în Republica Cehă.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de dovada comunicării în limba cehă, se acceptă și transmiterea acesteia în limba slovacă sau engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Nu se percep taxe de notificare sau comunicare.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Republica Cehă declară că nu se opune unei astfel de notificări sau comunicări pe teritoriul său.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Republica Cehă declară că dreptul intern nu permite o astfel de notificare sau comunicare pe teritoriul său.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Articolul 19 alineatul (2)

Sub rezerva articolului 19 alineatul (1), instanțele din Republica Cehă pot pronunța o hotărâre în lipsa primirii unei dovezi privind efectuarea notificării sau comunicării, dacă sunt îndeplinite toate condițiile de la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 19 alineatul (4)

Nu există un astfel de termen în Republica Cehă.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Comisia va primi textele următoarelor acorduri:

 • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Polonă privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 21 decembrie 1987, încă în vigoare între Republica Cehă și Polonia;
 • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Ungară privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 28 martie 1989, încă în vigoare între Republica Cehă și Ungaria;
 • Tratatul dintre Republica Cehă și Republica Slovacă privind asistența juridică oferită de organele judiciare și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil și drept penal, semnat la Praga la 29 octombrie 1992;
 • Tratatul dintre Republica Cehă și Republica Federală Germania privind facilitarea pe mai departe a asistenței juridice în cadrul Convențiilor de la Haga privind procedura civilă (1 martie 1954), notificarea sau comunicarea în străinătate a înscrisurilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (15 noiembrie 1965) și obținerea probelor în străinătate în materie civilă și comercială (18 martie 1970).
Ultima actualizare: 07/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Germania

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agenția de transmitere a actelor judiciare este instanța care notifică sau comunică actul [secțiunea 1069 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (ZPO)].

Agenția de transmitere a actelor extrajudiciare este instanța districtuală (Amtsgericht) din localitatea în care persoana care notifică sau comunică actul își are domiciliul sau reședința obișnuită; în cazul actelor notariale, agenția de transmitere este, de asemenea, instanța districtuală în a cărei circumscripție se află biroul notarului care a întocmit respectivul act; în cazul persoanelor juridice, agenția de transmitere este instanța districtuală în a cărei circumscripție se află sediul social; guvernele landurilor pot emite un ordin executiv prin care desemnează o instanță districtuală să îndeplinească sarcinile agenției de transmitere pentru circumscripțiile mai multor instanțe districtuale [secțiunea 1069 alineatul (1) din ZPO].

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Pentru notificarea sau comunicarea actelor în Republica Federală Germania, agenția de primire, în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, este instanța districtuală în a cărei circumscripție actul trebuie să fie notificat sau comunicat. Guvernele landurilor pot emite un ordin executiv prin care desemnează o instanță districtuală să îndeplinească sarcinile agenției de primire pentru circumscripțiile mai multor instanțe districtuale.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Sunt disponibile următoarele mijloace de comunicare:

- pentru primire și expediere: poștă și servicii de curierat privat, fax;

- pentru alte comunicații: telefon și e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

În fiecare land, sarcinile autorității centrale sunt îndeplinite de un organism desemnat de către guvernul landului. De obicei, acest organism este o autoritate judiciară sau o instanță regională superioară (Oberlandesgericht) din respectivul land.

Adresa de corespondență menționează mai întâi adresa completă (Hausanschrift) și/sau, dacă este cazul, numărul de căsuță poștală.

Pentru serviciile de curierat rapid și pentru livrarea de pachete (inclusiv pachete de mici dimensiuni) trebuie să se utilizeze doar adresa principală (Hausanschrift).

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul din anexa I (cererea) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Din punctul de vedere al reclamantului, care este singurul relevant în temeiul articolului 8 alineatul (3) și al articolului 9 alineatul (2), data exactă a notificării sau a comunicării actului nu este importantă în dreptul german, deoarece, de obicei, termenul pentru depunerea actului la instanță este suficient dacă notificarea sau comunicarea actului se efectuează imediat (articolul 167 din ZPO). Dacă, într-un anumit caz, data exactă a notificării sau a comunicării actului este importantă, se aplică articolul 222 alineatul (2) din ZPO, în coroborare cu articolul 187 și următoarele din Codul civil german.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Formularul din anexa I (certificatul) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În circumstanțe obișnuite, cheltuielile menționate la articolul 11 alineatul (2) se pot ridica până la 20,50 EUR. Aceste cheltuieli vor fi calculate în conformitate cu legislația privind cheltuielile de judecată în funcție de tipul serviciului solicitat.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Pe teritoriul Republicii Federale Germania, notificarea sau comunicarea prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, în sensul articolului 13 alineatul (1), nu este permisă, cu excepția cazului în care actul trebuie să fie notificat sau comunicat unui cetățean al statului de transmitere.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

În temeiul articolului 15, pe teritoriul Republicii Federale Germania pot fi comunicate sau notificate numai actele în privința cărora dreptul german de procedură civilă permite, de asemenea, în mod explicit o astfel de notificare sau comunicare directă [articolul 166 alineatul (2) din ZPO]. O cerere de sesizare nu poate fi notificată sau comunicată în acest mod. Notificarea sau comunicarea directă este permisă, de exemplu, în cazul unui titlu executoriu în temeiul articolului 750 din ZPO, al unui titlu executoriu în temeiul articolului 794 alineatele (1) și (5) și al articolului 797 din ZPO, al ordinelor de confiscare în temeiul articolului 922 alineatul (2) din ZPO și al procedurilor preliminare în temeiul articolelor 935 și 936 din ZPO. Detaliile privind notificarea sau comunicarea directă autorizată sunt reglementate de articolele 191 și următoarele din ZPO.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de la articolul 19 alineatul (2), instanțele germane se pot pronunța atunci când o citație sau un act echivalent a fost notificat sau comunicat public în Republica Federală Germania.

Cererile de repunere în termen, în sensul articolului 19 alineatul (4), nu mai pot fi luate în considerare la peste un an de la expirarea termenului prevăzut.

Ultima actualizare: 22/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Estonia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Următoarele mijloace de comunicare sunt disponibile pentru primirea actelor: poștă, fax și canale de transmitere electronică, în conformitate cu condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Se poate utiliza fie limba estonă, fie limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Ministerul Justiției.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Telefon: +372 620 8183

Fax: + 372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 10 alineatul (2) din regulament, în Estonia sunt acceptate formularele tip completate în limba estonă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În legislația estonă nu a fost prevăzut un astfel de termen determinat.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 10 alineatul (2) din regulament, în Estonia sunt acceptate formularele tip completate în limba estonă sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În general, notificarea sau comunicarea actelor este gratuită.

În cazul în care actele de procedură sunt notificate sau comunicate prin intermediul unui executor judecătoresc, taxa datorată pentru notificarea sau comunicarea documentelor este de 30 EUR, în cazul în care a fost posibilă notificarea sau comunicarea actelor către destinatar sau reprezentantul legal al acestuia:

1) prin intermediul adresei sau a datelor de telecomunicații înscrise în registrul de evidență a populației sau prin intermediul adresei de e-mail: personal ID code@eesti.ee;

2) la o adresă înregistrată în registrul estonian al lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și al persoanelor juridice sau prin intermediul datelor de telecomunicații înregistrate în sistemul informatic al registrului menționat.

În cazurile care nu sunt menționate mai sus, taxa datorată unui executor judecătoresc pentru notificarea sau comunicarea actelor de procedură este de 60 EUR. În cazul în care persoana căreia trebuie să îi fie notificate sau comunicate actele are obligația legală de a-și înregistra adresa sau datele de telecomunicații în registrul de evidență a populației sau în registrul estonian al lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și al persoanelor juridice, însă nu a respectat această obligație, inclusiv în cazul în care datele înscrise în registru nu sunt actualizate sau sunt incorecte din orice alt motiv și, astfel, actele de procedură nu au putut fi notificate sau comunicate pe baza acestor date, din taxa de 60 EUR menționată mai sus, în conformitate cu decizia privind onorariul executorului judecătoresc, trebuie să plătească 30 EUR persoana care solicită servicii profesionale și 30 EUR persoana căreia trebuie să îi fie notificate sau comunicate actele.

În cazul în care un act de procedură nu a putut fi notificat sau comunicat, deși executorul judecătoresc a luat toate măsurile necesare și posibile în mod rezonabil pentru a notifica sau a comunica actul respectiv în conformitate cu procedura prevăzută de lege, executorul judecătoresc are dreptul să solicite o taxă în valoare de 30 EUR prin emiterea unei decizii cu privire la onorariul executorului judecătoresc și a avizului care descrie etapele parcurse de acesta în vederea notificării sau a comunicării documentului.

Executorul judecătoresc nu poate solicita o taxă în cazul în care acesta nu a făcut tot ceea ce este necesar și posibil în mod rezonabil pentru a notifica sau a comunica acte în conformitate cu procedura prevăzută de lege în termenul stabilit de către o instanță și în cazul în care notificarea sau comunicarea actelor de procedură nu a fost posibilă.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din regulament, actele pot fi notificate sau comunicate prin intermediul agenților diplomatici sau consulari ai altui stat membru care se află în Estonia numai în cazul în care actele respective trebuie notificate sau comunicate unui resortisant al statului membru de origine a documentelor.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

În Estonia, actele nu pot fi notificate sau comunicate în modul prevăzut la articolul 15 din regulament.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

O instanță din Estonia poate, de asemenea, să se pronunțe într-o cauză în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din regulament, chiar dacă nu s-a primit niciun certificat de constatare a notificării sau a comunicării unui act de procedură către pârât. În conformitate cu articolul 19 alineatul (4) a treia teză din regulament, o cerere de repunere în termen poate fi depusă la o instanță în termen de un an de la pronunțarea hotărârii definitive.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul dintre Estonia și Polonia privind acordarea de asistență juridică și relațiile juridice în materie de drept civil, dreptul muncii și drept penal;

Acordul dintre Republica Letonia, Republica Estonia și Republica Lituania privind asistența juridică și relațiile juridice.

Ultima actualizare: 31/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Irlanda

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

În Irlanda, de la data de 15.4.2019, agenția de transmitere este Combined Court Office, Castlebar, comitatul Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăserviceofeudocuments@courts.ie

Orice întrebări în legătură cu cereri de notificare sau comunicare introduse înainte de data de 15.4.2019 trebuie adresate biroului de unde s-a trimis cererea.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

În Irlanda, de la data de 15.4.2019, agenția de primire este Combined Court Office, Castlebar, comitatul Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăserviceofeudocuments@courts.ie.

Orice întrebări în legătură cu cereri de notificare sau comunicare introduse înainte de data de 15.4.2019 trebuie adresate biroului către care s-a trimis cererea.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele de primire disponibile: documentele pot fi transmise prin poștă sau prin intermediul unui prestator de servicii, cum ar fi un prestator de servicii de curierat rapid.

Comunicările din motive administrative se pot efectua, de asemenea, prin e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul-tip poate fi completat în limba irlandeză sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Comunicările în limba engleză sau în limba irlandeză către Central Office of the High Court se pot efectua prin poștă sau prin fax, la numărul (353-1) 872 56 69. Comunicările către Central Office of the High Court se pot efectua și prin telefon, la numărul (353-1) 888 60 00.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Irlanda acceptă ca formularul de cerere (formularul-tip) să fie completat în limba irlandeză sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Dispozițiile acestui alineat nu se aplică în legislația irlandeză.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Irlanda acceptă ca certificatul să fie completat în limba irlandeză sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În cazul în care se solicită notificarea sau comunicarea personală în temeiul articolului 11 alineatul (2), aceasta va fi efectuată de o autoritate de aplicare a legii, de un detectiv particular sau de un avocat, în schimbul achitării unei taxe stabilite de comun acord între părți. De obicei, această taxă are o valoare cuprinsă între 70 EUR și 100 EUR.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Irlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Irlanda nu efectuează notificări sau comunicări directe.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), în Irlanda o instanță se poate pronunța chiar dacă nu s-a primit un certificat de constatare a notificării sau a comunicării ori a remiterii, dacă au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (2).

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (4), instanța trebuie să se asigure că cererea de repunere în termen a fost formulată într-un termen rezonabil de la data la care pârâtul a luat cunoștință de hotărâre.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 08/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Comunicarea / notificarea actelor - Grecia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele disponibile pentru primirea actelor: servicii poștale

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

În afară de limba greacă, pentru completarea formularului se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului din Grecia

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Secția de cooperare judiciară internațională în cauze civile și penale

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atena, Grecia

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcivilunit@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouăgkouvelas@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouămntolia@justice.gov.gr, Linkul se deschide într-o fereastră nouăavasilopoulou@justice.gov.gr

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de limba greacă, pentru completarea formularului de cerere se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Grecia nu are în vedere o derogare de la articolul 9 alineatele (1) și (2).

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de limba greacă, pentru completarea certificatelor se poate folosi limba engleză sau limba franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Începând de la 1 august 2013, cheltuielile cu comunicarea sau notificarea de către procuror (eisangeléas) se vor ridica la suma forfetară de 50 EUR.

Cheltuielile trebuie achitate prin virament bancar către Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton), în următorul cont bancar:

Banca Greciei (Trápeza tis Elládos)

Număr de cont: 23/2341147896

ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896

Cod SWIFT: BNGRGRAA

Toate cererile de comunicare sau notificare formulate în conformitate cu articolul 4 din regulament trebuie să urmeze procedura descrisă. Cererile care nu sunt însoțite de dovada corespunzătoare plății efectuate de către bancă vor fi returnate fără să fie procesate.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Grecia nu acceptă comunicarea sau notificarea actelor judiciare și extrajudiciare pe teritoriul său, prevăzută la articolul 13 alineatul (1), cu excepția cazului în care documentele respective trebuie să fie comunicate sau notificate sau comunicate unor resortisanți ai statului membru care a emis aceste acte.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Grecia nu are nicio rezervă cu privire la acest articol.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), judecătorii trebuie să se pronunțe printr-o hotărâre, numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (2).

Cererea de repunere în termen prevăzută la alineatul (4) trebuie să fie formulată în termen de trei ani de la pronunțarea hotărârii.

Ultima actualizare: 02/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Spania

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

În Spania, aceste sarcini revin portăreilor de pe lângă diferitele instanțe și tribunale.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

În ceea ce privește mijloacele de care dispun pentru primirea actelor, instanțele sunt, în prezent, în măsură să primească documentele prin poștă electronică și pe fax, dar acest tip de mijloace se află într-un stadiu incipient. Nu se exclude posibilitatea ca, în viitor, să se utilizeze aceste mijloace, însă în prezent se admit numai trimiterile poștale.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Limbile care se pot utiliza pentru completarea formularului tip: engleză, franceză, portugheză sau spaniolă.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Organismul central desemnat de Spania este Departamentul de cooperare juridică internațională din Ministerul Justiției.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax (34) 913 90 44 57

Pentru moment, primirea prin curier poștal este singura modalitate acceptată.

Cunoștințe lingvistice: spaniolă, franceză și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Spania acceptă ca formularul de cerere (formular-tip) să fie completat și în limbile engleză, franceză și portugheză, nu doar în limba spaniolă.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Termenele variază în funcție de documentul care trebuie notificat și de tipul de proces sau de faza în care se află acesta.

Ca regulă generală, termenul este de 3 sau 5 zile.

Se pun în aplicare normele de procedură relevante.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Spania acceptă remiterea recipisei și în limbile engleză, franceză și portugheză, pe lângă limba spaniolă.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Costul va fi cel prevăzut de legislația spaniolă, care, în prezent, nu stabilește nicio sumă.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Spania se opune efectuării de notificări din alte state membre pe teritoriul său prin intermediul serviciilor consulare sau diplomatice, cu excepția cazului în care notificările în cauză sunt destinate unui cetățean al statului membru respectiv (statul membru de origine).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Spania precizează că această metodă de notificare nu este prevăzută în dreptul spaniol și, în consecință, nu este acceptată.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Spania face cunoscut faptul că judecătorii pot anula suspendarea procedurilor și se pot pronunța, în pofida prevederilor articolului 19 alineatul (1), în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile stabilite la alineatul (2).

În ceea ce privește competența judecătorului de a anula termenul de prescripție, Spania precizează că cererea de repunere în termen este inadmisibilă dacă este formulată după expirarea perioadei de un an de la data pronunțării.

Ultima actualizare: 27/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Franţa

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

În Franța, agențiile de transmitere sunt executorii judecătorești (huissiers de justice) și registraturile instanțelor.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

În Franța, agențiile de primire sunt exclusiv executorii judecătorești.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele de primire disponibile: poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Franța acceptă ca formularul-tip din anexa I să fie completat în limba franceză sau într-una dintre următoarele limbi: engleză, germană, italiană, spaniolă.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Biroul pentru dreptul Uniunii, pentru drept internațional privat și pentru asistență judiciară în materie civilă (Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civil, BDIP).

Adresă:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Limbi: franceză și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Franța acceptă ca formularul-tip din anexa I să fie completat în limba franceză sau într-una dintre următoarele limbi: engleză, germană, italiană, spaniolă.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În conformitate cu legislația franceză, un act trebuie să fie notificat sau comunicat într-un anumit termen, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2).

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În Franța, certificatul sau copia certificatului de notificare sau comunicare a actului notificat sau comunicat poate fi completat(ă) în limba franceză sau într-una dintre următoarele limbi: engleză, germană, italiană, spaniolă.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Taxa de notificare sau comunicare de către un executor judecătoresc este de 48,75 EUR (Decretul din 26 februarie 2016). Această taxă trebuie plătită la notificarea sau comunicarea actelor, cu excepția cazului în care solicitantul beneficiază de asistență judiciară.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Franța se opune ca un alt stat membru să notifice sau să comunice acte judiciare pe teritoriul său prin intermediul canalelor consulare sau diplomatice, cu excepția cazului în care persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actul este cetățean al respectivului stat membru.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Franța nu se opune posibilității de notificare sau comunicare directă prevăzută la articolul 15 alineatul (1).

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), un judecător francez poate să se pronunțe dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (2).

Cererea de repunere în termen prevăzută la alineatul (4) trebuie formulată în termen de un an de la data pronunțării hotărârii.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Convenția din 1 martie 1954 privind procedura civilă

Convenția din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

Acordul semnat la 5 aprilie 1967 între guvernul Republicii Franceze și guvernul Republicii Populare Polone privind facilitarea aplicării Convenției de la Haga din 1 mai 1954

Acordul dintre Republica Franceză și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia referitor la facilitarea aplicării Convenției de la Haga din 1 mai 1954 privind procedura civilă, semnat la Belgrad la 29 octombrie 1969

Convenția dintre Republica Franceză și Republica Socialistă România privind asistența judiciară în materie civilă și comercială, semnată la Paris la 5 noiembrie 1974

Convenția dintre Republica Franceză și Republica Austria privind asistența și cooperarea judiciară, adițională Convenției de la Haga din 1 mai 1954 privind procedura civilă, semnată la Viena la 27 februarie 1979

Convenția dintre Republica Franceză și Republica Populară Ungară privind asistența judiciară în materie de drept civil și dreptul familiei, privind recunoașterea și aplicarea hotărârilor judecătorești, semnată la Budapesta, la 31 iulie 1980

Convenția dintre Republica Franceză și guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind asistența judiciară și recunoașterea și aplicarea hotărârilor judecătorești în materie de drept civil, dreptul familiei și drept comercial, semnată la 10 mai 1984

Convenția dintre Republica Franceză și guvernul Republicii Populare Bulgaria privind asistența judiciară în materie civilă, semnată la Sofia, la 18 ianuarie 1989

Ultima actualizare: 11/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Croaţia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (1)

În Republica Croația, autoritățile de origine competente pentru notificarea sau comunicarea documentelor în străinătate sunt după cum urmează:

- în cazul actelor judiciare, instanța care are obligația să efectueze notificarea sau comunicarea;

- în cazul actelor extrajudiciare, instanța municipală (općinski sud) pe a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința obișnuită sau sediul persoana care face obiectul notificării sau comunicării actului;

- în cazul actelor care au fost certificate sau emise de notari publici, instanța municipală pe a cărei rază teritorială își au sediul aceștia.

Autoritățile de origine sunt instanțele municipale, instanțele regionale (županijski sudovi), instanțele comerciale (trgovački sudovi), Înalta Curte Comercială (Visoki trgovački sud) și Curtea Supremă (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Președintele Curții Supreme poate să nu autorizeze decât una sau câteva dintre instanțele municipale de pe raza teritorială a uneia sau a mai multe instanțe regionale pentru a îndeplini sarcinile de notificare sau comunicare.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (2)

În Republica Croația, autoritatea de destinație pentru notificare sau comunicare este:

- instanța municipală pe a cărei rază teritorială trebuie să fie notificate sau comunicate actele, astfel cum se indică în baza de date a instanțelor.

Președintele Curții Supreme poate să nu autorizeze decât una sau câteva dintre instanțele municipale de pe raza teritorială a uneia sau a mai multe instanțe regionale pentru a îndeplini sarcinile de notificare sau comunicare.

Instanțele municipale și competența lor teritorială sunt cele care figurează în baza de date a instanțelor.

Lista alfabetică a locurilor și codurile poștale figurează în baza de date a instanțelor.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

- Articolul 2 alineatul (4) litera (c)

În Republica Croația, actele pot fi primite prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d)

În Republica Croația se acceptă formularele standard completate în limba croată.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Organismul central responsabil pentru a) furnizarea informațiilor către autoritățile de origine, b) identificarea de soluții pentru eventualele dificultăți care ar putea apărea pe parcursul transmiterii actelor în vederea notificării sau comunicării și c) transmiterea, în cazuri excepționale, la cererea autorității de origine, a unei solicitări de notificare sau comunicare către autoritatea de destinație competentă este:

Ministerul Justiției din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
Telefon: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07
Site web: http://www.mprh.hr

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În Republica Croația se acceptă formularele standard completate în limba croată.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În conformitate cu legislația croată, nu există termene maxime în care actele trebuie să fie notificate sau comunicate.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În Republica Croația se acceptă avizele de notificare sau comunicare completate în limba croată.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În Republica Croația nu există o taxă uniformă pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

a) Republica Croația nu se opune notificării sau comunicării de acte prin intermediul agenților diplomatici sau consulari în condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1);

b) Republica Croația se opune notificării sau comunicării de acte de la instanțe ale statelor membre către o parte situată în Croația, cu excepția cazului în care actele trebuie notificate sau comunicate resortisanților statului membru de origine a actelor [articolul 13 alineatul (2)].

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Notificarea sau comunicarea directă nu este permisă în temeiul legislației croate.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

a) Instanțele croate pot pronunța hotărâri judecătorești dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2).

b) Nu se admit cererile de repunere în situația anterioară care sunt depuse la mai mult de un an de la pronunțarea hotărârii.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul sau înțelegerea la care statele membre sunt părți, conform condițiilor stabilite la articolul 20 alineatul (2) din regulament, este:

- Acordul dintre Republica Croația și Republica Slovenia din 7 februarie 1994 privind asistența judiciară în materie civilă și penală.

Ultima actualizare: 19/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Cipru

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipru

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipru

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Poștă, fax, e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Limba greacă și limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipru

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În ceea ce privește procedura națională de notificare sau comunicare, autoritatea de transmitere trebuie să înainteze formularul prevăzut în anexa I în dublu exemplar, cu mențiunea PENTRU NOTIFICARE SAU COMUNICARE și, respectiv, PENTRU RETURNARE.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În legislația cipriotă nu este prevăzut un anumit termen în care actele trebuie să fie notificate sau comunicate.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

21,00 EUR pentru fiecare document.

Taxa trebuie plătită prin virament bancar în următorul cont bancar al Ministerului Justiției și Ordinii Publice:

Cont: 6001017 — Ministerul Justiției și Ordinii Publice

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Cod SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Toate cererile de notificare sau comunicare a actelor trebuie efectuate în modul descris mai sus. În cazul în care cererile nu sunt însoțite de plata taxei și de chitanța corespunzătoare eliberată de bancă, acestea vor fi returnate și nu li se va curs.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Nicio obiecție cu privire la acest tip de notificare sau comunicare.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Legislația cipriotă permite notificarea sau comunicarea directă.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

La cererea reclamanților, judecătorii se pot pronunța, exercitându-și puterea de apreciere, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la acest articol.

Cererile de repunere în termen trebuie formulate în termen de un an, dat fiind faptul că acestea trebuie formulate într-un termen rezonabil de la data la care pârâtul a luat cunoștință de hotărâre.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 08/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Letonia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Ca urmare a modificărilor aduse legii letone privind procedura civilă (Civilprocesa likums), care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019, s-au schimbat normele privind notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare străine în Letonia în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului. Mai precis, autoritatea centrală responsabilă cu primirea și executarea cererilor de notificare sau comunicare a documentelor străine va fi Consiliul executorilor judiciari din Letonia (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). În plus, pentru fiecare cerere de notificare sau comunicare de documente se va percepe o taxă de 113,97 EUR (TVA inclus). Plata trebuie efectuată prin transfer bancar, cheltuielile fiind suportate de către persoana care a efectuat plata de bază pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Autoritatea centrală competentă:

Consiliul executorilor judecătorești din Letonia (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Adresa (începând cu 16 decembrie 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Telefon: (+371) 67290005; Fax: ( +371) 67290006

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouădocuments@lzti.lv

Date bancare:

Nr. de înregistrare: 90001497619

Sediu: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Cod SWIFT: HABALV22

Scopul plății: datele de contact ale destinatarului

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

În Letonia, cererile din partea altor state membre referitoare la notificarea sau comunicarea actelor judiciare și la certificatele de notificare sau comunicare a actelor judiciare vor fi acceptate dacă sunt transmise prin poștă.

Comunicările efectuate prin celelalte formulare-tip prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 pot fi trimise și prin alte mijloace de comunicare de care dispune instanța competentă letonă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Pe lângă limba letonă, autoritățile letone acceptă completarea formularelor în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Consiliul executorilor judecătorești din Letonia (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Adresa (începând cu 16 decembrie 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Telefon: (+371) 67290005; Fax: ( +371) 67290006

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouădocuments@lzti.lv

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În Letonia, cererea de notificare sau comunicare a actelor judiciare prin formularul-tip care figurează în anexa I la regulament este acceptată dacă este făcută în limba letonă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În conformitate cu articolul 56.1 alineatul (1) din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), în cazul în care au fost emise acte judiciare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 56 din legea menționată, cu excepția cazului menționat la alineatul (9), se consideră că o persoană a fost informată cu privire la data și locul unei ședințe de judecată sau ale unui act de procedură sau de conținutul actului în cauză, iar actele judiciare sunt considerate a fi fost notificate sau comunicate:

1) la data la care destinatarul sau o altă persoană fizică le-a primit în conformitate cu articolul 56 alineatul (3), (7) sau (8) din legea menționată;

2) la data la care persoana a refuzat să le primească (articolul 57);

3) în a șaptea zi de la data expedierii, în cazul în care actele au fost trimise prin poștă;

4) în a treia zi de la data trimiterii, în cazul în care actele au fost trimise prin email;

5) în a treia zi de la data trimiterii, atunci când notificarea se face online.

În conformitate cu alineatul (2), transmiterea actelor judiciare unei persoane fizice la domiciliul declarat al acesteia, la o adresă suplimentară, la adresa de corespondență indicată instanței sau la sediul social al unei persoane juridice și primirea unui aviz poștal prin care se indică trimiterea actelor sau returnarea acestora nu dovedește în sine notificarea acestora. Prezumția că actele au fost notificate sau comunicate în a șaptea zi de la data trimiterii prin poștă sau în a treia zi de la data la care documentele au fost trimise prin e-mail sau online poate fi contestată de către destinatar prin utilizarea unor circumstanțe obiective, independente de voința sa, care l-au împiedicat să primească documentele la adresa indicată.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În Letonia, cererea de notificare sau comunicare a actelor judiciare prin formularul-tip care figurează în anexa I la regulament este acceptată dacă este făcută în limba letonă sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În Letonia, documentele sunt notificate sau comunicate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) litera (a), motiv pentru care se percepe o taxă de 113,97 EUR (TVA inclus) pentru fiecare cerere de notificare sau comunicare. Plata trebuie efectuată prin transfer bancar, cheltuielile fiind suportate de către persoana care a efectuat plata de bază pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Date bancare:

Nr. de înregistrare: 90001497619

Sediul (începând cu 16 decembrie 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letonia

Banca: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Cod SWIFT: HABALV22

Scopul plății: datele de contact ale destinatarului

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Letonia se opune notificării sau comunicării de documente în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din regulament, cu excepția cazului în care actele sunt notificate sau comunicate resortisanților statului membru în cauză.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Legislația letonă nu permite notificarea sau comunicarea actelor în conformitate cu articolul 15 din regulament.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În Letonia, o instanță judecătorească sau judecător, fără a aduce atingere dispozițiilor articolul 19 alineatul (1) din regulament, poate pronunța o hotărâre, chiar dacă nu s-a primit niciun certificat de notificare sau comunicare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor menționate la articolul 19 alineatul (2) din regulament. În Letonia nu există un termen specific la expirarea căruia cererea unei persoane de a fi repusă în termenul de depunere al recursului să nu mai fie acceptată, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (4) din regulament.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Letonia a încheiat două acorduri, care sunt încă în vigoare:

1) Acordul dintre Republica Letonia și Republica Polonia privind asistența juridică și relațiile juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal;

2) Acordul dintre Republica Letonia, Republica Estonia și Republica Lituania privind asistența juridică și relațiile juridice.

Ultima actualizare: 23/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Lituania

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Toate instanțele de drept comun din Republica Lituania care sunt competente în materie civilă și comercială transmit documente unui stat străin în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 și cu Convenția de la Haga din 1965.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Organismul desemnat, conform articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, să primească cereri din partea altor state membre pentru notificarea sau comunicarea actelor este Camera lituaniană a executorilor judecătorești.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Documentele judiciare și extrajudiciare se pot trimite prin poștă și prin fax.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Lituania acceptă formularele completate în lituaniană și engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Organismul central care îndeplinește funcțiile menționate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 este Ministerul Justiției din Republica Lituania.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituania

Tel.: +370 5 2662984;

Fax: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Limbile acceptate de Republica Lituania pentru completarea formularului tip prevăzut în anexa I la regulament sunt lituaniana și engleza.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Legislația lituaniană nu prevede termene specifice pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Limbile acceptate de Republica Lituania pentru completarea formularului tip prevăzut în anexa I la regulament sunt lituaniana și engleza.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Republica Lituania percepe o taxă de 110 EUR pentru serviciile menționate la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din regulament.

Această taxă se plătește în contul Camerei lituaniene a executorilor judecătorești.

Camera lituaniană a executorilor judecătorești

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lituania

Banca: Luminor Bank AB – codul băncii: 40100; codul SWIFT: AGBLLT2X; numărul de cont: LT92 4010 0424 0031 5815, codul entității juridice: 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-mail: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Autoritățile lituaniene declară că nu sunt de acord cu notificarea sau comunicarea actelor pe teritoriul său în modul descris la articolul 13, cu excepția cazului în care documentele trebuie notificate sau comunicate unui resortisant al statului în care au fost eliberate documentele.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Autoritățile lituaniene declară că notificarea sau comunicarea actelor în modul descris la articolul 15 nu este autorizată în Lituania.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Autoritățile lituaniene declară că instanțele lituaniene se pot pronunța, chiar dacă nu primesc nici un certificat de notificare sau comunicare, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din regulament.

Autoritățile lituaniene declară că cererile de repunere în termen pentru exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (4) din regulament, nu vor fi acceptate dacă sunt depuse la mai mult de un an de la data pronunțării hotărârii.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Lituania nu a încheiat acorduri cu alte state membre în vederea accelerării sau a simplificării transmiterii de documente, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2).

Ultima actualizare: 01/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Luxemburg

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Executorii judecătorești au competența să comunice acte.

Puteți căuta un executor judecătoresc pe site-ul:

http://www.huissier.lu/members.php

Grefierii instanțelor au competența să notifice acte.

Informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-ul:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Puteți căuta un executor judecătoresc pe site-ul:

http://www.huissier.lu/members.php

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloace de primire disponibile:

curier poștal, email, fax, telefon.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

franceză și germană

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Adresa poștală: L-2080 Luxembourg

Tel. (352) 47 59 81-336

Fax (352) 47 05 50

E-mail : parquet.general@justice.etat.lu

Cunoștințe lingvistice: franceză și germană

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Luxemburgul acceptă completarea formularului de cerere (a formularului-tip) atât în limba franceză, cât și în limba germană.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Luxemburgul indică faptul că, în conformitate cu legislația sa, un document trebuie să fie comunicat sau notificat în termenele prevăzute la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 din 13 noiembrie 2007.

În cazul în care actul este transmis prin comunicare personală de către un executor judecătoresc, dovada trebuie să indice data efectuării comunicării, care este ziua în care destinatarul a primit sau a recepționat documentul la domiciliul său.

În cazul în care destinatarul refuză să accepte copia actului care urmează să îi fie comunicat, executorul judecătoresc notează acest lucru în confirmarea de comunicare. În acest caz, se consideră că documentul a fost comunicat în ziua i-a fost prezentat destinatarului.

În cazul în care nu se cunoaște domiciliul sau reședința persoanei căreia trebuie să i se comunice documentul, executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal în care descrie demersurile pe le-a făcut pentru a căuta destinatarul. Redactarea acestui proces-verbal ține loc de comunicare.

Atunci când documentul este transmis prin notificare poștală, Luxemburgul aplică un sistem de dată dublă.

Data care trebuie luată în considerare în ceea ce privește expeditorul diferă de data care trebuie luată în considerare în ceea ce privește destinatarul.

În ceea ce privește expeditorul, notificarea se consideră efectuată la data expedierii.

În ceea ce privește destinatarul, notificarea se consideră efectuată la data primirii.

Dacă destinatarul refuză să accepte scrisoarea recomandată, agentul poștal menționează acest lucru pe avizul de livrare și returnează scrisoarea recomandată, însoțită de acest aviz. În acest caz, notificarea se consideră a fi făcută în ziua prezentării scrisorii recomandate destinatarului.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Luxemburgul acceptă completarea formularului de atestare atât în limba franceză, cât și în limba germană.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Taxa forfetară unică este de 138 EUR.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Luxemburgul declară că se opune posibilității ca agenții săi diplomatici și consulari să asigure direct, pe teritoriul altui stat membru, comunicarea sau notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

De asemenea, Luxemburgul declară că se opune posibilității ca agenții diplomatici și consulari ai altor state membre să recurgă la acest mijloc pe teritoriul său, cu excepția cazului în care un act trebuie comunicat sau notificat unui resortisant al statului membru de origine.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Luxemburgul acceptă notificarea sau comunicarea directă în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) 1393/2007.

Ministerul Justiției nu are competențe în materie de comunicare sau notificare a actelor. Prin urmare, nu adresați Ministerului Justiției corespondențe sau documente care trebuie comunicate sau notificate.

Executorii judecătorești au competența privind comunicarea actelor.

Executorul judecătoresc din statul de primire nu este responsabil pentru corectitudinea formei și conținutului actului care i-a fost transmis direct de persoana interesată. Executorul judecătoresc este răspunzător numai în ceea ce privește formalitățile și modalitățile de comunicare de care va face uz în statul membru de primire.

Puteți căuta un executor judecătoresc pe site-ul:

http://www.huissier.lu/members.php

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Luxemburgul declară că, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (1), judecătorii săi pot hotărî dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la alineatul (2).

În temeiul articolului 19 alineatul (4), Luxemburgul precizează că cererea prin care se solicită repunerea în termen poate fi declarată inadmisibilă dacă nu este prezentată într-un termen rezonabil, stabilit de judecător, cu începere de la data la care persoana interesată a luat cunoștință de hotărâre sau de la data la care a încetat imposibilitatea de a acționa, însă nu mai târziu de un an de la data la care a fost notificată sau comunicată hotărârea.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

/

Ultima actualizare: 24/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Ungaria

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

În Ungaria, agențiile de transmitere sunt următoarele:

 • în cazul actelor judiciare, instanța unde s-a desfășurat procedura în urma căreia a rezultat actul care trebuie să fie notificat sau comunicat;
 • în cazul actelor emise în cadrul unei proceduri notariale, notarul care a efectuat procedura în urma căreia a rezultat actul în cauză;
 • în cazul altor acte extrajudiciare, ministerul responsabil cu sistemul judiciar.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

În Ungaria, agențiile de primire sunt următoarele:

 • instanța districtuală (járásbíróság) în a cărei circumscripție se află domiciliul destinatarului, astfel cum este menționată în cererea de asistență judiciară (lakcím szerint illetékes járásbíróság), iar în cazul Budapestei - instanța districtuală centrală din Pesta (Pesti Központi Kerületi Bíróság);
 • Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (Asociația executorilor judecătorești din Ungaria).

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Agențiile de primire acceptă transmiterea actelor prin poștă, fax sau email.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Maghiară, germană, engleză, franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

În Ungaria, sarcinile autorității centrale sunt îndeplinite de ministerul responsabil cu sistemul judiciar.

Ministerul Justiției (Igazságügyi Minisztérium)

Departamentul de Drept Internațional Privat (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresă: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Adresă poștală: PF. 2, 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 795 0463

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouănmfo@im.gov.hu

Limbi: maghiară, germană, engleză și franceză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de limba maghiară, sunt acceptate și limbile germană, engleză și franceză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Nu este cazul în Ungaria.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de limba maghiară, sunt acceptate și limbile germană, engleză și franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Notificarea sau comunicarea actelor efectuată de instanță este gratuită.

Taxa de notificare sau comunicare a actelor de către un executor judecătoresc este de 7 500 HUF. Această sumă trebuie plătită în avans, prin transfer bancar în contul de mai jos, iar documentul de confirmare a efectuării transferului bancar trebuie să fie atașat la cerere:

 • Titularul contului: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
 • Banca: Budapest Bank Nyrt.
 • Cod SWIFT (BIC): BUDAHUHB
 • Cod IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
 • De completat în câmpul destinat mesajelor: KU2-numărul de referință al cererii, numele destinatarului.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

În Ungaria, posibilitatea de notificare sau comunicare a actelor prevăzută la articolul 13 se aplică doar în cazul în care destinatarul este cetățean al statului membru de transmitere.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

În Ungaria, notificarea sau comunicarea actelor prevăzută la articolul 15 se efectuează în conformitate cu legislația care reglementează notificarea sau comunicarea actelor de către executorii judecătorești.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În unele dintre aceste cazuri, instanțele maghiare se pot pronunța, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2).

În Ungaria, termenul pentru depunerea unei cereri în temeiul articolului 19 alineatul (4) este de un an.

Ultima actualizare: 29/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Malta

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Office of the State Advocate (Biroul de consiliere juridică al Guvernului)

Indirizz: Mainguard Building, St George's Square, Valletta

VLT1190

Tel. +356 2568 3105

Fax +356 2123 7281

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Office of the State Advocate (Biroul de consiliere juridică al Guvernului)

Indirizz: Mainguard Building, St George's Square, Valletta

VLT1190

Tel. +356 2568 3105

Fax +356 2123 7281

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloace de primire a documentelor: documentele originale împreună cu anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 și dovada efectuării plății trebuie trimise prin poștă. Pot fi trimise copii ale acestor documente în prealabil prin fax și/sau e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul-tip poate fi completat în engleză sau în malteză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Office of the State Advocate (Biroul de consiliere juridică al Guvernului)

Indirizz: Mainguard Building, St George's Square, Valletta

VLT1190

Tel. +356 2568 3105

Fax +356 2123 7281

Fax: (00356) 21237281

Zonele geografice de competență: Malta și Gozo

Mijloacele de recepție/comunicare și competențe lingvistice: engleza

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Engleza

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Malta intenționează să deroge de la articolul 9 alineatul (2), întrucât acest lucru nu este în conformitate cu normele de drept procesual din Malta.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Engleza

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Cheltuielile menționate la articolul 11 alineatul (2) din regulament corespund unei taxe fixe de 50 EUR pentru fiecare document care trebuie notificat sau comunicat.

Această taxă trebuie plătită înainte de notificare sau comunicare. Documentele vor fi returnate fără să fie procesate în cazul în care cererea nu este însoțită de dovada efectuării plății. Plata taxei se face prin virament bancar către persoana căreia îi vor fi returnați banii fără procesare. Plata taxelor trebuie efectuată prin virament bancar către Parchetul General, coordonatele bancare fiind următoarele:

Denumirea băncii: Bank Ċentrali ta’ Malta

Denumirea contului: AG Office – Receipt of Service Documents

Numărul contului: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Cod SWIFT: MALTMTMT

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Da, ne opunem.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Nu ne opunem.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Situație imposibilă, deoarece este necesară dovada notificării/comunicării. Cu toate acestea, în cazul în care o hotărâre este pronunțată împotriva unei persoane care nu a fost citată în mod corespunzător, aceasta poate cere, în termen de trei luni de la pronunțarea hotărârii judecătorești, să fie audiată din nou.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu există.

Ultima actualizare: 06/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Ţările de Jos

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Toți executorii judecătorești care își desfășoară activitatea în Țările de Jos sunt agenții de transmitere. Pentru a căuta o agenție de transmitere, consultați site-ul: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Toți executorii judecătorești care își desfășoară activitatea în Țările de Jos, precum și entitatea centrală din această țară, sunt agenții de primire. Pentru a căuta o agenție de primire, consultați site-ul: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Executorii judecătorești pot primi acte judiciare prin poștă. Entitățile al căror număr de fax sau a căror adresă de email figurează în anexă pot primi acte judiciare și prin aceste mijloace de comunicare.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Engleza și germana sunt limbile acceptate pentru completarea formularului menționat la articolul 4 alineatul (3) din regulament și a certificatului de notificare sau notificare menționat la articolul 10 alineatul (2) din regulament.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Entitatea centrală este organizația profesională a executorilor de justiție (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresă:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Țările de Jos

Tel.: + 31 70 890 35 30

Email: kbvg@kbvg.nl

Site web: http://www.kbvg.nl/

Entitatea centrală poate primi/comunica acte judiciare prin poștă, email sau telefon în limba neerlandeză sau engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Engleza și germana sunt limbile acceptate pentru completarea formularului menționat la articolul 4 alineatul (3) din regulament și a certificatului de notificare sau notificare menționat la articolul 10 alineatul (2) din regulament.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În Țările de Jos, atunci când un act judiciar trebuie notificat sau comunicat într-un termen determinat, data care se ia în considerare în ceea ce privește reclamantul se stabilește în temeiul dreptului neerlandez.

Atunci când un act judiciar trebuie notificat sau comunicat într-un termen determinat în temeiul dreptului unui stat membru, data care se ia în considerare în ceea ce privește reclamantul se stabilește în temeiul dreptului acelui stat.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Engleza și germana sunt limbile acceptate pentru completarea formularului menționat la articolul 4 alineatul (3) din regulament și a certificatului de notificare sau notificare menționat la articolul 10 alineatul (2) din regulament.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Onorariul executorului judecătoresc sau al unei persoane competente în temeiul unui stat membru este fix și se ridică la 65 EUR.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Țările de Jos nu se opune notificării sau comunicării actelor judiciare persoanelor care au reședința pe teritoriul neerlandez, fără nicio constrângere, în mod direct prin agenții diplomatici sau consulari ai unui stat membru.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Persoanele care au reședința în Țările de Jos pot face obiectul unei notificări directe, în temeiul articolului 15 din regulament, din partea unui executor judecătoresc.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În Țările de Jos, judecătorii pot să se pronunțe, prin derogare de la articolul 19 alineatul (1), în legătură cu îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute la alineatul (2).

Cererile de repunere în termen depuse în temeiul articolului 19 alineatul (4) din regulament sunt admise dacă se depun în termen de un an de la pronunțarea hotărârii.

Ultima actualizare: 30/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Austria

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele de primire disponibile:

 • prin poștă;
 • prin intermediul altor servicii de expediere (de exemplu, servicii de curierat);
 • prin fax.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală este Ministerul Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-mail: team.z@justiz.gv.at

Limbi: germană și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul de cerere (formularul-tip prevăzut în anexa I) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Se pare că în prezent documentele de tipul celor menționate la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) nu sunt prevăzute în legislația austriacă.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul (formularul prevăzut în anexa I) poate fi completat în limba germană sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Nu se percep taxe fixe.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Austria nu se opune notificării sau comunicării prevăzute la articolul 13 alineatul (1).

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Notificarea sau comunicarea directă a actelor judiciare prin intermediul funcționarilor judiciari, al autorităților sau al altor persoane competente din statul membru de primire nu este permisă în temeiul legislației austriece.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a aduce atingere alineatului (1), instanțele din Austria se pot pronunța dacă sunt îndeplinite condițiile de la alineatul (2).

Legislația austriacă nu prevede un anumit termen în înțelesul articolului 19 alineatul (4) ultimul paragraf pentru formularea unei cereri de repunere în termen în vederea exercitării unei căi de atac.

Ultima actualizare: 13/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Polonia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Organismul competent este tribunalul (sąd rejonowy) în a cărei rază teritorială urmează să fie efectuată procedura de notificare sau comunicare a actelor.

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Actele nu se primesc decât prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul poate fi completat în polonă, engleză sau germană.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministry of Justice

Department for International Cooperation and European Law

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warsaw

Tel./fax: +48 22 6280949 01

Limbi: polonă, engleză și germană.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I: polonă, engleză și germană.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Legislația Republicii Polone nu prevede obligația de a notifica sau a comunica actele într-un anumit termen.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului prevăzut în anexa I: polonă, engleză și germană.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Nu se percep taxe pentru notificarea sau comunicarea actelor.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Polonia se opune notificării sau comunicării actelor de către agenții diplomatici sau consulari pe teritoriul său, cu excepția cazului în care actele trebuie să le fie notificate sau comunicate resortisanților statului membru în care au fost emise.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Pe teritoriul său, Polonia se opune metodei de notificare sau comunicare menționate la prezentul articol.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Cererea de repunere în termen a pârâtului pentru exercitarea unei căi de atac nu se examinează decât în cazuri excepționale dacă a fost depusă la mai mult de un an de la data la care a fost pronunțată hotărârea.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 12/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Portugalia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere desemnate de Portugalia sunt:

- instanțele districtuale (Tribunais de Comarca Judiciais);

- grefierii (Conservadores);

- notarii (Notários);

- executorii judecătorești (Agentes de execução) și

- reprezentanții legali (Mandatários Judiciais).

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Agențiile de primire desemnate de Portugalia sunt:

- camera de competență generală (Juízo Competência Genérica) sau, dacă este cazul, camera locală civilă (Juízo local cível) a instanței districtuale competente și

- executorii judecătorești [Ordinul avocaților și al executorilor judecătorești (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE)].

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Actele pot fi trimise prin poștă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Portugalia acceptă formulare completate în limba portugheză, engleză sau spaniolă.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

În Portugalia, autoritatea centrală este Direcția Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tel. +351 217906200 - +351 217906223

Fax +351 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Site web: http://www.dgaj.mj.pt/

Limbi vorbite: portugheză, spaniolă, franceză și engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Portugalia acceptă formulare completate în limba portugheză, engleză sau spaniolă.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În sensul articolului 8 alineatul (3) și al articolului 9 alineatul (2) din regulament, articolul 323 din Codul civil portughez prevede că termenul de prescripție este suspendat la cinci zile de la solicitarea notificării sau a comunicării actelor în cazurile în care notificarea sau comunicarea actelor nu a fost posibilă din motive care nu sunt imputabile reclamantului.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Portugalia acceptă certificate completate în limba portugheză, engleză sau spaniolă.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În general, notificarea sau comunicarea actelor judiciare provenind dintr-un alt stat membru nu atrage după sine plata unor taxe sau suportarea unor cheltuieli, dacă documentele sunt trimise instanțelor.

Cu toate acestea, dacă documentele sunt notificate sau comunicate personal de un funcționar al instanței sau de un executor judecătoresc, trebuie achitate următoarele costuri:

1. Executori judecătorești:

În cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată: 76 EUR.

În cazul în care notificarea sau comunicarea nu este efectuată (de exemplu, dacă persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actele nu locuiește la adresa menționată sau dacă adresa nu există): 50,50 EUR.

2. Funcționari ai instanței:

În cazul în care notificarea sau comunicarea este efectuată: 51 EUR.

În cazul în care notificarea sau comunicarea nu este efectuată (de exemplu, dacă persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actele nu locuiește la adresa menționată sau dacă adresa nu există): nu se plătește nimic.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Portugalia se opune ca un alt stat membru să notifice sau să comunice acte judiciare sau extrajudiciare pe teritoriul său prin intermediul canalelor consulare sau diplomatice, cu excepția cazului în care persoana căreia trebuie să i se notifice sau comunice actele este cetățean al respectivului stat membru.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Dreptul portughez nu permite notificarea sau comunicarea directă, astfel cum se prevede la articolul 15 din regulament.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (1), instanțele portugheze se pot pronunța dacă au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute la alineatul (2) al articolului menționat.

În sensul articolului 19 alineatul (4), în Portugalia cererile de repunere în termen pentru exercitarea unei căi de atac trebuie formulate în termen de un an de la data pronunțării hotărârii atacate. După expirarea acestui termen, cererile nu se mai acceptă.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acorduri la care statele membre sunt părți:

- Acordul dintre Republica Portugheză și Regatul Spaniei privind cooperarea juridică în materie civilă și penală din 19 noiembrie 1997;

Alte acorduri la care Portugalia este parte:

- Acordul privind cooperarea juridică și judiciară cu Angola din 30 august 1995;

- Acordul privind cooperarea juridică și judiciară cu Republica Capului Verde, din 2 februarie 2003;

- Acordul privind cooperarea juridică și judiciară cu Regiunea Administrativă Specială Macao a Republicii Populare Chineze din 1 iulie 2001;

- Acordul privind cooperarea judiciară cu Republica Guineea-Bissau din 5 iulie 1988;

- Acordul privind cooperarea juridică și judiciară cu Republica Mozambic din 12 aprilie 1990;

- Acordul judiciar cu Republica Democrată São Tomé și Principe din 23 martie 1976.

Ultima actualizare: 08/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - România

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

În ceea ce privește actele judiciare, autoritățile române transmițătoare sunt toate instanțele române care comunică acte judiciare direct către autoritățile primitoare ale statelor membre ale Uniunii Europene: judecătoriile, tribunalele, curțile de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție.

În ceea ce privește actele extrajudiciare, notarii, executorii judecătorești și alte autorități, în competența cărora intră comunicarea de acte în străinătate, efectuează transmiterea cererilor prin intermediul judecătoriilor în a căror circumscripție își au sediul profesional. (art. 32 alin. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială).

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Autoritatea română primitoare a cererilor de comunicare de acte judiciare şi extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul destinatarul. (art. 32 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele tehnice de primire a cererilor şi actelor anexate acestora sunt poştă şi fax.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

În afară de formularele completate în limba română, România acceptă şi formulare standard de cerere completate în limbile engleză şi franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerul Justiţiei este autoritate centrală română.

 

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de formularele completate în limba română, România acceptă şi formulare standard de cerere completate în limbile engleză şi franceză.

Mijloacele tehnice de primire a cererilor şi actelor anexate acestora sunt poştă și fax.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Art. 183 din Codul de procedură civilă reglementează actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere.

Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen.

Recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.

Conform art. 192 alin. 2, coroborat cu art. 199 alin. 1 din codul de procedură civilă, procesul începe prin înregistrarea cererii la instanță. Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poștă, curier, fax sau scanată și transmisă prin poștă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează și primește dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare.

 

Conform art. 2 pct. 18, 10 și 11, precum și art. 30 din Ordonanță de Urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale, prin serviciul de trimitere recomandată se înțelege serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Prin trimitere de corespondență se înțelege comunicarea în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată și livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia.

Data depunerii trimiterii poștale este data la care trimiterea poștală a fost colectată, dispozițiile art. 183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămânând aplicabile.

Data depunerii este data la care trimiterea poștală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces, dacă aceasta a fost colectată înainte de ultima operațiune de ridicare a trimiterilor poștale stabilită pentru respectivul punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră că data depunerii trimiterii este data următoarei zile lucrătoare celei la care trimiterea poștală este colectată prin intermediul punctelor de acces.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de dovada comunicării în limba română, România acceptă şi transmiterea acesteia în limbile engleză şi franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Comunicarea actelor de procedură se face, gratuit, din oficiu, de instanță, prin agenţii procedurali ai instanţei sau alt salariat al acesteia, și, dacă nu este posibilă, prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi o înştiinţare. La cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se poate face de instanță, prin executori judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid. (art. 154 alin. 1, 4 și 5 din C.pr.civ.). Onorariile executorilor judecătorești sunt cuprinse între 20 lei și 400 lei. A se vedea Ordinul Ministrului Justiției nr. 2550/14.11.2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

România declară că agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari străini nu pot notifica sau comunica acte judiciare ori extrajudiciare pe teritoriul statului român decât cetăţenilor statului pe care îl reprezintă.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

România se opune posibilităţii de notificare sau comunicare directă, aşa cum este prevăzut de art. 15 alin. 1.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Instanţele din România, fără a aduce atingere alin. 1 al art. 19 din Regulament, pot emite o hotărâre numai dacă sunt întrunite toate condiţiile prevăzute în aliniatul 2.

Cererea de repunere în termen prevăzută în alin. 4 al art. 19 din Regulament poate fi înaintată în termen de un an după ce hotărârea a fost pronunţată.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 17/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Slovenia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere sunt: instanțele locale (okrajna sodišča), instanțele regionale (okrožna sodišča), instanțele de dreptul muncii și probleme sociale (delovno in socialno sodišče), instanța administrativă (upravno sodišče), instanțele de apel (višja sodišča), Curtea Supremă (Vrhovno sodišče), Curtea Constituțională (Ustavno sodišče) și Parchetul (Državno odvetništvo).

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Toate instanțele regionale sunt agenții de primire.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Slovenia acceptă formularele de cerere completate în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul Justiției)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1369 53 42

Fax: +386 1369 57 83

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăgp.mp@gov.si

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Slovenia acceptă formularele de cerere în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Dreptul sloven nu impune ca un act să fie comunicat sau notificat într-un termen limită.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Slovenia acceptă certificate completate în limba slovenă sau în limba engleză.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

 • Slovenia nu se opune comunicării sau notificării prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, în condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1).
 • Slovenia se opune comunicării sau notificării documentelor judiciare prin intermediul agenților diplomatici sau consulari din alte țări către persoane care au reședința în Slovenia, în afara cazului în care comunicarea sau notificarea documentului se adresează unui resortisant al statului membru care a emis documentul în cauză.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Conform dreptului sloven, comunicarea sau notificarea directă nu este autorizată.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Fără a se aduce atingere articolului 19 alineatul (1), un judecător poate pronunța o hotărâre chiar dacă nu s-a primit niciun document de atestare a comunicării sau notificării, cu condiția să se fi îndeplinit condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din regulament.

O cerere de repunere în termen poate fi formulată în termen de un an de la data pronunțării hotărârii.

Ultima actualizare: 21/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Slovacia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Confirmarea de primire a cererilor de transmitere a actelor judiciare pe suport de hârtie revine instituțiilor desemnate de Republica Slovacă.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

În sensul articolului 2 alineatul (4), Republica Slovacă acceptă completarea formularului în limba slovacă, în limba cehă sau în limba engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [Ministerul Justiției din Republica Slovacă]

Odbor medzinárodného práva súkromného [Departamentul de drept internațional privat]

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republica Slovacă

Telefon: (+421) 2 888 91 258

Fax: (+421) 2 888 91 604

Adresă de email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcivil.inter.coop@justice.sk

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justice.gov.sk/

Limbi: slovacă, cehă, engleză, franceză, germană.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În sensul articolului 4, Republica Slovacă acceptă completarea formularului în limba slovacă, în limba cehă sau în limba engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Republica Slovacă nu are de comunicat informații cu privire la articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2), pentru că dreptul slovac nu impune notificarea sau comunicarea unui act într-un termen dat, așa cum prevăd articolele menționate.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În sensul articolului 10, Republica Slovacă acceptă completarea formularului în limba slovacă, în limba cehă sau în limba engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

În principiu, notificarea sau comunicarea unui act este asigurată de instanța care a primit cererea. Cu toate acestea, în anumite împrejurări instanța poate încredința unui funcționar judecătoresc sarcina de a notifica sau comunica actele pe care le emite. În cazul în care acest funcționar mandatat de instanță este executor judecătoresc (súdny exekútor), transmiterea actului este taxată cu un onorariu fix de 6,64 EUR pentru fiecare document notificat sau comunicat.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Republica Slovacă se opune transmiterii unui act judiciar prin intermediul agenților diplomatici sau consulari, cu excepția cazului în care acest act trebuie transmis unui resortisant al statului membru de proveniență a documentului.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Dreptul slovac nu permite ca actele emanate de instanță să fie transmise, direct din străinătate, persoanelor implicate într-o procedură judiciară, prin intermediul funcționarilor judecătorești, funcționarilor sau al altor persoane competente din Republica Slovacă.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

În conformitate cu articolul 19 alineatul (2), Republica Slovacă declară că, sub rezerva articolului 19 alineatul (1), judecătorii slovaci pot statua chiar dacă nu s-a primit niciun document de confirmare a transmiterii sau predării actului emanat de instanță, cu condiția îndeplinirii dispozițiilor prevăzute de articolul 19 alineatul (2).

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 25/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Finlanda

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Agențiile de transmitere sunt instanțele districtuale (käräjäoikeudet), Curtea pentru litigii comerciale (markkinaoikeus), curțile de apel (hovioikeudet), Curtea Supremă (korkein oikeus) și Ministerul Justiției.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele disponibile de primire a actelor: actele pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul-tip poate fi completat în una dintre următoarele limbi: finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Autoritatea centrală de primire este Oikeusministeriö [Ministerul Justiției].

Oikeusministeriö [Ministerul Justiției]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Guvernul]

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Actele pot fi transmise prin poștă, fax sau e-mail.

Limbi: finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul de cerere poate fi completat în limba finlandeză, suedeză sau engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3), Finlanda informează Comisia că nu va aplica dispozițiile articolului 9 alineatele (1) și (2). În forma lor actuală, dispozițiile articolului menționat sunt lipsite de ratio legis în contextul sistemului juridic al Finlandei și, prin urmare, nu pot fi aplicate în practică în această țară.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul poate fi completat în limba finlandeză, suedeză sau engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Pentru notificarea sau comunicarea actelor nu se percepe nicio taxă agenției de transmitere străine.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Finlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

Finlanda nu se opune acestui tip de notificare sau comunicare.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Întrucât Finlanda nu efectuează notificarea menționată la articolul 19 alineatul (2), instanțele finlandeze nu se pot pronunța în cazurile prevăzute la articolul 19 alineatul (2). În consecință, nu este necesară notificarea prevăzută la articolul 19 alineatul (4).

Ultima actualizare: 08/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Comunicarea / notificarea actelor - Suedia

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Instanțe, autorități de executare a hotărârilor judecătorești și alte autorități suedeze care notifică și comunică acte judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Actele pot fi primite prin poştă, fax sau orice alte mijloace convenite într-un anumit caz. De asemenea, este posibilă contactarea prin telefon a unei autorități.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

Formularul tip se poate completa în suedeză sau în engleză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Articolul 4 - Transmiterea actelor

Formularul tip se poate completa fie în suedeză, fie în engleză.

Articolul 8 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (2) - Termene speciale stabilite de legislația națională în materie de notificare sau comunicare

Nu se aplică

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

Certificatul de notificare sau comunicare se poate completa fie în suedeză, fie în engleză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Suedia nu intenţionează să perceapă o taxă în cazul intervenţiei unui funcţionar judiciar sau a unei alte persoane competente.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

Suedia acceptă notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

În anumite situaţii, legislaţia suedeză autorizează persoanele care sunt parte la o procedură judiciară să notifice sau să comunice actele judiciare și extrajudiciare direct, prin intermediul funcționarilor judiciari, autorităților sau altor persoane competente.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Instanţele suedeze nu pronunţă o hotărâre dacă sunt îndeplinite condiţiile de la articolul 19 alineatul (2), însă nu sunt îndeplinite condiţiile de la articolul 19 alineatul (1). Suedia nu intenţionează să prezinte nicio comunicare în temeiul articolului 19 alineatul (4).

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul nordic din 26 aprilie 1974 privind asistența judiciară reciprocă în materie de notificare sau comunicare a actelor și obținere de probe (SÖ 1975:42)

Ultima actualizare: 12/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.