Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Fremsendelse af dokumenter kan ske pr. post, telefax eller e-mail under forudsætning af, at indholdet af det modtagne dokument er en fuldstændig gengivelse af det afsendte dokument, og at alle angivelser på dokumentet er let læselige.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til forordningen kan ske på dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale myndighed er Justitsministeriet.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Telefon: +45 7226 8400

Telefax: +45 3393 3510

E-mail: jm@jm.dk

Fremsendelse af dokumenter kan ske pr post, telefax eilet e-mail under fomdsastning af, at indholdet af det modtagne dokument er en fuld-stœndig gengivelse af det afsendte dokument, og at alle angivelser pâ do-kumentet er let keselige.

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til fbrord-ningen kan ske pä dansk, engelsk eller fransk

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Danmark accepterer, at udfyldelse af formularen i bilaget til fbtordnin-gen kan ske pâ dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Danmark onsker ikke at g0re brug af muligheden for at fravige reglerne i artikel 9, stk. 1 og 2.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Danmark accepterer, at afleveringsattesten kan udferdiges pâ dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Der opkræves ikke gebyr ved forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Danmark accepterer, at diplomatiske eller konsulasre repraesentantei kan fotkynde dokumenter i over ens stemmeise med artikel 13, stk 1.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse ved stævningsmand er hjemlet i dansk ret.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Danmark meddeler i henhold til artikel 19, stk.. 2, at danske dom-stole kan afgore en sag, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, säffemt betingelsetne i artikel 19, stk. 2, er opfyldt.

Danmark meddeler i henhold til artikel 19, stk. 4, at en anmodning efter denne bestemmelse om ny behandling af en sag, hvor sagsogte ikke hat givet mede, skal Étemsœttes inden et ar efter dommens afsigelse.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Notdisk overenskomst af 26 apiil 1974 om gensidig retshjadp PDF (81 Kb) da

Sidste opdatering: 24/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website