Delgivning och översändning av handlingar

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Sätt på vilka handlingar kan tas emot: post.

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret kan fyllas i på italienska, franska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Den centrala delgivningsmyndigheten vid appellationsdomstolen i Rom.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tfn.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Handlingar som skall delges i Italien måste sändas med post och återsänds på samma sätt till det sändande organet.

Språk: enheten kan kommunicera på italienska, franska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Utöver italienska kan ansökan (standardformulär) fyllas i på franska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

Italien har inte för avsikt att avvika från denna artikel.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Det formulär som styrker att delgivning skett på korrekt sätt får avfattas på italienska, franska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Italien avser för närvarande inte ta ut någon avgift för delgivning av handlingar från andra länder.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Italien motsätter sig att personer som är bosatta i en annan medlemsstat delges handlingar av diplomater eller konsulära tjänstemän (utom vid delgivning till italienska medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat).

Italien motsätter sig att personer som är bosatta i Italien delges handlingar av en medlemsstats diplomatiska eller konsulära tjänstemän, utom vid delgivning till medborgare i denna medlemsstat.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Ingenting hindrar att en person som har ett intresse att bevaka i ett rättsligt förfarande låter delge handlingar direkt via tjänstemän i den mottagande staten.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Italien har inte för avsikt att avge någon förklaring i enlighet med punkterna 2 och 4.

Senaste uppdatering: 02/03/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site