Doręczanie dokumentów

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Łotewskiej. Dotyczą one doręczania na Łotwie zagranicznych dokumentów sądowych i pozasądowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000. W szczególności organem centralnym właściwym w zakresie przyjmowania i realizacji wniosków o doręczenie dokumentów zagranicznych ustanowiono Radę Przysięgłych Komorników Sądowych Łotwy (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). Ponadto określono opłatę stałą za złożenie wniosku o doręczenie dokumentu, która wynosi 113,97 euro (z VAT). Osoba, która opłatę za złożenie wniosku o doręczenie dokumentu wnosi przelewem, ponosi również koszty tego przelewu.

Właściwym organem centralnym jest:

Rada Przysięgłych Komorników Sądowych Łotwy (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Adres: Brīvības iela 82-3, Riga, LV-1001, Latvia

Tel.: (+371) 67290005; Faks: (+371) 67290006

Poczta elektroniczna: documents@lzti.lv

Dane rachunku bankowego:

Nr rej. 90001497619

Oficjalny adres: Brīvības iela 82-3, Riga, LV-1001, Latvia

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

kod SWIFT: HABALV22

Tytuł przelewu: dane odbiorcy

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Łotwa będzie przyjmować wnioski o doręczenie dokumentów oraz poświadczenia doręczenia dokumentów z pozostałych państw członkowskich, o ile zostały one przesłane pocztą.

Powiadomienia na standardowych formularzach, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, można również przekazywać za pośrednictwem innych środków komunikacji dostępnych właściwemu sądowi łotewskiemu.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Łotwa przyjmuje standardowe formularze wypełnione nie tylko w języku łotewskim, lecz również w języku angielskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Organem centralnym jest Rada Przysięgłych Komorników Sądowych Łotwy (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome)

Adres: Brīvības iela 82-3, Riga, LV-1001, Latvia

Tel.: (+371) 67290005; Faks: (+371) 67290006

Poczta elektroniczna: documents@lzti.lv

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Łotwa przyjmuje wnioski o doręczenie dokumentów na standardowych formularzach, określonych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli zostały one sporządzone w języku łotewskim albo angielskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Zgodnie z art. 56.1 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli dokumenty sądowe doręczono w trybie określonym w art. 56, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 tego artykułu, daną osobę uważa się za powiadomioną o czasie i miejscu przeprowadzenia rozprawy sądowej lub dokonania czynności procesowej, lub o treści danego dokumentu, a dokumenty sądowe za doręczone:

1) w dacie, w której osoba ta przyjęła je zgodnie z art. 56 ust. 3, 7 lub 8 tego kodeksu;

2) w dacie, w której osoba ta odmówiła ich przyjęcia (art. 57);

3) w siódmym dniu od daty wysłania dokumentów, o ile zostały one przesłane pocztą;

4) w trzecim dniu od daty wysłania, o ile zostały one przesłane pocztą elektroniczną;

5) w trzecim dniu od daty wysłania, o ile powiadomienie nastąpiło online.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu sam fakt doręczenia dokumentów sądowych we wskazanym miejscu zamieszkania osoby fizycznej, pod inny wskazany adres, pod adres wskazany przez osobę fizyczną do korespondencji z sądem lub w siedzibie rejestrowej osoby prawnej, bez względu na to, czy otrzymano z poczty zawiadomienie o doręczeniu, czy dokumenty te zwrócono, pozostaje bez wpływu na fakt doręczenia tych dokumentów. Domniemanie, że dokumenty zostały doręczone w siódmym dniu od daty wysłania, jeżeli przesłano je pocztą, lub w trzecim dniu od daty wysłania, jeżeli przesłano je pocztą elektroniczną lub doręczono online, adresat może wzruszyć, wskazując obiektywne okoliczności, które uniemożliwiły mu odbiór tych dokumentów pod wskazanym adresem.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Łotwa przyjmuje wnioski o doręczenie dokumentów na standardowych formularzach, określonych w załączniku I do rozporządzenia, jeżeli zostały one sporządzone w języku łotewskim albo angielskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Organy łotewskie doręczają dokumenty na podstawie art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia za opłatą w wysokości 113,97 euro (z VAT) za każdy wniosek o doręczenie dokumentu. Osoba, która opłatę za złożenie wniosku o doręczenie dokumentu wnosi przelewem, ponosi również koszty tego przelewu.

Dane rachunku bankowego:

Nr rej. 90001497619

Oficjalny adres: Brīvības iela 82-3, Riga, LV-1001, Latvia

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

kod SWIFT: HABALV22

Tytuł przelewu: dane odbiorcy

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Łotwa nie wyraża zgody na doręczanie dokumentów na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia, chyba że dokumenty mają zostać doręczone obywatelowi danego państwa członkowskiego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Prawo łotewskie nie przewiduje możliwości doręczania dokumentów na podstawie art. 15 rozporządzenia.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Niezależnie od przepisów art. 19 ust. 1 rozporządzenia sąd może, również w składzie jednoosobowym, wydać wyrok nawet wówczas, gdy nie uzyskano poświadczenia doręczenia, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 19 ust. 2 rozporządzenia. Na Łotwie nie określono terminu, po którym nie przyjmuje się już wniosków o zwolnienie od skutku upływu terminu odwołania, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 19 ust. 4 rozporządzenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

W Republice Łotewskiej obowiązują dwie umowy międzynarodowe:

1) umowa między Republiką Łotewską a Rzecząpospolitą Polską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych;

2) umowa między Republiką Łotewską, Republiką Estonii a Republiką Litwy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony