Dokumentu iesniegšana

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Sūtītājas iestādes ir: vietējās tiesas (okrajna sodišča), apgabaltiesas (okrožna sodišča), darba un sociālo lietu tiesa (delovno in socialno sodišče), administratīvā tiesa (upravno sodišče), augstākas tiesas (višja sodišča), Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče), Konstitucionālā tiesa (Ustavno sodišče) un Ģenerālprokuratūra (Državno odvetništvo).

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Saņēmējas iestādes ir visas apgabaltiesas.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Slovēnijā pieņem standarta veidlapas, kas aizpildītas slovēņu vai angļu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Ministrstvo za pravosodje (Tieslietu ministrija)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tālrunis: (+386)1369 53 42

Fakss: (+386)1369 57 83

E-pasts: gp.mp@gov.si

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Slovēnijā pieņem standarta veidlapas, kas aizpildītas slovēņu vai angļu valodā.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem dokuments nav jāizsniedz noteiktā periodā.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Slovēnijā pieņem apliecinājumus, kas aizpildīti slovēņu vai angļu valodā.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

  • Slovēnija neiebilst pret to, ka dokumentus izsniedz diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji saskaņā ar 13. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem.
  • Slovēnija iebilst pret to, ka tiesas dokumentus Slovēnijā dzīvojošām personām izsniedz citas dalībvalsts diplomātiski vai konsulārie pārstāvji, ja vien dokumentus nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajam.

15. pants - Tieša izsniegšana

Tieša izsniegšana saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem nav atļauta.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Neskatoties uz regulas 19. panta 1. punktu, tiesnesis var pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ja ir ievēroti regulas 19. panta 2. punktā minētie nosacījumi.

Pieteikumu atbrīvot no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma var iesniegt viena gada laikā pēc datuma, kurā izdots spriedums.

Lapa atjaunināta: 26/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu