Dokumentu iesniegšana

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie dokumentu saņemšanas veidi: pasts.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Veidlapu var aizpildīt jebkurā no šādām valodām: itāļu, franču, angļu.

3. pants - Centrālā iestāde

Centrālā iestāde ir Tiesas izpildītāju centrālā iestāde Romas Apelācijas tiesā.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Fakss: (39)06.328367933

Itālijā iesniedzamiem dokumentiem jābūt saņemtiem pa pastu, un tie tiks nosūtīti atpakaļ izsūtīšanas iestādēm tādā pašā veidā.

Valodu prasmes: itāļu, angļu un franču.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Papildus itāļu valodai Itālija pieņems standarta veida pieprasījuma veidlapas, kas aizpildītas angļu vai franču valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Daļēja atkāpe nav ierosināta.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Papildus itāļu valodai Itālija pieņems apliecinājumus, kas aizpildīti angļu vai franču valodā.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Pašreiz dokumentus no citām valstīm izsniedz par velti.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Itālijai ir iebildumi pret tiesas dokumentu par citā dalībvalstī dzīvojošām personām iesniegšanu tieši ar diplomātisko vai konsulāro pārstāvju starpniecību (izņemot gadījumā, ja dokuments iesniegts par citā dalībvalstī dzīvojošu Itālijas pilsoni).

Itālijai ir iebildumi pret tiesu dokumentu par Itālijā dzīvojošām personām iesniegšanu ar dalībvalsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvju starpniecību, izņemot gadījumā, ja dokuments jāiesniedz par attiecīgās dalībvalsts pilsoni.

15. pants - Tieša izsniegšana

Nevienai personai, kas ieinteresēta tiesas tiesvedībā, nav šķēršļu iesniegt tiesas dokumentus tieši ar adresētās dalībvalsts kompetentu ierēdņu starpniecību.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Itālija neplāno sniegt paziņojumus, kas noteikti 2. un 4. paragrāfā.

Lapa atjaunināta: 02/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site