Comunicarea / notificarea actelor

România

Conținut furnizat de
România

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

România

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 alineatul (1) - Agenții de transmitere

Autorităţile române transmiţătoare sunt toate instanţele române care pot comunica acte judiciare direct către autorităţile primitoare ale statelor membre ale Uniunii Europene: judecătoriile, tribunalele, curțile de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Notarii, executorii judecătoreşti şi alte autorităţi, în competenţa cărora intră comunicarea de acte în străinătate, efectuează transmiterea cererilor prin intermediul judecătoriilor în a căror circumscripţie îşi au sediul profesional. (art. 32 alin. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Articolul 2 alineatul (2) - Agenții destinatare

Autoritatea română primitoare a cererilor de comunicare de acte judiciare şi extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul destinatarul. (art. 32 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Articolul 2 alineatul (4) litera (c) - Mijloacele de primire a actelor

Mijloacele tehnice de primire a cererilor şi actelor anexate acestora sunt poştă şi fax.

Articolul 2 alineatul (4) litera (d) - Limbile care pot fi utilizate pentru completarea formularului-tip prevăzut în anexa I.

În afară de formularele completate în limba română, România acceptă şi formulare standard de cerere completate în limbile engleză şi franceză.

Articolul 3 - Autoritatea centrală

Ministerul Justiţiei este autoritate centrală română.

 

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Tel.: +40372041077; Fax: +40372041079

Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

Tel.: +40372041083; Tel.: +40372041218; Fax: +40372041079, +40372041084

Articolul 4 - Transmiterea actelor

În afară de formularele completate în limba română, România acceptă şi formulare standard de cerere completate în limbile engleză şi franceză.

Mijloacele tehnice de primire a cererilor şi actelor anexate acestora sunt poştă și fax.

Articolul 10 - Certificarea notificării sau a comunicării şi copia actului notificat sau comunicat

În afară de dovada comunicării în limba română, România acceptă şi transmiterea acesteia în limbile engleză şi franceză.

Articolul 11 - Cheltuielile de notificare sau comunicare

Comunicarea actelor de procedură se face, gratuit, din oficiu, de instanță, prin agenţii procedurali ai instanţei sau alt salariat al acesteia, și, dacă nu este posibilă, prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi o înştiinţare. La cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se poate face de instanță, prin executori judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid. (art. 154 alin. 1, 4 și 5 din C.pr.civ.). Onorariile executorilor judecătorești sunt cuprinse între 20 lei și 400 lei. A se vedea Ordinul Ministrului Justiției nr. 2550/14.11.2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti.

Articolul 13 - Notificarea sau comunicarea prin intermediul agenţilor diplomatici sau consulari

România declară că agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari străini nu pot notifica sau comunica acte judiciare ori extrajudiciare pe teritoriul statului român decât cetăţenilor statului pe care îl reprezintă.

Articolul 15 - Notificare sau comunicare directă

România se opune posibilităţii de notificare sau comunicare directă, aşa cum este prevăzut de art. 15 alin. 1.

Articolul 19 - Neprezentarea pârâtului la înfăţişare

Instanţele din România, fără a aduce atingere alin. 1 al art. 19 din Regulament, pot emite o hotărâre numai dacă sunt întrunite toate condiţiile prevăzute în aliniatul 2.

Cererea de repunere în termen prevăzută în alin. 4 al art. 19 din Regulament poate fi înaintată în termen de un an după ce hotărârea a fost pronunţată.

Articolul 20 - Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 27/09/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site