Doręczanie dokumentów

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Na Węgrzech jednostką przekazującą:

  • w przypadku pism sądowych – jest sąd, który sporządził pismo w toku postępowania;
  • w przypadku dokumentów sporządzonych przez notariusza – jest notariusz, który sporządził dokument w toku postępowania;
  • w przypadku dokumentów pozasądowych – jest minister właściwy ds. wymiaru sprawiedliwości.

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Na Węgrzech jednostką przyjmującą:

  • jest sąd rejonowy właściwy ze względu na adres zamieszkania wskazany we wniosku o pomoc prawną oraz, w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Peszcie (Pesti Központi Kerületi Bíróság) – jak również
  • Węgierska Izba Komornicza (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Jednostka przyjmująca przyjmuje dokumenty przekazywane drogą pocztową, faksem i pocztą elektroniczną.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Język węgierski, niemiecki, angielski, francuski

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Na Węgrzech zadania organu centralnego są wykonywane przez ministra właściwego ds. wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium)

Departament Prawa Międzynarodowego Prywatnego (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Kossuth Lajos tér 2-4, 1055 Budapest

Adres: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 795 0463

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Języki: węgierski, niemiecki, angielski i francuski

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Oprócz języka węgierskiego, akceptowany jest również język niemiecki, angielski i francuski.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Nie ma zastosowania na Węgrzech.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Oprócz języka węgierskiego, akceptowany jest również język niemiecki, angielski i francuski.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Doręczenie dokumentów przez sąd jest bezpłatne.

Opłata z tytułu doręczenia dokumentu przez komornika wynosi 7 500 HUF. Opłata musi być uiszczona z góry przelewem bankowym na rachunek podany poniżej. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie przelewu.

  • Właściciel rachunku: Węgierska Izba Komornicza (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).
  • Bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • W tytule przelewu należy wpisać: KU2 - sygnaturę wniosku, imię i nazwisko adresata.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Doręczenie na podstawie art. 13 stosuje się na Węgrzech jedynie wówczas, gdy adresat jest obywatelem przekazującego państwa członkowskiego.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Doręczenie na podstawie art. 15 rozporządzenia stosuje się na Węgrzech jedynie na podstawie przepisów regulujących doręczanie dokumentów przez komornika.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

W niektórych takich przypadkach sądy węgierskie mogą wydać orzeczenie pod warunkiem, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 19 ust. 2.

Na Węgrzech termin wniesienia wniosku na podstawie art. 19 ust. 4 wynosi rok.

Ostatnia aktualizacja: 12/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony