Doręczanie dokumentów

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Office of the State Advocate

Adres: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Kod pocztowy: VLT1190

Tel.: (+356) 2568 3105

Faks: (+356) 2123 7281

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Office of the State Advocate

Adres: Mainguard Building, St George’s Square, Valletta

Kod pocztowy: VLT1190

Tel.: (356) 2568 3105

Faks: (+356) 2123 7281

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Środki służące doręczaniu dokumentów: oryginały dokumentów wraz z załącznikiem 1 do rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 oraz potwierdzenie z banku należy przesłać pocztą. Kopie można wysłać wcześniej faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Standardowy formularz można wypełnić w języku angielskim lub maltańskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Office of the State Advocate

Mainguard Building

St. George’s Square

Valletta VLT1190

Tel.: (+356) 2568 3105

Faks: (+356) 21237 7281

Geograficzne obszary jurysdykcji: Malta i Gozo.

Środki wykorzystywane do odbierania dokumentów i komunikacji, a także używane języki: język angielski.

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Język angielski.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Malta zamierza odstąpić od przepisów art. 9 ust. 2, ponieważ są one sprzeczne z maltańskim prawem procesowym.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Język angielski.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Koszty, których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia, to stała opłata wynosząca 50 EUR za każdy dokument podlegający doręczeniu.

Opłatę należy uiścić przed doręczeniem. Dokumenty zostaną zwrócone do nadawcy i nie zostaną doręczone, jeżeli do wniosku o doręczenie nie dołączono potwierdzenia bankowego potwierdzającego uiszczenie opłaty. W takim przypadku osoba, do której zwracane są dokumenty, otrzymuje zwrot opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. Opłat należy dokonać przelewem bankowym na następujący rachunek Biura Prokuratora Generalnego:

Nazwa banku: Central Bank of Malta

Oznaczenie rachunku: AG Office – Receipt of Service Documents (Biuro AG - Kancelaria podawcza)

Numer rachunku: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kod Swift: MALTMTMT

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Malta nie wyraża zgody.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Brak sprzeciwu.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Nie jest to możliwe, ponieważ wymagany jest dowód doręczenia. Jeżeli jednak wyrok zapadł przeciwko osobie, która nie została z wyprzedzeniem należycie poinformowana o sprawie w drodze wezwania jej do sądu, taka osoba może wnieść o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie trzech miesięcy od daty wydania wyroku.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Brak.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony