Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Comunicarea actelor


*mențiuni obligatorii

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής των πράξεων: ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου είναι η ιταλική, η γαλλική και η αγγλική.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι η Ενιαία υπηρεσία δικαστικών επιμελητών του Εφετείου Ρώμης.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Τηλ.: (39)06.328361

Φαξ: (39)06.328367933

Στην Ιταλία οι προς κοινοποίηση πράξεις πρέπει να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο και να φθάνουν στις υπηρεσίες διαβίβασης δια της ιδίας οδού.

Γλωσσικές γνώσεις : ιταλική, γαλλική και αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου είναι εκτός από την ιταλική, η γαλλική και η αγγλική.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Δεν γίνεται επίκληση καμίας παρέκκλισης.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το έντυπο που βεβαιώνει την ολοκλήρωση των διατυπώσεων σχετικά με την επίδοση ή την κοινοποίηση μπορεί να συνταχθεί εκτός από την ιταλική και στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Προς το παρόν δεν προβλέπονται δαπάνες για την κοινοποίηση πράξεων από το εξωτερικό.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Ιταλία αντιτάσσεται στις απευθείας επιδόσεις ή/και τις κοινοποιήσεις δικαστικών πράξεων μέσω των διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων σε πρόσωπα που διαμένουν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους (εκτός εάν οι πράξεις επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε ιταλό υπήκοο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος).

Η Ιταλία αντιτάσσεται στην επίδοση ή/και την κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μέσω των διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων ενός κράτους μέλους σε πρόσωπα που διαμένουν στην Ιταλία, εκτός εάν η πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται σε πολίτη αυτού του κράτους μέλους.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Τίποτα δεν εμποδίζει τους έχοντες έννομο συμφέρον σε μια δίκη να επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν απευθείας τις δικαστικές πράξεις μέσω των αρμοδίων δικαστικών επιμελητών του κράτους μέλους παραλαβής.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Η Ιταλία δεν θα προβεί στις ανακοινώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site