Doręczanie dokumentów

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Doręczanie dokumentów prawnych


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 - Organy przekazujące

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Art. 2 ust. 1 - Jednostki przekazujące

We Francji jednostkami przekazującymi są komornicy (huissiers de justice) oraz sekretariaty sądów (greffes des tribunaux).

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

Art. 2 ust. 2 - Jednostki przyjmujące

We Francji jednostkami przyjmującymi są wyłącznie komornicy (huissiers de justice).

Art. 2 ust. 4 lit. c) - Sposoby odbioru dokumentów

Możliwości odbioru dokumentów, którymi dysponują jednostki: przesyłki pocztowe.

Art. 2 ust. 4 lit. d) -Języki, w których można wypełniać standardowy formularz, zawarty w załączniku 1

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Francja dopuszcza wypełnienie standardowego formularza zawartego w załączniku I w języku francuskim oraz w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 3 - Agencja centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Jednostką centralną jest Biuro ds. Pomocy Prawnej w sprawach Cywilnych i Handlowych (Bureau de l'entraide judiciaire civile et commerciale).

Adres:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Poczta elektroniczna: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Znajomość języków: francuski i angielski

Art. 4 - Przekazywanie dokumentów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Francja dopuszcza wypełnienie standardowego formularza zawartego w załączniku I w języku francuskim oraz w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 - Określone terminy doręczania dokumentów ustanowione w prawie krajowym

Francja podnosi, że zgodnie z jej ustawodawstwem pismo należy doręczyć w terminie określonym w art. 8 §3 i 9 §2.

Art. 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu

Francja dopuszcza wypełnienie poświadczenia doręczenia (za pośrednictwem komornika lub sekretariatu sądu) nie tylko w języku francuskim, ale również w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Art. 11 - Koszty doręczenia

Opłata stała z tytułu czynności komorniczej wynosi 48,75 EUR (rozporządzenie z dnia 26 lutego 2016 r.) Przekazaniu dokumentów musi towarzyszyć odpowiednia płatność, z wyjątkiem sytuacji, w których wnioskodawca korzysta z pomocy prawnej.

Art. 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych

Francja nie wyraża zgody na korzystanie na swoim terytorium z możliwości doręczania przez inne państwo członkowskie na terytorium Francji pism sądowych drogą konsularną lub dyplomatyczną, chyba że odbiorcą dokumentu jest obywatel państwa członkowskiego, z którego pisma pochodzą.

Art. 15 - Doręczanie bezpośrednie

Francja nie sprzeciwia się możliwości doręczania bezpośredniego przewidzianego w art. 15 ust. 1.

Art. 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego

Sędzia francuski, nie naruszając postanowień ust. 1, może wydać orzeczenie, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w ust. 2.

Wniosek o przywrócenie terminu przewidziany w ust. 4 należy złożyć w terminie roku, licząc od dnia wydania orzeczenia.

Art. 20 - Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 20 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Informacje są niedostępne

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony